Zaznacz stronę
2020 10 09_Myszynianka_Arbitraż

Trybunał arbitrażowy: Działania Słowacji wobec Muszynianki „rażące i celowe”

W dniu 7 października 2020 r., trybunał arbitrażowy orzekający na podstawie regulaminu UNCITRAL wydał wyrok w sprawie naszego klienta – „Muszynianka” sp. z o.o. przeciwko Republice Słowackiej. Trybunał orzekł, że Słowacja naruszyła przepisy prawa międzynarodowego na szkodę polskiej firmy.

Spór dotyczył naruszenia polsko-słowackiej umowy o popieraniu i ochronie inwestycji („BIT”). Sprawa miała na wielu płaszczyznach charakter precedensowy, np. w odniesieniu do zarzutu o wygaśnięciu umów BIT między państwami członkowskimi UE.

Trybunał arbitrażowy uznał swoją jurysdykcję, oddalając wszystkie zastrzeżenia jurysdykcyjne Słowacji oraz wniosek Komisji Europejskiej. Co więcej, trybunał oddalił wszelkie zarzuty co do dopuszczalności roszczeń Muszynianki, w tym najważniejszy dla naszego Klienta zarzut dotyczący rzekomej nielegalności projektu inwestycyjnego.

Trybunał podzielił argumentację prawników Kochański & Partners stwierdzając, że traktowanie Muszynianki w postępowaniu administracyjnym stanowiło: „rażące i celowe zignorowanie słowackiego prawa administracyjnego i przejrzystości wymaganej od władz państwa”. Zdaniem trybunału, „takie traktowanie stanowiło naruszenie standardu traktowania bezstronnego i słusznego”. Dodatkowo trybunał arbitrażowy stwierdził, że to zachowanie stanowi naruszenie standardu traktowania niearbitralnego i niedyskryminacyjnego.

Trybunał uznał jednak, że zmiana konstytucyjna, która wprowadziła zakaz transgranicznego transportu wody rurociągami, nie stanowiła naruszenia BIT – innymi słowy, zmiana ta mieściła się w uprawnieniach regulacyjnych Słowacji. Ze względu na to stwierdzenie, trybunał uznał, że Muszynianka nie mogła oczekiwać zgody na wydobycie i transport wody po wejściu w życie zmiany konstytucyjnej. Tym samym, trybunał nie zasądził odszkodowania za stwierdzone naruszenia BIT.

„Zważywszy zasadniczą część wyroku oraz na reakcję Klienta uznajemy go za sukces, rozważając przy tym środki prawne, które pozwolą Klientowi na zaspokojenie finansowe jego uznanych roszczeń” – skomentował dr Marek Jeżewski, Partner i Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów w Kochański & Partners.

Gratulacje dla naszego Klienta oraz członków zespołu projektowego, który wspierał mec. Jeżewskiego: Michał König, Dominika Durchowska, Natalia Godula, Magdalena Papiernik, Wojciech WrochnaAndrzej Malec.