Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Stan na dzień 23.03.2020 (projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Projekt”)

Trwają konsultacje projektów nowych regulacji wprowadzających elementy tarczy antykryzysowej.

Wielu pracodawców czeka na szczegóły zapowiedzianego mechanizmu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych założeń projektowanych rozwiązań.

W jakich sytuacjach możliwe dofinansowanie?

Zgodnie z Projektem przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinasowanie finansowane ma być ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przestój ekonomiczny to okres, w którym pracownicy pozostają co prawda w gotowości do pracy, ale jej nie wykonują, z przyczyn, które ich nie dotyczą (gdy np. z powodu przymusowego ograniczenia działalności centrów handlowych, wykonywanie pracy jest niemożliwe).

Obniżony wymiar czasu pracy oznacza, że pracodawca obniża wymiar czasu pracy pracownika w stosunku do wymiaru wynikającego z umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Przestój ekonomiczny – zasady  dofinansowania

Projektowane przepisy zakładają, że w okresie przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem pracodawca może wypłacać pracownikom wynagrodzenie obniżone (nie więcej niż o 50%), przy czym wynagrodzenie to nie może wynieść mniej niż wynagrodzenie minimalne (aktualnie 2.600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dofinansowanie z FGŚP dla pracodawcy do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom może wynieść do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykładowo: pracownik zarabia 6.000 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaci wynagrodzenie obniżone o 50%, czyli 3.000 zł, przy czym ze środków FGŚP otrzyma dofinansowanie w kwocie do 1.300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Obniżony wymiar czasu pracy

Projekt zakłada, że pracodawca, który odnotuje spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będzie uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym  wynagrodzenie wypłacane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP może wynieść do połowy wynagrodzenia pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Spadek obrotów gospodarczych jako warunek dofinansowania

Uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy i wystąpienia z tego tytułu o dofinansowanie ma dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy w następstwie epidemii COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 2 wybranych kolejnych miesięcy kalendarzowych (przy czym za miesiąc można przyjąć także 30 kolejnych dni kalendarzowych) przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego okresu w roku poprzednim;
  2. nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (przy czym za miesiąc można przyjąć także 30 kolejnych dni kalendarzowych) przypadającego w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego miesiąca.

Z projektowanych przepisów nie wynika, aby warunek spadku obrotów był warunkiem koniecznym dla ubiegania się o dofinansowanie z tytułu przestoju ekonomicznego, jednak taką intencję można wyczytać z treści uzasadnienia do Projektu.

W jaki sposób wprowadzić nowe warunki pracy?

Konieczne będzie zawarcie ze związkami zawodowymi porozumienia w zakresie warunków i trybu pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub okresu obniżonego wymiaru czasu pracy lub ustalenie tych zasad w układzie zbiorowym pracy. Jeśli związków nie ma, odpowiednie porozumienie ma być zawierane z przedstawicielami pracowników. Chodzi w szczególności o ustalenie, które grupy pracowników zostaną objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, jak i okresu obowiązywania tych ograniczeń.

Projekt przewiduje, że porozumienie powinno zostać zawarte w ciągu dwóch dni od poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Jeśli do porozumienia nie dojdzie w tym okresie, pracodawca ustali warunki samodzielnie. Nie będzie konieczności zawierania wypowiedzeń zmieniających z poszczególnymi pracownikami.

Wypłata dofinansowania  – dodatkowe warunki
  • Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy (do końca III kwartału 2019r.) oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości – mają być co do zasady warunkiem skorzystania z dofinansowania.
  • Dofinansowanie wynagrodzenia zarówno dla pracownika etatowego, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.
  • Możliwość dofinansowania przez okres maksymalnie do 3 miesięcy.
  • Wypłata świadczeń na podstawie umowy podpisanej z marszałkiem województwa.
  • Wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców mają być rozpatrywane zgodnie z ich wpływem, do wyczerpania środków.
  • Poza dofinansowaniem do wynagrodzeń przedsiębiorcy otrzymają również środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od otrzymanego dofinansowania.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl