Zaznacz stronę

Większe bezpieczeństwo polskich kolei dzięki unikatowemu i precedensowemu wyrokowi w sprawie interoperacyjności systemu

W dniu 13 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił stanowisko firmy prawniczej Kochański i Partnerzy oraz Pani Mecenas Magdaleny Pląskowskiej reprezentujących PLASTWIL Sp. z o.o. w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 446/16.

Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę złożoną przez PLASTWIL na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opracowanych przez PKP PLK S.A. ‑ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia produktu do obrotu.

PLASTWIL jest firmą z branży produkcji elementów z tworzyw sztucznych i obróbki mechanicznej metali przede wszystkim dla branży kolejowej.

Wyrok ma kluczowe znaczenie ze względu na fakt przełamania dotychczasowej praktyki stosowanej przez PKP PLK, która umożliwiała złożenie oferty przez podmioty niespełniające minimalnych kryteriów bezpieczeństwa i nie będące w stanie zaoferować produktów, które w świetle unijnego prawa transportu kolejowego można legalnie wprowadzić na polski rynek. Dodatkowo działania takie miały istotny wpływ na ograniczenie konkurencyjności ze strony podmiotów posiadających wymagane prawem dokumenty, których uzyskanie generuje koszty i wpływa na zwiększoną cenę produktu oraz wartość oferty.

„Jestem dumny z zespołu i wykonanej przez niego pracy . Tak kluczowy, precedensowy wyrok, poruszający kwestię wykładni oraz zakresu stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (standardów, protokołów i zaleceń) podsystemu Infrastruktura systemu kolei Unii Europejskiej, istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na Polskich liniach kolejowych oraz ograniczy działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji”powiedział Paweł Gunia Adwokat, Partner kierujący Praktyką Infrastruktury i Budownictwa Kochanski & Partners.

PLASTWIL zakwestionował zapisy SIWZ w zakresie w jakim odnosiły się one do dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego produktu z TSI Infrastruktura.

W ramach prowadzonego przetargu Zamawiający tj. PKP PLK, uznał za alternatywne przedstawienie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, deklaracji zgodności WE lub innego dokumentu uznawanego w ramach weryfikacji podsystemu TSI Infrastruktura. PKP PLK posługiwała się ponadto oznaczeniem konkretnego wyrobu zamiast cechami
i opisem przedmiotu zamówienia.

Sąd podzielił stanowisko PLASTWIL i uznał, że zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 dotyczącym Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE Nr L 356 z 12 grudnia 2014 r.) od 1 stycznia 2016 r. dla każdego wprowadzanego na rynek składnika interoperacyjności konieczne jest posiadanie deklaracji WE i nie jest możliwe przedstawienie dokumentów alternatywnych wskazanych przez PKP PLK.

Sąd wskazał również, że PKP PLK w opisie przedmiotu zamówienia powinna określić jakie normy techniczne powinny spełniać nabywane składniki interoperacyjności, a nie wskazywać konkretne typy produktów.

Ze strony Kochanski & Partners sprawę, pod kierownictwem mecenasa Pawła Guni (Partner), prowadzili także: Dr. iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. (Partner) oraz r.pr. Katarzyna Cybulska (Starszy prawnik).

PicMonkey Collage