Zaznacz stronę

Nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw – subwencje finansowe

Pojawia się nowe istotne źródło środków finansowych dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci spadkiem sprzedaży związanym z epidemią COVID-19.

Po spełnieniu określonych warunków standardowe małe lub średnie przedsiębiorstwo może bezzwrotnie pozyskać od Państwa około 1,5 mln złotych (w pewnych sytuacjach kwoty te mogą być większe – maksymalnie do 3,5 mln zł).

Mowa o programach pomocowych opisanych w art. 21a. ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. 2019 poz. 1572, z dnia 21 sierpnia 2019 r., z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Zespół prawników Kancelarii Kochański & Partners na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie wszelkich form pomocy dla Przedsiębiorców, tak by móc zapewnić naszym Klientom natychmiastowe wsparcie w pozyskiwaniu środków publicznych.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Programy adresowane są do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – przy czym w ramach niniejszego alertu opisane są wyłącznie zagadnienia pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Adresatami pomocy są: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1292), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dystrybucją środków będzie zajmował się Polski Fundusz Rozwoju (dalej „PFR”).

 

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY

1.Bycie małym lub średnim przedsiębiorcą. 

Małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 2.

2.Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25%

Pomoc będzie przysługiwała przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

3.Brak otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535) („Prawo Upadłościowe”) albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243) („Prawo Restrukturyzacyjne”);

4.Polska rezydencja podatkowa Beneficjenta rzeczywistego

Beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1115) („Ustawa AML”), korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu, posiadający rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odejście od tej zasady możliwie jest: (i) w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu lub (ii) w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych – od akceptacji dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej zgody PFR.

5.Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.

6.Brak zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania.

Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

7.Nie prowadzenie pewnych rodzajów działalności

Pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcom którzy nie prowadzą działalności w zakresie: a) produkcji i handlu bronią oraz amunicją; b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

 

SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW, MOŻLIWOŚCI ICH PRZEZNACZENIA ORAZ ZWROT ŚRODKÓW

Subwencje finansowe będą przyznawane na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej.

Środki z subwencji powinny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).

Dopuszczalne jest przeznaczenie maksymalnie do 25% środków z subwencji na przedterminową spłatę kredytów.

Nie będzie możliwości przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela lub do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota subwencji finansowej jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku względem wartości za rok obrotowy 2019.

Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przedsiębiorcy przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Przy zachowaniu odpowiednich warunków nawet do 75% przyznanych środków nie będzie podlegało zwrotowi przez przedsiębiorcę.

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1.w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;

2.w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:

a) wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo, oraz

b) wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez przedsiębiorcę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności:

  • dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową jako strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
  • dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w jako kwota wykazanej straty;
  • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie jako skumulowany spadek przychodów, oraz

c) w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:

  • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji,
  • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru poniżej:

Podsumowując przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Kwota subwencji finansowej w zakresie, w jakim będzie podlegała zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Bartosz Kosek
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego
T: +48 881 048 481
E:  b.kosek@kochanski.pl

Karolina Jasiulewicz LL.B.
Prawnik
T: +48 883 323 454
E:  k.jasiulewicz@kochanski.pl