Zaznacz stronę

Od 1 lipca zmiany w prawie podatkowym

1 lipca 2020 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierająca szereg istotnych zmian  w zakresie przepisów podatkowych.

Znowelizowane przepisy można podzielić na trzy grupy:
 1. Przepisy w zakresie przeciwdziałania skutkom powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych;
 2. Zmiany w ustawie o VAT dotyczące opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, tzw. „Quick fixes”;
 3. Przepisy doprecyzowujące w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR).

 

Przeciwdziałanie strukturom hybrydowym
 • Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich.
 • Ustawa wprowadza do ustawy o CIT szereg definicji regulujących rozbieżności:
 • w kwalifikowaniu przez różne jurysdykcje podatkowe podmiotów gospodarczych w celach podatkowych;
 • w zakresie uwzględniania kosztów podatkowych ponoszonych przez podatników podatku dochodowego oraz uzyskiwanych przez nich przychodów.
 • Regulacje mają na celu ograniczenie szkodliwych praktyk:
 • podwójnego odliczenia, tj. odliczenia tej samej płatności od podstawy opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji;
 • odliczenia bez opodatkowania, tj. odliczenia płatności od podstawy opodatkowania w jednej jurysdykcji bez odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania podatnika w innej jurysdykcji.
 • Zgodnie z przepisami ustawy przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania będzie realizowane poprzez:
 • ograniczenie (w określonych przypadkach) prawa lub obowiązku uwzględnienia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów;
 • nałożenie na podatnika obowiązku wykazania w przychodach uzyskanych należności, i to nawet mimo ich wyłączenia z przychodów na podstawie innych przepisów ustawy o CIT.

 

Co istotne, choć ustawa weszła w życie 1 lipca 2020 r., zmiany w zakresie przeciwdziałania strukturom hybrydowym będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 r. i podatnicy będą stosowane w odniesieniu do przychodów (dochodów) osiągniętych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2020 r.

 

„Quick fixes”

Stawka 0% VAT do WDT

 • Ustawa wprowadza warunki zastosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
 • posiadanie przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego VAT w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów;
 • złożenie prawidłowej informacji podsumowującej (deklaracja VAT UE).
 • Choć w dotychczasowych przepisach istniały obie te przesłanki, to w świetle unijnego i krajowego orzecznictwa były traktowane wyłącznie jako przesłanki formalne, a nie materialne.
 • Uwaga: polskie przepisy ustawy o VAT przewidują mniej rygorystyczne zasady dokumentowania wywozu towarów za granicę dla zastosowania stawki 0%. Polscy podatnicy będą mogli wybrać sposób dokumentowania wywozu towarów.

 

Zmiany w zakresie magazynów konsygnacyjnych – tzw. magazynów typu call-off stock

 • Zgodnie z ustawą, przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock po spełnieniu określonych przesłanek, będzie można uznać za:
 • WNT (w państwie przybycia towarów);
 • WDT u dostawcy (w państwie wysyłki towarów).
 • Warunkiem jest, aby przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło:
 • w przypadku WNT – w terminie 12 miesięcy od przybycia towarów do magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock;
 • w przypadku WDT – w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia towarów do magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Transakcje łańcuchowe

 • W sytuacji, gdy towary będą transportowane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego nabywcy, transakcja ruchoma będzie automatycznie przypisywana tzw. podmiotowi pośredniczącemu. Podmiot pośredniczący to inny niż pierwszy w kolejności dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.
 • Reguła ta znajdzie zastosowanie wówczas, gdy podmiot pośredniczący jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim, z którego towary są wysyłane lub transportowane. Podmiot ten musi przekazać swojemu dostawcy numer VAT-UE w ramach realizowania dostawy towaru.

 

Zmiany w zakresie MDR
 • Ustawa zawiera poprawiony wzorzec informacji MDR-1 oraz MDR-3, co wynika z chęci ujednolicenia polskiego i unijnego podejścia do raportowania schematów podatkowych.
 • Zgodnie z nowymi regulacjami jeśli pierwsza czynność związana z wdrożeniem schematu podatkowego została dokonana w okresie od 26 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, to promotorzy, korzystający i wspomagający będą zobowiązani do ponownego przekazania Szefowi KAS informacji o transgranicznym schemacie podatkowym.
 • Promotorzy powinni przekazać taką informację do 31 lipca 2020 roku, korzystający – do 16 sierpnia 2020 roku, a wspomagający – do 31 sierpnia 2020 roku.
 • Numery schematów podatkowych (NSP) transgranicznych nadane przed 1 lipca 2020 r. stały się nieważne.
 • MDR-3 będą mogły być podpisywane zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w danym podmiocie. Jednocześnie nie przewidziano możliwości podpisywania MDR-3 przez pełnomocników.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl