Zaznacz stronę

Restrukturyzacja w dobie COVID-19

Wszedł już w życie kolejny pakiet Tarczy Antykryzysowej – tym razem w wersji 4.0. Wprowadza rozwiązania, które mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców odczuwających negatywne ekonomiczne skutki pandemii COVID-19.

Nowe przepisy mają dać szanse przedsiębiorcom na uzdrowienie swojej sytuacji oraz przede wszystkim przetrwanie. Wprowadzone wcześniej „wakacje upadłościowe” to zdecydowanie za mało, stąd nowe instrumenty prawne.

Na wstępie warto wspomnieć, że prawo restrukturyzacyjne przewiduje już mocno odformalizowany instrument w postaci postępowania o zatwierdzenie układu (gdzie aktywność sądu jest ograniczona do etapu zatwierdzenia zawartego już układu
z wierzycielami). Ten tryb jednak nie zapewnia kluczowej dla dłużnika ochrony przed egzekucjami, ani przed rozwiązaniem kluczowych umów, co sprawia, że w praktyce zainteresowanie tym trybem ze strony przedsiębiorców jest niewielkie.

Z tego względu ustawodawca wprowadził szczególny tryb restrukturyzacji, który stanowi modyfikację postępowania o zatwierdzenie układu. Ten nowy tryb ma w założeniu szybciej i efektywniej doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami, zapewniając jednocześnie dłużnikowi odpowiednią ochronę.

1. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) 2. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz.814)

 

Cechy charakterystyczne nowych regulacji to:

Epizodyczność – postępowanie można wszcząć do 30 czerwca 2021 r.

Szczególny tryb ma obowiązywać przez rok. W tym czasie ustawodawca planuje przygotowanie i przeprowadzenie nowelizacji ustawy prawo restrukturyzacyjne w celu transponowania tzw. dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości.

Dłużnik będzie mógł skorzystać z tego szczególnego trybu tylko raz.

Szybkość – wszczęcie postępowania bez udziału sądu oraz ograniczony czas na zawarcie układu.

Dla wszczęcia postępowania konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenie o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na tym etapie nie przewidziano partycypacji sądu, choć po otwarciu postępowania sąd może ingerować, gdy dłużnik działa na szkodę wierzycieli.

Zawarcie układu z wierzycielami powinno nastąpić przed upływem 4 miesięcy od obwieszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W przypadku gdy w tym terminie nie zostanie złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu, postępowanie restrukturyzacyjne na bazie Tarczy 4.0 jest umarzane z mocy prawa.

Zwiększona ochrona dłużnika – zawieszenie egzekucji i inne instrumenty.

W przeciwieństwie do „tradycyjnego” postępowania o zatwierdzenie układu, otwarcie postępowania zapewnia znaczącą ochronę przed egzekucjami (na okres maksymalnie 4 miesięcy z uwagi na przewidziany czas na zawarcie układu z wierzycielami).

Ochrona dotyczy egzekucji wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a także (pod pewnymi warunkami) wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteką na nieruchomości czy zastawem), a także wierzytelności zabezpieczonych przez przywłaszczenie na zabezpieczenie. Jeżeli dłużnik przewiduje objęcie układem takich „kwalifikowanych” wierzytelności, to musi wykazać w propozycjach układowych dla wierzycieli, że układ przewiduje albo pełne zaspokojenie tych „kwalifikowanych” wierzytelności albo ich zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku realizacji zabezpieczenia (np. przy sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką).

Warto odnotować, że w takiej sytuacji zgoda wierzyciela rzeczowego na objęcie jego wierzytelności układem nie jest konieczna.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rafał Rapala
Radca prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Praktyki Transakcyjnej
T: +48 608 444 650
E:  r.rapala@kochanski.pl

Karol Połosak
Adwokat, Counsel w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej
T: +48 608 377 788
E:  k.polosak@kochanski.pl