Zaznacz stronę

Maszty telefonii komórkowej

Ułatwienia dla budowy masztów telefonii komórkowej. Zmiany w Prawie budowlanym i Prawie ochrony środowiska wprowadzane w Tarczy Antykryzysowej

 

Uchwalona przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza daleko idące zmiany zarówno do Prawa budowlanego, jak i do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany te, jeżeli wejdą w życie w omówionym kształcie, znacząco ułatwią budowę i przebudowę masztów  antenowych.

 

Ułatwienia w Prawie budowlanym

 

Definicja przenośnego wolno stojącego masztu antenowego

Do definicji zawartych w art. 3 Prawa budowlanego dodana ma zostać kolejna (art. 3 pkt 5a), tj. definicja przenośnego wolno stojącego masztu antenowego – należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

 

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, także gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia OOŚ czy oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

 

Ponadto, do artykułu 29 Prawa budowlanego ma zostać dodany ust. 5, który wyłącza stosowanie art. 29 ust. 3 i 4 do przedsięwzięć, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374). Oznacza to, że do budowy i przebudowy wolno stojących masztów antenowych, których dokonywać będą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, ale także np. komórki organizacyjne i jednostki podległe MON, komórki organizacyjne i jednostki podległe MSWiA (tu: dla potrzeb własnych i na potrzeby m.in. administracji rządowej), nie będzie miał zastosowania wymóg uzyskania pozwolenia na budowę, także gdy przedsięwzięcia te wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czy też oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, ani też gdy roboty budowlane wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto, dla ww. robót zniesiony zostanie obowiązek dołączenia pozwolenia konserwatorskiego do wniosku o pozwolenie na budowę dla robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, a także jego załączania do zgłoszenia robót budowlanych wykonywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

Do wykonywania robót będzie można przystąpić w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, sprzeciw organu w terminie 14 dni i tylko z niektórych przyczyn

 

Jednocześnie, w regulującym zasady dokonywania zgłoszeń organom administracji architektoniczno-budowlanej art. 30 Prawa budowlanego mają zostać wprowadzone nowe ust. 5f-5i, w oparciu o które do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w 4 Prawa telekomunikacyjnego (m.in. podmioty j.w.), będzie można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Sprzeciw organ będzie mógł wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, i wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W sprzeciwie organ obligatoryjnie zobowiąże inwestora do wstrzymania wykonywani robót budowlanych. Zaproponowane zmiany w Prawie budowlanym mają mieć zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej (nowy art. 30 ust. 5i Prawa budowlanego).

 

Zmiany w Prawie ochrony środowiska

 

 

Rozpoczęcie eksploatacji istotnie zmienionych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne oraz przenośnych wolnostojących masztów antenowych bezpośrednio po doręczeniu zgłoszenia organowi ochrony środowiska

 

Istotne zmiany zostaną również wprowadzone w Prawie ochrony środowiska. Mają one obejmować m.in. art. 152 ust. 2 pkt 9, z którego mają zostać wykreślone słowa „lub 2” (dotyczące obowiązku dołączenia do zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaja pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, sprawozdania z wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, która może mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych). Ponadto, zmiany w przepisach Prawa ochrony środowiska mają również umożliwić rozpoczęcie eksploatacji zmienionych w sposób istotny instalacji lub urządzeń, o których mowa w art. 122a ust. 1 p.o.ś. (urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz) oraz przenośnych wolnostojących masztów antenowych bezpośrednio po doręczeniu zgłoszenia.

 

Wstrzymanie eksploatacji instalacji po sprzeciwie organu ochrony środowiska

 

Dopiero w przypadku sprzeciwu organu ochrony środowiska – w drodze decyzji, gdy eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów ochrony środowiska, lub też nie spełniałaby wymagań ochrony środowiska określonych w przepisach lub decyzjach administracyjnych, w tym odpowiednich rozwiązań technologicznych – prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia wstrzyma jego eksploatację.

 

Ustawą zajmie się teraz Senat na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

 

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Jargut
Radca prawny, Counsel
T: +48 604 468 404
E:  a.jargut@kochanski.pl