Zaznacz stronę
Biometan Pol

Nowe prawo dla biometanu

W zakresie produkcji biometanu Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele. Do 2030 r. produkcja biometanu w UE ma osiągnąć 35 mld m3, co będzie stanowić ok. 15 proc. unijnego zapotrzebowania na gaz. Sprawdzamy więc, jakie znaczenie dla realizacji inwestycji biometanowych w Polsce mają nowe regulacje prawne.

Nowe regulacje prawne zakresie biometanu

Szacuje się, że potencjał produkcji energii elektrycznej z biometanu jest ponad 2,5 tys. razy większy od coraz bardziej dynamicznie rozwijającego się rynku biogazu, przy czym biometan może znaleźć zastosowanie także jako odnawialne paliwo gazowe.

Polska, ze względu na swój potencjał obszarowy, surowcowy i potrzebnych specjalistów jest atrakcyjną destynacją dla inwestorów szukających najlepszych lokalizacji dla projektów biometanowych. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego rodzaju inwestycji są dziś przepisy regulujące m. in. kwestie produkcji oraz przesyłu biometanu.

Główne wnioski wynikające z przyjętych nowych regulacji prawnych:

  • Biometan i działalność w zakresie wytwarzania biometanu zostaną prawnie zdefiniowane
  • Produkcja biometanu będzie działalnością regulowaną, co oznacza, że wymagany będzie wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR – w przypadku wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego albo wpis do rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez Prezesa URE – w przypadku wytwarzania biometanu z biogazu
  • System wsparcia obejmie instalacje biometanu o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW
  • Operator systemu dystrybucyjnego gazowego zobowiązany będzie do wskazania alternatywnej najbliższej lokalizacji dla biometanu w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę
  • Operator przesyłowy lub dystrybucyjny zobowiązany będzie do wydania warunków przyłączeniowych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej biogazowni rolniczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 2 MW w terminie 90 dni
  • Wprowadzone zostaną uproszczenia i przyspieszenia procedury administracyjnej dla instalacji wytwarzania biometanu o wydajności do 8,4 mln m3 rocznie
  • Lokalizacja biogazowni rolniczej będzie możliwa niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że nie będzie sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego, a rada gminy uchwali stosowną uchwałę o ustaleniu lokalizacji biogazowni rolniczej
  • W przypadku zatłaczania biometanu do sieci gazowych zwiększy się zakres dopuszczalnej różnicy średniej wartości ciepła spalania paliw gazowych dla danej doby od wartości ciepła spalania paliw gazowych określonej w którymkolwiek punkcie danego obszaru – z 3 proc. do 4 proc.

W razie zainteresowania uzyskaniem wsparcia prawnego dla kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie biometanu, zapraszamy do kontaktu.

Wojciech Wrochna

Jacek Kozikowski

Aleksandra Pinkas

Źródło: Magazyn Polska Chemia

Data: 20.09.2023


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl