Zaznacz stronę

Tarcza Finansowa: pomoc dla dużych przedsiębiorców

Duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Finansowej – programu wsparcia przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii SARS-CoV-2 w Polsce, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Finansowanie jest obsługiwane bezpośrednio przez PFR i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe.

Udostępnienie finansowania dużym przedsiębiorcom ma na celu zapewnienie im szybkiego dostępu do płynności finansowej, przekazanie rekompensat w związku ze szkodami wynikającymi z utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19, zapewnienie kapitału na inwestycje oraz uzyskanie stabilizacji finansowej celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Rodzaj wsparcia

Pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorców ma charakter indywidualny i może być realizowana przez:

 • finansowanie płynnościowe – w formie pożyczki płynnościowej oprocentowanej i nieumarzalnej;
 • finansowanie preferencyjne – w formie pożyczki preferencyjnej, umarzanej do 75% kwoty;
 • finansowanie kapitałowe na zasadach rynkowych lub pomocowych – w formie nabycia akcji lub udziałów przez PFR, pożyczki zamiennej lub obligacji zamiennych.

Duży przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednego rodzaju finansowania, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów i decyzji odpowiednich organów, w tym Komisji Europejskiej, w szczególności dotyczących zasad kumulacji pomocy publicznej.

Wniosek o finansowanie przedsiębiorca składa on-line, za pośrednictwem odpowiedniego formularza aplikacyjnego.

Warunki

Finansowanie może być udzielone dużemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki ogólne oraz warunki szczegółowe dla danego rodzaju pomocy (o ile takie przewidziano).

W zakresie warunków ogólnych, przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie jeśli:

 • jest dużym przedsiębiorcą;
 • prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce;
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie był w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (warunek ten nie musi być spełniony w przypadku finansowania kapitałowego na zasadach rynkowych);
 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień podpisania dokumentów dot. finansowania;
 • nie prowadzi działalności w zakresie: a) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka; b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; c) działalności w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości oraz d) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;
 • na dzień składania wniosku lub na dzień podpisania dokumentów dot. finansowania nie był w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 • spełnia przesłanki dot. posiadania rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nieposiadania takiej rezydencji w tzw. rajach podatkowych przez beneficjenta rzeczywistego;
 • spełnia jeden z następujących warunków:
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w wyniku pandemii COVID-19;
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych;
 • przeszedł pozytywnie wynik procesu badania due diligence, confirmatory due dilligence lub vendors due dilligence.

Ubiegając się o finansowanie płynnościowe, przedsiębiorca powinien dodatkowo przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z pandemią COVID-19.

Wnioskując o finansowanie kapitałowe na zasadach rynkowych, przedsiębiorca powinien natomiast dodatkowo przedstawić wieloletnią strategię, projekcje finansowe lub plan restrukturyzacji, uwiarygadniające osiągnięcie rentowności finansowej.

Ubiegając się zaś o finansowanie kapitałowe na zasadach pomocowych, przedsiębiorca musi spełnić następujące dodatkowe warunki:

 • bez udzielonego wsparcia zaprzestałby prowadzenia działalności gospodarczej lub miałby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej (takie trudności mogą być wyrażone w szczególności pogorszeniem wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych, ang. debt-to-equity ratio dla przedsiębiorcy lub podobnego wskaźnika);
 • wykorzystał możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce i pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia przedsiębiorcy;
 • wykazał, że utrata przez niego stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku, w tym udowodnił co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
 1. stopa bezrobocia w danym regionie lub danych regionach: i. jest wyższa od średniej unijnej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach albo ii. jest wyższa od średniej krajowej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub regionach;
 2. istnieje ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i którą konkurentom trudno byłoby zacząć świadczyć (np. dostarczanie infrastruktury krajowej);
 3. opuszczenie rynku przez przedsiębiorcę odgrywającego ważną rolę systemową w danym regionie lub sektorze miałoby negatywne konsekwencje (np. jeżeli przedsiębiorca jest dostawcą ważnych czynników produkcji);
 4. istnieje ryzyko trwałego przerwania ciągłości świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym;
 5. niedoskonałości rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadziłyby do bankructwa przedsiębiorcy;
 6. opuszczenie rynku przez przedsiębiorcę doprowadziłoby do nieodwracalnej utraty ważnej wiedzy technicznej lub umiejętności;
 7. mogą pojawić się inne podobne do wyżej wymienionych trudne sytuacje, przy czym prawdopodobieństwo ich wystąpienia powinno zostać należycie uzasadnione przez przedsiębiorcę.

 

Wysokość finansowania

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm, wysokość finansowania udzielanego dużemu przedsiębiorcy powinna być powiązana z faktycznie poniesioną przez niego szkodą w związku z COVID-19 oraz z promocją zatrudnienia.

Finansowanie kapitałowe, zarówno na zasadach pomocowych jak i rynkowych, nie może przekroczyć kwoty 1 mld złotych.

Finansowanie płynnościowe nie może przekroczyć:

 • kwoty 1 mld złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Finansowanie preferencyjne nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 mln złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

 

Przeznaczenie finansowania

Przedsiębiorca może przeznaczyć środki udostępnione:

 • w ramach finansowania płynnościowego i finansowania preferencyjnegona kapitał obrotowy, w szczególności:
 • zobowiązania handlowe, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na ich zakup) lub inne koszty operacyjne służące wytworzeniu produktu lub usługi;
 • wynagrodzenia;
 • zobowiązania publiczno-prawne;
 • inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności ustalone w umowie pożyczki oraz zaakceptowane przez PFR.
 • w ramach finansowania kapitałowego na zasadach pomocowychna bieżącą działalność operacyjną, w celu przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana przez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji / świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem pandemii COVID-19, w szczególności na:
 • finansowanie kapitału obrotowego;
 • regulowanie wynagrodzeń i innych kosztów operacyjnych;
 • regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych.
 • w ramach finansowania kapitałowego na zasadach rynkowychna realizację inwestycji, w szczególności na:
 • sfinansowanie podwyższenia kapitału przedsiębiorcy wspólnie z obecnym właścicielem/właścicielami w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć;
 • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym;
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów;
 • zapewnienie środków na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorcy, w tym m.in. na: (i) finansowanie kapitału obrotowego, (ii) regulowanie wynagrodzeń i innych kosztów operacyjnych, (iii) regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl