Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa a Umowy Najmu

W celu złagodzenia negatywnych skutków wywołanych pandemią koronawirusa m.in. w sektorze nieruchomościowym, rząd przygotował w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane rozwiązania legislacyjne mają na celu w szczególności wsparcie najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność została ograniczona lub zakazana, w drodze:

  • redukcji wysokości czynszu o 90% za okres, w którym działalność jest niewykonywana ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa;
  • wyłączenia odpowiedzialności najemcy za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie wynikające z zakazu lub ograniczenia działalności, w szczególności konieczność zapłaty odszkodowań lub kar umownych;
  • możliwości odmiennego uregulowania powyższych dwóch kwestii w drodze postępowania sądowego przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego oraz interesów stron.

Projekt przewiduje także znaczną ingerencję w istniejące stosunki najmu tj.:

  • automatyczne przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 roku umów najmu lokalu zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy na warunkach dotychczasowych w drodze jednostronnego oświadczenia woli najemcy;
  • zablokowanie możliwości wypowiedzenia przez wynajmujących umowy najmu lub wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 roku – proponowany przepis nie różnicuje umów najmu lokalu od pozostałych umów najmu w tym zakresie;
  • możliwość przedłużenia trwającego okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego do 30 czerwca 2020 roku w drodze jednostronnego oświadczenia woli najemcy.

Projekt ustawy zawiera także modyfikację płatności podatków i opłat związanych z nieruchomościami, tj.:

  • możliwość wprowadzenia za część 2020 roku zwolnień od podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu ze względu na konsekwencje COVID-19;
  • możliwość przedłużenia dla ww. grup przedsiębiorców terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku., nie dłużej niż do 30 września 2020 roku;
  • przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku.

Zmiany te miałyby wejść w życie z dniem następującym po publikacji ustawy zmieniającej. Projekt znajduje się jeszcze w fazie początkowej i jest wysoce prawdopodobne, że zostaną z nim wprowadzone dalsze zmiany. Zespół Kochański & Partners nieustannie monitoruje proces legislacyjny oraz pozostaje na bieżąco z wprowadzanymi zmianami w prawie w celu jak najlepszej obsługi klienta.

Skontaktuj się z nami:

Paweł Cholewiński
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości
T: +48 883 323 475
E: p.cholewinski@kochanski.pl

Malwina Jagiełło
Adwokat, Starszy Prawnik
T: +48 882 680 921
E: m.jagiello@kochanski.pl