Zaznacz stronę

Tarcza Antykryzysowa 4.0 | Alert Prawa Pracy

Właśnie wszedł w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem już w wersji 4.0*. Tarcza 4.0 wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki COVID-19. Art. 77 Tarczy 4.0 zmienia przepisy tzw. specustawy z marca b.r. i wprowadza szereg rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracodawców.

 

Zasady pracy zdalnej w związku z COVID-19:
 • Nowe przepisy doprecyzowują zasady pracy zdalnej powierzonej pracownikowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Pracodawca będzie musiał wziąć pod uwagę, że nie zawsze pracownik może świadczyć pracę w formie zdalnej. Kryteriami decydującymi o możliwości powierzenia pracownikowi takiej pracy będą odtąd umiejętności pracownika, jego możliwości techniczne i lokalowe oraz rodzaj pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia narzędzi, materiałów potrzebnych do pracy oraz logistycznej obsługi pracy zdalnej. Pracownik może korzystać z własnych narzędzi i materiałów przy wykonywaniu pracy zdalnej, ale pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla ochrony informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
 • W związku z tym, że pracodawca ma mniejsze możliwości kontroli pracy wykonywanej w formie zdalnej, może zobowiązać pracownika do prowadzenia ewidencji zrealizowanych czynności.
* Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

 

Możliwość udzielenia zaległego urlopu:
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca ma prawo udzielenia pracownikowi do 30 dni zaległego urlopu (czyli urlopu niewykorzystanego w poprzednich latach) bez konieczności uzyskania zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów.
 • Pracownik, któremu pracodawca jednostronną decyzją narzuci termin wykorzystania zaległego urlopu, ma obowiązek z takiego urlopu skorzystać.
 • Wielu pracodawców chciało uniknąć kumulowania urlopów i już wcześniej, w oparciu o dotychczasowe przepisy, korzystało z możliwości wysłania pracownika na zaległy urlop. Tarcza 4.0 eliminuje wszelkie wątpliwości, które dotychczas pojawiały się w kwestii udzielania urlopów.
Ograniczenie wysokości odpraw:
 • Wysokość odprawy, odszkodowania i innych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy została ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.
 • Ustawowe ograniczenie wysokości świadczeń obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i dotyczy tych pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło lub ustania odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem jednak umowy agencyjnej.

 

Umowa o zakazie konkurencji:
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii umowa o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę, agencyjnej, zlecenia, świadczenia usług lub o dzieło może zostać wypowiedziana z 7-dniowym wypowiedzeniem bez względu na to, jakie zapisy zostały zawarte w umowie.

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestój bez występowania o dofinansowanie z FGŚP:
 • Pracodawca, który w następstwie COVID-19 doświadczył spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług i w związku z tym zanotował istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

a. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; w takiej sytuacji wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed obniżeniem;

b. objąć pracownika przestojem ekonomicznym obniżając wynagrodzenie maksymalnie o 50%, nie niżej jednak niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 • Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń oznacza zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników w stosunku do przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego (dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r.). Z rozwiązania można skorzystać, jeśli iloraz tych dwóch wartości wzrośnie nie mniej niż o 5% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy). Przepis nie ma jednak zastosowania, jeśli udział kosztów wynagrodzeń w przychodach w danym miesiącu wynosi mniej niż 30%.
 • Obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny może być wprowadzony maksymalnie na 6 miesięcy na podstawie porozumienia z reprezentantami pracowników.

 

Dofinansowanie z FGŚP także do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy:
 • Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników także bez konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych.
 • Nie jest wymagane zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników.
 • Dofinansowanie przysługuje w wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, jak również obejmuje dofinansowanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy.
 • Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Dofinansowanie przyznawane jest na okres do 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 • Dofinansowanie przysługuje wyłącznie podmiotowi, który nie uzyskał pomocy z innych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • W okresie pobierania świadczenia przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Zmiany w zasadach dofinansowania z FGŚP:
 • Tarcza 4.0 doprecyzowuje zasady rozliczenia dofinansowania – wstępna weryfikacja rozliczenia otrzymanych środków w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu oraz końcowa weryfikacja w okresie 3 lat.
 • Nowe przepisy regulują także sposób obliczania spadku obrotów gospodarczych – jest on liczony od 31 grudnia 2019 r., a nie – jak poprzednio – od 1 stycznia 2020 r.

 

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl