Zaznacz stronę

Przywóz skażonego alkoholu na potrzeby produkcji środków do dezynfekcji, a obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących

W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców zajęło się produkcją m.in. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz pomieszczeń. Część z nich na potrzeby produkcji dokonuje przywozu skażonego alkoholu z zagranicy. W związku z tym pojawiają się pytania, czy na podmiocie, który dokonuje przywozu do Polski skażonego alkoholu oznaczonego kodem CN 2207 20 00 w związku z produkcją płynu do dezynfekcji, ciąży obowiązek dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („rejestr”). Wątpliwości przedsiębiorców są zasadne, gdyż przepisy nie są jednoznaczne, a na pierwszy rzut oka wydaje się, że środki do dezynfekcji nie mają nic wspólnego z paliwami ciekłymi. W niniejszym legal alercie postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie.

 

Skażony alkohol etylowy jako paliwo ciekłe rozumieniu ustawy prawo energetyczne

 

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne „paliwami ciekłymi” niezależnie od ich przeznaczenia są nośniki energii, m.in. benzyny silnikowe – określone w załączniku A rozdział 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii. Z kolei, szczegółowy wykaz „paliw ciekłych” w rozumieniu ustawy prawo energetyczne znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie paliw¹  i został opracowany przy zastosowaniu obowiązującej klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kody CN)².

Oznacza to, że Rozporządzenie w sprawie paliw zawiera enumeratywny wykaz produktów stanowiących „paliwa ciekłe” w rozumieniu ustawy prawo energetyczne. Można zatem przyjąć, że paliwem ciekłym w rozumieniu ustawy prawo energetyczne są produkty oznaczone kodami CN, które zostały wskazane wprost w Rozporządzeniu w sprawie paliw.

Zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie paliw, wpisu do rejestru wymaga przywóz paliw ciekłych m.in. oznaczonych kodem CN: benzyny silnikowe: 2207 20 00. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie paliw, uzyskania koncesji wymaga obrót paliwami ciekłymi oznaczonymi m.in. kodem CN: benzyny silnikowe: 2207 20 00 z wyłączeniem alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W związku z powyższym można przyjąć, że produkt objęty kodem CN 2207 20 00 (m.in. skażony alkohol i pozostałe wyroby alkoholowe, przeznaczony na cele inne niż opałowe, napędowe oraz żeglugowe – tj. na cele związane z produkcją płynu do dezynfekcji) stanowi paliwo ciekłe w rozumieniu ustawy prawo energetyczne, a jego przywóz wymaga wcześniejszego wpisania się przedsiębiorcy do rejestru. Jednocześnie należy wskazać, że produkt ten podlega wyłączeniu spod obowiązku uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

 

Na kim spoczywa obowiązek wpisania się do rejestru

 

Obowiązek wpisania się do rejestru ciąży na podmiocie przywożącym, czyli przedsiębiorcy, który samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych. Natomiast przez „przywóz paliw ciekłych” należy rozumieć sprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

 

¹Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (dalej „Rozporządzenie w sprawie paliw”).

 ²Według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987).

 

Warto zaznaczyć, że podmiot przywożący może podjąć wykonywanie działalności w zakresie przywozu paliw ciekłych dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Istnieje zatem uzasadnione ryzyko, że przedsiębiorca przed sprowadzeniem w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu skażonego alkoholu o kodzie CN 2207 20 00 na cele związane z produkcją płynu do dezynfekcji, powinien uzyskać wpis do rejestru.

Nie można również wykluczyć, że Prezes Urzędu Regulacji Energii uzna, że paliwem ciekłym jest produkt o kodzie CN 2207 20 00, dopiero wówczas gdy wypełnia definicję nośnika energii (benzyny silnikowej) zawartą w pkt 3.4.12. załącznika A rozdziału 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii. Zgodnie z którą, „benzyna silnikowa składa się z mieszanki lekkich węglowodorów, których temperatura destylacji mieści się w zakresie 35-215 °C. Wykorzystywana jest jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym w pojazdach lądowych. Benzyna silnikowa może zawierać dodatki, utleniacze i środki zwiększające liczbę oktanową, w tym związki ołowiu (…).Wówczas można byłoby podjąć próbę interpretacji, że jeśli przywożony produkt oznaczony kodem CN 22 07 2000 nie charakteryzuje się wyżej wskazanymi cechami fizyko – chemicznymi (jeśli tak faktycznie jest), to nie stanowi benzyny silnikowej, a tym samym paliwa ciekłego w rozumieniu ustawy prawo energetyczne. Istotne mogą być zatem cechy fizyko – chemiczne takiego produktu. Jednakże, w sytuacji braku oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie oraz ryzyka wysokiej kary finansowej rekomendowane jest podejście ostrożnościowe.

 

Procedura dot. wpisu do rejestru

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wpisu do rejestru na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku (jeśli są braki). Wpis i zmiana wpisu do rejestru są zwolnione z opłaty skarbowej. Natomiast wniosek o wykreślenie z rejestru wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa np. dla radcy prawnego lub adwokata, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Kary finansowe za brak wpisu do rejestru

 

Dla tych z Państwa, którzy dalej zastanawiają się nad sensem wpisu dodam, że przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie do 2 500.000 zł. Warto mieć również na uwadze, że z uwagi na stan epidemii działamy w specyficznym oraz nadzwyczajnym otoczeniu prawnym i dopiero za jakiś czas dowiemy się jaka jest oficjalna interpretacja analizowanych przepisów. Należy także pamiętać, że z wpisem do rejestru wiążą się również pewne obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, których pominiecie zagrożone jest standardowo karami finansowymi.

 

* * *

 

Potrzebna pomoc?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7

Milena Kazanowska – Kędzierska
Adwokat, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E:  m.kazanowska@kochanski.pl