Zaznacz stronę

Tarcza Finansowa już dla wszystkich przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa spowodowała istotne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, które zrodziły ryzyko masowej upadłości przedsiębiorstw i zwolnień pracowników.

W kancelarii Kochański & Partners wspieramy naszych klientów zmagających się z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 zarówno przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ((o tej formie wsparcia piszemy tu: https://www.kochanski.pl/pl/tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-wynagrodzen-z-fgsp/), jak i przy ubieganiu się o pomoc finansową w ramach programu zwanego Tarczą Finansową, uruchomionego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Od niedawna wsparcie w ramach Tarczy Finansowej jest już dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Początkowo mogli z niego korzystać wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w ostatnich dniach wystartowało jednak również długo oczekiwane finansowanie dla dużych przedsiębiorstw.

Oferujemy Państwu wsparcie w procedurze ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej, w szczególności w zakresie weryfikacji spełnienia warunków umożliwiających jej uzyskanie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że podanie przez przedsiębiorcę nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i informacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną i koniecznością niezwłocznego zwrotu otrzymanej subwencji oraz że udzielenie finansowania następuje zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków, a pierwszeństwo przyznaje się tym wnioskom, które są kompletne i nie zawierają braków.

1. Mikroprzedsiębiorca oraz MŚP

Celem programu PFR dla mikro-, małych i średnich firm jest udostępnienie finansowania na preferencyjnych warunkach, które może w znacznej części mieć charakter bezzwrotny.

W ramach Tarczy Finansowej, mikroprzedsiębiorca oraz mały i średni przedsiębiorca mogą ubiegać się o otrzymanie nieoprocentowanej subwencji finansowej. Spełnienie warunków opisanych szczegółowo w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” pozwoli takiemu przedsiębiorcy na umorzenie nawet 75% wartości subwencji.

Wniosek o zawarcie umowy subwencji finansowej można złożyć on-line w bankach, które przystąpiły do programu. Przed jego wysłaniem konieczne jest jednak szczegółowe zweryfikowanie spełnienia przez przedsiębiorcę warunków, przede wszystkim w zakresie:

 • statusu przedsiębiorcy, w zakresie którego – w odniesieniu do wielkości zatrudnienia oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej – konieczne może okazać się uwzględnienie powiązań w ramach grupy kapitałowej, do której przedsiębiorca należy;
 • wielkości spadku przychodów;
 • rezydencji podatkowej przedsiębiorcy oraz tzw. beneficjenta rzeczywistego.

Maksymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 324 000 złotych, zaś dla małego lub średniego przedsiębiorcy 3 500 000 złotych.

 

2. Duży przedsiębiorca

Wsparcie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej jest ustalane indywidualnie i ma charakter:

 • finansowania kapitałowego na zasadach rynkowych lub pomocowych, w formie nabycia akcji lub udziałów przez PFR, pożyczki zamiennej lub obligacji zamiennych,
 • finansowania płynnościowego, w formie pożyczki płynnościowej (oprocentowanej i nieumarzalnej),
 • finansowania preferencyjnego, w formie pożyczki preferencyjnej (umarzanej do 75% kwoty),

obsługiwanych bezpośrednio przez PFR. Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm dopuszcza możliwość skorzystania z kilku form finansowania.

Duży przedsiębiorca składa wniosek o pomoc finansową on-line, za pośrednictwem odpowiedniego formularza aplikacyjnego.

Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania wsparcia różnią się w zależności od rodzaju finansowania, o jakie ubiega się przedsiębiorca. Wspólnym dla nich wymaganiem jest jednak konieczność posiadania statusu dużego przedsiębiorcy, w ramach którego konieczne staje się zweryfikowanie, czy w relacjach łączących go z innymi przedsiębiorstwami nie występuje stosunek powiązania lub partnerstwa, co ma bezpośredni wpływ na wielkość danych dotyczących liczby pracowników, rocznego obrotu oraz sumy bilansowej.

Przed udzieleniem finansowania, PFR (samodzielnie lub przy udziale doradców zewnętrznych) dokonuje weryfikacji przedsiębiorcy w formie uproszczonego badania due diligence, confirmatory due diligence lub vendors due dilligence. W badaniu analizowane są przedstawione przez przedsiębiorcę informacje i dokumentacja, wymagane dla uzyskania określonej formy finansowania.

 

Finansowanie kapitałowe, zarówno na zasadach pomocowych jak i rynkowych, nie może przekroczyć kwoty 1 mld złotych.

 

Finansowanie płynnościowe nie może przekroczyć:

 • kwoty 1 mld złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

 

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorcę na skutek pandemii COVID-19, ale nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 mln złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

 

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl