Zaznacz stronę
Hotele_Covid 19

Nowe ograniczenia dla hoteli i kin w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Dnia 7 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”), które wprowadza nowe ograniczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności m.in. w hotelach i kinach („Obiekty”). Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 29 listopada 2020 r.

Hotele i kina

Przepisy Rozporządzenia wprowadzają zakaz świadczenia działalności usługowej, poza wyjątkami wprost wskazanymi w Rozporządzeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem, prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do:

 • działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych;
 • przyjmowania gości korzystających z hotelu w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • przyjmowania gości będącymi zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
 • przyjmowania osób wykonujących zawód medyczny, pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Zakazem objęto również działalność przedsiębiorców i innych podmiotów zajmujących się projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Spod ograniczeń wyłączono jednak działalność, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nasze wsparcie

świetle powyższego, kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w szczególności w zakresie:

 • Analizy możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów rządowych;
 • Analizy warunków ubezpieczenia pod kątem przerw w działalności gospodarczej, wystąpienia przypadków siły wyższej;
 • Audytu umów z podmiotami trzecimi celem optymalizacji, redukcji kosztów bieżących (w szczególności analiza w zakresie możliwości zawieszenia umów, okresowych zwolnień z czynszu i opłat eksploatacyjnych); w tym doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia;
 • Analizy projektów deweloperskich, w tym możliwości zawieszenia lub wypowiedzenia umów dotyczących realizowanych projektów (powiązanie postanowień dotyczących siły wyższej z wydłużeniem terminów realizacji);
 • Aktualizacji strategicznych biznesplanów w świetle możliwych terminów otwarcia hoteli oraz czasu, w jakim sytuacja unormuje się w zakresie rentowności w oparciu o przychód na jeden dostępny pokój (RevPar), oraz analizy wpływu aktualnej sytuacji na planowane projekty;
 • Audytu umów kredytowych – analiza obecnych warunków i rozważenie możliwych rozwiązań w celu poprawy płynności finansowej;
 • Wsparcia transakcyjnego, w tym w szczególności w zakresie:
   • wskazania partnerów zainteresowanych inwestycjami w szczególności w sektorze hotelowym (w ramach Joint Venture oraz funduszy inwestycyjnych);
   • leasingu zwrotnego nieruchomości na rzecz instytucji finansowej lub przeprowadzenia procesu „sale and lease back” nieruchomości na rzecz funduszu nieruchomościowego;
     • powyższe operacje polegają na sprzedaży nieruchomości, co umożliwia pozyskanie środków finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystania z nieruchomości przez dotychczasowego właściciela (oraz przy zachowaniu opcji „wykupu” nieruchomości po z góry określonym czasie) – oferujemy także identyfikację inwestora branżowego uczestniczącego w transakcji;
   • organizacji finansowania dłużnego, w tym (i) restrukturyzacji zadłużenia, (ii) finansowania zmian właścicielskich (wykup, rekapitalizacja), (iii) finansowania nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie działalności);
 • Sprzedaży biznesu lub poszczególnych nieruchomości (assetów) czy portfela nieruchomości.

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają pozostałe działy kancelarii, które świadczą pomoc prawną we wszystkich dziedzinach na które wpływ ma stan epidemii, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego, zagadnień z zakresu prawa handlu i dystrybucji.

Zespół Kochański & Partners nieustannie monitoruje proces legislacyjny oraz pozostaje na bieżąco z wprowadzanymi zmianami w prawie w celu jak najlepszej obsługi klienta.

 


Zapraszamy do kontaktu:

Paweł Cholewiński

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner, Szef Grupy Praktyk Transakcyjnych / Nieruchomości, Fuzje i Przejęcia

+48 883 323 475

p.cholewinski@kochanski.pl

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl