Zaznacz stronę

Alert prawny | Tarcza antykryzysowa z perspektywy pracodawców

Właśnie weszły w życie kolejne elementy tzw. Tarczy Antykryzysowej, która w założeniu ustawodawcy ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią COVID-19. Z perspektywy pracodawcy istotne są następujące rozwiązania:

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku przestoju ekonomicznego
 • Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ta forma dofinansowania jest dostępna bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.
 • Dofinansowanie uwzględnia nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę nakładczą, umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Przedsiębiorca nie będzie natomiast mógł się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń dla samozatrudnionych, tj. osób współpracujących na podstawie umów o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) co najmniej o 15%, w przypadku porównania dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 31 grudnia 2019 r. do analogicznego okresu w roku 2019, lub co najmniej o 25% – w przypadku porównania miesiąc do miesiąca w 2020 r.
 • Dofinansowanie może być wypłacane przez okres przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19, przy czym okres dofinansowania wynosi maksymalnie 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres).Przestój ekonomiczny oznacza, że pracownicy pozostają w gotowości do wykonania pracy, ale jej nie wykonują z przyczyn niedotyczących pracownika. Przestój ekonomiczny nie musi dotyczyć całego zakładu pracy i może obejmować poszczególne grupy pracowników.
 • Zasady wprowadzenia przestoju ekonomicznego powinny zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, jeśli w przedsiębiorstwie nie działają związki zawodowe. Zawarcie porozumienia jest jednym z warunków koniecznych dla wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz związanej z tym obniżki wynagrodzenia. Brak zgody związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników na zawarcie porozumienia uniemożliwi wprowadzenie przestoju ekonomicznego i tym samym ubieganie się o dofinansowanie.
 • W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca pracownikom obniżone wynagrodzenie. Pensja może zostać obniżona do 50%, przy czym nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru etatu danego pracownika (aktualnie 2.600 zł brutto w przypadku pełnego etatu).
 • Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia każdego pracownika objętego przestojem ekonomicznym. Dofinansowanie w takim przypadku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) powiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne należną od pracodawcy od kwoty dofinansowania. Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby zatrudnionej na pełny etat wyniesie zatem 1.300 zł + składki na ubezpieczenie (233,09 zł). W przypadku niepełnego etatu kwota dofinansowania jest odpowiednio przeliczana.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania nie obejmuje pracowników lepiej zarabiających, tj. takich, których wynagrodzenie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie przekroczyło 300% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Aktualnie z dofinansowania wyłączeni są pracownicy zarabiający powyżej 15.994,41 zł brutto.
 • Celem dofinansowania jest ochrona miejsc pracy. Dlatego pracodawcy, którzy skorzystają z tej formy pomocy, nie będą mogli wypowiedzieć umów z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania dofinansowania. Oznacza to, że możliwość restrukturyzacji zatrudnienia może zostać zablokowana maksymalnie na 3 miesiące (tj. okres pobierania dofinansowania).

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy
 • Przedsiębiorca może również wystąpić o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Kryteria uzyskania dofinansowania są analogiczne jak w przypadku dofinansowania w związku z przestojem ekonomicznym, tj. spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 na poziomie co najmniej 15% lub 25%, konieczność zawarcia porozumienia ze stroną społeczną, okres dofinansowania maksymalnie do 3 miesięcy, ograniczenia w zwalnianiu pracowników przez okres dofinansowania.
 • Pracodawcy dotknięci spadkiem obrotów mogą obniżyć wymiar czasu pracy personelu maksymalnie o 20%, ale tylko do 0,5 etatu.
 • Na skutek obniżenia wymiaru czasu pracy obniżeniu ulegnie także proporcjonalnie wynagrodzenie za pracę, przy czym obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (w przypadku pełnego etatu, jeśli wymiar czasu pracy zostanie obniżony o 20%, wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż 2.080 zł brutto).
 • Dofinansowanie w takim przypadku wynosi 50% obniżonego wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (aktualnie 2.079 zł) + składki na ubezpieczenia (373,27 zł).
 • Podobnie jak w przypadku przestoju ekonomicznego nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w odniesieniu do pracowników zarabiających powyżej 15.994,41 zł brutto.

 

Dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy
 • Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników także bez konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych.
 • Nie jest wymagane zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników.
 • Dofinansowanie przysługuje w wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, jak również obejmuje dofinansowanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy.
 • Wsparcie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników uzyskujących wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
  z poprzedniego kwartału.
 • Dofinansowanie jest przyznawane na okres do 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 • Ze wsparcia może skorzystać wyłącznie podmiot, który nie uzyskał pomocy z innych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • W okresie pobierania świadczenia przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Pracy
 • Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej z właściwym starostą. Wsparcie to będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy. Należy przy tym pamiętać, że o ile o dofinansowanie z FGŚP mogą się ubiegać wszyscy pracodawcy, o tyle dofinansowanie z Funduszu Pracy jest zarezerwowane wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
 • Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej:
  • 30% – wynosi sumę 50% wyna­grodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagro­dzenia (tj. 1.300 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pra­codawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • 50% – wynosi sumę 70% wyna­grodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagro­dzenia (tj. 1.820 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pra­cownika;
  • 80% – wynosi sumę 90% wyna­grodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagro­dzenia (tj. 2.340 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pra­cownika.
 • Spadek obrotów gospodarczych jest liczony na podstawie stosunku łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy w 2019 roku.
 • Dofinansowanie przysługuje zarówno do wynagrodzenia pracownika etatowego, jak i wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.
 • Dofinansowanie będzie przyznawane na okres do 3 miesięcy od złożenia wniosku i wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie danych dołączonych do wniosku (oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem oraz oświadczenie o wysokości wynagrodzenia każdego z nich).
 • Pracodawca musi informować (w formie oświadczenia) powiatowy urząd pracy o każdej zmianie powyższych danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania – ma na to 7 dni od uzyskania informacji o zmianie. Na podstawie nowych danych powiatowy urząd pracy ustala zaktualizowaną wysokość następnej transzy.
 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Pracodawcy, którzy skorzystają z tej formy pomocy, będą zobowiązani do zatrudniania pracowni­ków objętych umową przez okres dofinansowania, pod rygorem zwrotu pobranego dofinansowania. Nie dotyczy to przypadku wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym dofinansowaniem, pod warunkiem zatrudnienia w jego miejsce nowej osoby.
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Jeśli na tych samych pracowników pracodawca uzyskał już dofinansowanie z FGŚP, to nie może się ubiegać o kolejne wsparcie.

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub przestój w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy bez występowania o dofinansowanie z FGŚP
 • Pracodawca, który w następstwie COVID-19 doświadczył spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług i w związku z tym zanotował istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:
  • obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; w takiej sytuacji wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed obniżeniem;
  • objąć pracownika przestojem ekonomicznym obniżając wynagrodzenie maksymalnie o 50%, nie niżej jednak niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń oznacza zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników w stosunku do przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego (dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r.).
  Z rozwiązania można skorzystać, jeśli iloraz tych dwóch wartości wzrośnie nie mniej niż o 5% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy). Przepis nie ma jednak zastosowania, jeśli udział kosztów wynagrodzeń w przychodach w danym miesiącu wynosi mniej niż 30%.
 • Obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny może być wprowadzony maksymalnie na 6 miesięcy na podstawie porozumienia z reprezentantami pracowników.

 

Uelastycznienie czasu pracy oraz zmiany warunków zatrudnienia
 • Pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają z płatnością ZUS i podatków, mogą skrócić nieprzerwany odpoczynek dobowy z co najmniej 11 godzin do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy z co najmniej 35 godzin do nie mniej niż 32 godzin.
 • Dodatkowo pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów, mogą wprowadzić rozwiązania zwiększające elastyczność czasu pracy i warunków zatrudnienia. Zmiany te powinni wprowadzać w drodze porozumienia zawieranego ze związkami zawodowymi lub, wobec braku związków, z przedstawicielami pracowników,
 • Porozumienie może dotyczyć:
  • wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest wówczas równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi);
  • stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami.
 • Kopia zawartego porozumienia powinna być przekazana przez pracodawcę właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia.
 • Warunkiem możliwości zastosowania tych form uelastycznienia czasu pracy oraz zmiany warunków zatrudnienia jest wystąpienie w następstwie COVID-19 spadku obrotów gospodarczych. Chodzi o spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) co najmniej o 15%, w przypadku porównania dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. do analogicznego okresu w roku 2019, lub co najmniej o 25%, w przypadku porównania miesiąc do miesiąca w 2020 r.

 

Praca zdalna
 • Nowe przepisy doprecyzowują zasady pracy zdalnej powierzonej pracownikowi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Pracodawca będzie musiał wziąć pod uwagę, że nie zawsze pracownik może świadczyć pracę w formie zdalnej. Kryteriami decydującymi o możliwości powierzenia pracownikowi takiej pracy będą odtąd jego umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe oraz rodzaj pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia i materiały potrzebne do pracy oraz zadbać o logistyczną obsługę pracy zdalnej. Pracownik może korzystać z własnych narzędzi i materiałów przy wykonywaniu pracy w trybie zdalnym, ale pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla ochrony informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
 • W związku z tym, że pracodawca ma mniejsze możliwości kontroli pracy wykonywanej w formie zdalnej, może zobowiązać pracownika do prowadzenia ewidencji zrealizowanych czynności.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • Do kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zaliczono (z mocą wsteczną od 25 maja b.r.) ubezpieczonych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 8. Mają zatem do niego prawo nie tylko osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi – w tym zakresie przywrócono wcześniejsze zasady.
 • Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 12 lipca 2020 r.
 • Zasiłek przysługuje w razie zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza, a także w przypadku osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, nawet gdy placówka jest otwarta.

 

Ograniczenie wysokości odpraw
 • Wysokość odprawy, odszkodowania i innych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy została ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.
 • Ustawowe ograniczenie wysokości świadczeń obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i dotyczy tych pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło lub ustania odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem jednak umowy agencyjnej.

 

Możliwość udzielenia zaległego urlopu:
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi do 30 dni zaległego urlopu (czyli urlopu niewykorzystanego
  w poprzednich latach) bez konieczności uzyskania zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów.
 • Pracownik, któremu pracodawca jednostronną decyzją narzuci termin wykorzystania zaległego urlopu, ma obowiązek z takiego urlopu skorzystać.
 • Wielu pracodawców chciało uniknąć kumulowania urlopów i już wcześniej, w oparciu o dotychczasowe przepisy, korzystało z możliwości wysłania pracownika na zaległy urlop. Tarcza 4.0 eliminuje wszelkie wątpliwości, które dotychczas pojawiały się w kwestii udzielania urlopów.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Pracodawca może zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych, jak również nie stosować postanowień układów zbiorowych lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż ustawowo wymagana wysokość odpisu na ZFŚS.
 • Uprawnienie do zawieszenia powyższych obowiązków dotyczy pracodawcy, u którego występuje spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, to zawieszenie obowiązków w ramach ZFŚS wymaga zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi.

 

Umowa o zakazie konkurencji
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii umowa o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę, agencyjnej, zlecenia, świadczenia usług lub o dzieło może zostać wypowiedziana z 7-dniowym wypowiedzeniem bez względu na to, jakie zapisy zostały zawarte w umowie.
 • Uprawnienie do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest jednostronne i przysługuje wyłącznie tej stronie, na rzecz której zakaz konkurencji został ustanowiony. Oznacza to, że umowę może jednostronnie wypowiedzieć pracodawca, zleceniodawca lub zamawiający. W przypadku wypowiedzenia umowy wygasa też obowiązek zapłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. Intencją tej regulacji było zatem ograniczenie zobowiązań finansowych po stronie podmiotu zatrudniającego.

 

Odroczenie terminu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy
 • Obowiązek zapłaty zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a także od przychodów z tytułu wykonywanych usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. został odroczony do 1 czerwca 2020 r. pod warunkiem, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Zawieszenie badań lekarskich
 • Wykonywanie okresowych badań lekarskich pracowników zostało czasowo zawieszone. Badania te będą musiały zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
 • Wstępne oraz kontrolne badania lekarskie powinny być wykonywane, ale dopuszczono ich wykonanie przez lekarza innego niż lekarz medycyny pracy, a także zdalnie.
 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oraz przez kolejne 60 dni po ich odwołaniu, przedłużona zostaje ważność badań lekarskich (wstępnych, kontrolnych, okresowych), które utraciły swoją ważność po dniu 7 marca 2020 r.

 

Szkolenia BHP
 • Możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla niektórych grup pracowników (np. pracownika na stanowisku robotniczym).
 • Przedłużony jest termin na przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP: w przypadku, gdy termin przeprowadzenia tego szkolenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, termin ten zostaje wydłużony do 60. dnia od odwołania tych stanów.

 

Świadczenie postojowe
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą (samozatrudnieni) oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mogą wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie im świadczenia postojowego, jeśli ich działalność lub umowa są jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego. Świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy.
 • Z wnioskiem o świadczenie postojowe można wystąpić, gdy w następstwie COVID‑19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
 • Warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r., a w przypadku braku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej 15-procentowy spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Świadczenia postojowe przysługują wyłącznie tym osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą się ubiegać o świadczenie postojowe, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • W przypadku umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe nie przysługuje, jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wnioskodawca uzyskał przychód przekraczający 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (aktualnie 15.994,41 zł brutto). Ograniczenie to nie obowiązuje przy osobach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Świadczenie jednorazowe przyznawane jest co do zasady w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 080 zł. Kwota ta jest nieoskładkowana i nieopodatkowana.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą , które rozliczają się w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe wynosi 1.300 zł.
 • Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów, jeśli suma ich przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 1.300 zł..
 • Świadczenie postojowe może zostać wypłacone ponownie, ale maksymalnie trzykrotnie.

 

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
 • Mikroprzedsiębiorca (zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro) może wystąpić do powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o udzielenie jednorazowej pożyczki (do 5.000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. O pożyczkę mogą wystąpić tylko ci mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili dzia­łalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
 • Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą i finansowana ze środków Funduszu Pracy. Wnioski można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Jeśli przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą, pożyczka wraz z odsetkami może zostać na jego wniosek umorzona. W takim przypadku przychód z umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

 

Zwolnienie z płatności składek do ZUS
 • Przedsiębiorcy zgłaszający do ZUS do 9 ubezpieczonych lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opłacający składki wyłącznie za siebie mogą wnioskować do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia całości składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 • Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mogą wnioskować o zwolnienie wtedy, gdy prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz:
  • (a) ich przychód w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż 15.681 zł brutto
  • albo
   (b) ich dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7.000 zł, nawet jeśli przychód przekroczył 15.681 zł brutto. Do zwolnienia ze składek ZUS uprawnione są również osoby korzystające z tzw. ulgi na start.
 • Natomiast przedsiębiorcy zgłaszający do ZUS od 10 do 49 ubezpieczonych mogą wnioskować do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu tych składek.
 • Liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek ustala się w zależności od tego, kiedy ubezpieczeni zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych:
  • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
  • w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.
  • w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
 • Ze zwolnienia ze składek do ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowali należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

 

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców
 • Wydłużone zostały okresy ważności dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca w Polsce. Jeżeli upływ terminu ważności zezwolenia na pobyt, okresu bezwizowego, wizy krajowej lub też wizy Schengen przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ważności ulega przedłużeniu do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii. W takim przypadku pobyt cudzoziemca w Polsce jest dalej legalny i nie ma potrzeby uzyskiwania w tym zakresie dodatkowych dokumentów.
 • Wydłużony został także okres świadczenia pracy w Polsce przez cudzoziemców na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową czy też oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Podobnie jak w przypadku dokumentów legalizujących pobyt – jeśli upływ terminu ważności zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pracę (także sezonową) lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to okres ważności tych zezwoleń ulega przedłużeniu do 30. dnia po odwołaniu tych stanów (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni).
 • Wprowadzono możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę i zezwolenia na pracę sezonową, uzyskania nowego takiego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń.

 

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach z tytułu składek do ZUS
 • Przedsiębiorca nie musi uiszczać opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia zapłaty należności z tytułu składek ZUS lub podatków (składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i FEP, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty), należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. pod warunkiem złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, bądź w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 

Przesunięcie terminów zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK
 • Podmioty zatrudniające, które od 1 stycznia 2020 r. zostały objęte ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, mogą skorzystać z wydłużonego terminu na zawarcie umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta do 27 października 2020 r., a umowa o prowadzenie PPK – do 10 listopada 2020 r.
 • Zmiana terminów dotyczy wyłącznie pracodaw­ców z drugiego etapu wdrożenia PPK, tj. tych podmiotów, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób.

 

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzyma większe dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników wypłacane już od kwietnia 2020 r.
 • W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności dofinansowanie wzrośnie do 1950 zł, a w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – do 1200 zł.
 • W przypadku osób z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości:
  • 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 900 zł w przypadku osób o stopniu umiarkowanym
  • 600 zł w przypadku osób o stopniu lekkim.

 

(*) Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 695),ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875) oraz ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl