Zaznacz stronę

Ułatwienia podatkowe w czwartej odsłonie Tarczy

Właśnie weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, która ma pomóc firmom radzić sobie z zawirowaniami biznesowymi spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania podatkowe przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Nowy termin wdrożenia pliku JPK_V7

Obowiązek stosowania nowej struktury JPK_V7 został przesunięty na 1 października 2020 r. (poprzednim terminem był 1 lipca 2020 r.)

Szybsza ulga na złe długi w PIT i CIT

Wierzyciele, którzy odczuwają negatywne skutki COVID-19, mogą skorzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych już po upływie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Warunkiem jest to, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.

Oznacza to, że wierzyciele będą mogli dokonać zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 30 dni (a nie, jak dotychczas, 90 dni) od terminu płatności.

Prawo to przysługuje także podatnikom, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (tzw. „zaliczki uproszczone”). Oznacza to, że podatnicy będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, pod warunkiem że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki. Zaliczkę będzie można zmniejszyć o:

 • 9% wartości wierzytelności – w przypadku małych podatników, albo
 • 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

Tarcza 4.0 nie przewiduje analogicznych rozwiązań w podatku VAT.

Dłuższe terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych związanych z cenami transferowymi

Tarcza Antykryzysowa 4.0 przedłuża terminy:

 • na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C);
 • na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych;
 • na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej.

Termin na złożenie TPR-C oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych został przedłużony:

 • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych  do lokalnej dokumentacji został przedłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na złożenie tego oświadczenia.

Zwolnienie z dokumentacji cen transferowych dla transakcji pomiędzy uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11b pkt 3 ustawy o CIT obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych nie będą dotyczyć transakcji pomiędzy uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi.

Ponowne wydłużenie terminów MDR

Tarcza Antykryzysowa 4.0 do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużyła termin na dopełnienie obowiązków w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR), podczas gdy  poprzednie wersje tarczy przedłużyły ten termin do 30 czerwca 2020 r. W przypadku transgranicznych schematów podatkowych nic się nie zmienia, obowiązki raportowe należy wypełnić do 30 czerwca 2020 r.

Uproszczenie dla rozliczających się kartą podatkową

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zwalnia z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podatników rozliczających się kartą podatkową, którzy nie prowadzą swojej działalności wskutek wprowadzenia czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności z powodu COVID-19.

Rozszerzony katalog darowizn podlegających odliczeniu

Tarcza 4.0 rozszerza katalog darowizn podlegających odliczeniu. Podatnicy PIT i CIT mogą obecnie dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania następujące darowizny:

 • darowizny, których przedmiotem są komputery przenośne (laptopy, tablety), zdatne do użytku i nie starsze niż trzy lata, które w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. zostały przekazane m.in. organom prowadzącym placówki oświatowe:
   • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
   • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
   • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
   • darowizny na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub noclegowni.

Odliczenie będzie przysługiwało również w przypadku, gdy przekazanie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego.

Ułatwienia w zakresie posługiwania się certyfikatem rezydencji

W przypadku, gdy 12-miesięczny okres ważności certyfikatu upłynie w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik, przy poborze podatku będzie mógł uwzględniać ten certyfikat przez cały okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 2 miesięcy po odwołaniu tych stanów.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie 2 kolejnych miesięcy po ich odwołaniu:

 • miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
 • warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

 

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E:  a.dziwisz@kochanski.pl