Zaznacz stronę

Praktyki Ograniczające Konkurencję

Kooperacja pomiędzy przedsiębiorcami jest podstawą współczesnych stosunków handlowych i zwykle wywiera pozytywny wpływ na rynek. Niektóre formy współpracy mogą jednak naruszać prawo ochrony konkurencji i w związku z tym są zakazane. Dodatkowe ograniczenia prawne w zakresie kształtowania strategii rynkowej spoczywają na przedsiębiorcach, posiadających pozycję dominującą na rynku. Naruszenie tych zakazów i ograniczeń może mieć negatywne konsekwencje, jak na przykład: uznanie całości lub części umowy za nieważną z mocy prawa, wysokie kary i roszczenia odszkodowawcze, niekorzystny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Kochanski & Partners posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu sporządzania umów handlowych, budowania polityki dystrybucyjnej i kształtowania relacji z kontrahentami i Klientami zgodnie z prawem ochrony konkurencji, m.in. w takich branżach jak sekto FMCG, Handel detalinczy, Motoryzacja, Przemysł farmaceutyczny czy chemiczny.

Oferujemy także pomoc prawną przedsiębiorcom poszkodowanym na skutek antykonkurencyjnych praktyk ze strony innych firm i kontrahentów. Ponadto organizujemy szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz przeprowadzamy audyty wewnętrzne.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego systemu dystrybucji oraz organizacji rynku zakupu i sprzedaży towarów i usług
  • Analizę rynku właściwego w oparciu o orzecznictwo polskie, europejskie oraz orzecznictwo pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Analizowanie i sporządzanie umów handlowych, np. umów: dystrybucyjnych, agencyjnych, franczyzowych, umów mieszczących się w ramach tzw. wyłączeń grupowych, wszelkich umów kooperacyjnych, w szczególności umów dotyczących podwykonawstwa, produkcji, specjalizacyjnych, B+R, komercjalizacji i standaryzacji
  • Doradztwo w zakresie zgodności indywidualnych umów z prawem ochrony konkurencji, w tym w zakresie możliwości zastosowania wyłączeń grupowych, sektorowych i indywidualnych, a także innych instrumentów przewidzianych w prawie polskim i europejskim
  • Doradztwo w zakresie zagadnień szczegółowych, tzn. polityki cenowej, zakazów konkurencji, dystrybucji wyłącznej, przetargów, wymiany informacji, a także postępowań antymonopolowych, wszczynanych w przypadkach podejrzenia uczestnictwa w kartelach oraz innych formach porozumień ograniczających konkurencję
  • Doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka związanego z posiadaniem pozycji dominującej, w tym analiza i pomoc przy tworzeniu sieci dystrybucyjnych, kształtowaniu polityki cenowej i rabatowej, ocenie możliwości zastosowania zróżnicowanych warunków transakcji oraz możliwości odmowy dostaw, włączając w to możliwość odmowy udzielenia dostępu do tzw. urządzeń i instalacji kluczowych (essential facilities)
  • Pomoc w trakcie kontroli i przeszukań, przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK lub Komisję Europejską.