Zaznacz stronę
Obrazek_galerie Handel Hotele

Zmiany w ograniczeniach dla handlu i usług w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 28 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które znosi większość ograniczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej w  galeriach i centrach handlowych („Obiekty”). Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem, prowadzenie usług w Obiektach zostało przywrócone, z zastrzeżeniem limitu osób (do którego dodać należy obsługę), które mogą przebywać na określonej powierzchni:

 1. jedna osoba na każde 10 m2 w przypadku obiektu nie większego niż 100 m2;
 2. jedna osoba na każde 15 m2 w przypadku obiektu większego niż 100 m2.

W Obiektach w dalszym ciągu przestrzegać należy ściśle reżimu sanitarnego, w tym m.in. nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Zwracamy uwagę, że zobowiązania wynikające z umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, które objęte były zakazem prowadzenia działalności, zostały ponownie czasowo wygaszone na podstawie art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z tym, najemcy powinni złożyć wynajmującemu w terminie 3 miesięcy bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy, w przeciwnym razie nie będą do niego miały zastosowania przepisy, o których mowa w poprzednim zdaniu.

Jeśli chodzi o hotele i kina, sytuacja pozostaje bez zmian (pozostają zamknięte – z wyjątkiem świadczenia usług dla gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków w hotelach).

Mimo szeregu ograniczeń, dostępny jest cały wachlarz działań, które możecie Państwo podjąć celem ustabilizowania sytuacji przedsiębiorstwa – w razie takiej potrzeby, Kancelaria zapewni kompleksowe wsparcie w ich przeprowadzeniu. Katalog ten obejmuje w szczególności działania w zakresie:

 1. analizy umów najmu/dzierżawy/innych uprawniających do korzystania z powierzchni pod kątem postanowień dotyczących siły wyższej, możliwości żądania obniżenia czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat określonych w umowie, w tym odpowiedzialności wynajmującego za wady prawne lokalu;
 2. negocjacji z drugą stroną umowy, w tym w zakresie polubownego załatwienia sprawy, zawarcia odpowiednich porozumień / aneksów do umów – w szczególności dotyczących przedłużenia umów o okres wygaśnięcia zobowiązań z umowy na czas trwania ww. zakazu działalności;
 3. w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – przygotowania odpowiedniej strategii procesowej jak najlepiej zabezpieczającej interesy klienta;
 4. analizy możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów rządowych;
 5. analizy warunków ubezpieczenia pod kątem przerw w działalności gospodarczej, wystąpienia przypadków siły wyższej;
 6. audytu umów z podmiotami trzecimi celem optymalizacji, redukcji kosztów bieżących (w szczególności analiza w zakresie możliwości zawieszenia umów, okresowych zwolnień z czynszu i opłat eksploatacyjnych), w tym doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia;
 7. analizy projektów deweloperskich, w tym możliwości zawieszenia lub wypowiedzenia umów dotyczących realizowanych projektów (powiązanie postanowień dotyczących siły wyższej z wydłużeniem terminów realizacji);
 8. aktualizacji strategicznych biznesplanów w świetle możliwych terminów otwarcia hoteli oraz czasu, w jakim sytuacja unormuje się w zakresie rentowności w oparciu o przychód na jeden dostępny pokój (RevPar), oraz analizy wpływu aktualnej sytuacji na planowane projekty;
 9. audytu umów kredytowych – analiza obecnych warunków
  i rozważenie możliwych rozwiązań w celu poprawy płynności finansowej;
 10. wsparcia transakcyjnego, w tym w szczególności w zakresie:
  • wskazania partnerów zainteresowanych inwestycjami, w szczególności w sektorze hotelowym (w ramach Joint Venture oraz funduszy inwestycyjnych);
  • leasingu zwrotnego nieruchomości na rzecz instytucji finansowej lub przeprowadzenia procesu „sale and leaseback” nieruchomości na rzecz funduszu nieruchomościowego;

–           powyższe operacje polegają na sprzedaży nieruchomości, co umożliwia pozyskanie środków finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystania z nieruchomości przez dotychczasowego właściciela (oraz przy zachowaniu opcji „wykupu” nieruchomości po z góry określonym czasie) – oferujemy także identyfikację inwestora branżowego uczestniczącego w transakcji;

 • organizacji finansowania dłużnego, w tym (i) restrukturyzacji zadłużenia, (ii) finansowania zmian właścicielskich (wykup, rekapitalizacja), (iii) finansowania nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie działalności);
 • sprzedaży biznesu lub poszczególnych nieruchomości (assetów) czy portfela nieruchomości.

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają pozostałe działy kancelarii, które świadczą pomoc prawną we wszystkich dziedzinach na które wpływ ma stan zagrożenia epidemicznego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Zespół Kochański & Partners nieustannie monitoruje proces legislacyjny oraz pozostaje na bieżąco z wprowadzanymi zmianami w prawie w celu jak najlepszej obsługi klienta.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 


Zapraszamy do kontaktu:

Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych / Nieruchomości, Fuzje i Przejęcia

+48 883 323 475

p.cholewinski@kochanski.pl

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl