Zaznacz stronę

Nowelizacja prawa budowlanego

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

 

Z dniem 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wejście w życie nowelizacji stanowić będzie wręcz rewolucyjną zmianę w zakresie legalizacji nielegalnie wzniesionych budynków tzw. „samowoli budowlanych”.

Zmiana wprowadza między innymi uproszczone postępowanie legalizacyjne, jako legalizacja samowoli budowalnych, liczących więcej niż 20 lat. Postępowanie ma być co do zasady wszczynane z urzędu przez organ nadzoru budowalnego (PINB). Następnie organ ma wydawać postanowienie, w którym nakłada obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych. Podstawowym dokumentem legalizacyjnym ma być ekspertyza techniczna wskazująca, że budynek nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego, zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Po otrzymaniu dokumentów organ ma wydać albo decyzję legalizacyjną, albo nakaz rozbiórki w stosunku do obiektu.

„Wprowadzone zmiany do prawa budowlanego pozwalają na uproszczoną legalizację starych samowoli budowalnych, a przez to na uniknięcie nałożenia kary z tego tytułu”.

Decyzja legalizacyjna stanowi podstawę użytkowania obiektu, nie jest zatem wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Budynek, w stosunku do którego wydano decyzję legalizacyjną, jest uważany za budynek wybudowany zgodnie z prawem. Nie można zatem domagać się jego przebudowy z uwagi na kolizje z obowiązującymi przepisami (np. warunkami technicznymi), istniejącymi budynkami, lub innym obiektami.

Legalizacja budynku i jego prawidłowe użytkowanie są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jego użytkowania oraz stanowią zabezpieczenie przed nałożeniem kar z tytułu nielegalnie użytkowanego budynku. Istotne jest, że budynek użytkowany nielegalnie nie może zostać uznany za spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wprowadzenie nowych przepisów jest zatem okazją do zalegalizowania budynków (starych samowoli budowalnych), które są przede wszystkim wykorzystywane na pobyt ludzi – niezależnie, czy jako zakłady, biura, czy jako budynki mieszkalne. Jest to okazja do wyeliminowania ewentualnego ryzyka związanego z nałożeniem potencjalnych kar.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Joanna Kośmider
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 882 680 819
E:  j.kosmider@kochanski.pl