Zaznacz stronę

Nowe rozporządzenie MDR i projekt rozporządzenia w zakresie VAT

1 lipca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami („Rozporządzenie MDR”).

Ponadto, w ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych („Projekt rozporządzenia VAT”).

Oto najważniejsze zmiany wynikające Rozporządzenia MDR i Projektu rozporządzenia VAT.

Rozporządzenie MDR *
 • Celem nowych regulacji jest wykonanie delegacji zawartej w tzw. specustawie koronawirusowej;
 • Rozporządzenie MDR przewiduje przedłużenie terminów związanych z wymianą informacji podatkowych oraz wydłużenie terminu raportowania schematów podatkowych transgranicznych, w tym również niektórych terminów wskazanych w Ustawie z 28 maja 2020 r. („Ustawa”), która weszła w życie 1 lipca 2020 r. (pisaliśmy o niej szerzej tutaj);
 • Oznacza to, że w tym samym dniu weszły w życie dwa akty prawne, z których każdy przedłuża terminy na dopełnienie obowiązków MDR. Ustawa odracza terminy wskazane w Ordynacji podatkowej, z kolei Rozporządzenie MDR odracza poniższe terminy wskazane w Ustawie:
  • termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym przez:
   • promotora – do 31 stycznia 2021 r. (Ustawa przedłużała termin do 31 lipca 2020 r.);
   • korzystającego – do 14 lutego 2021 r. (Ustawa przedłużała termin do 16 sierpnia 2020 r.);
   • wspomagającego – do 28 lutego 2021 r. (Ustawa przedłużała termin do 31 sierpnia 2020 r.). W tym samym terminie wspomagający zobowiązany będzie do poinformowania promotora lub korzystającego, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny.
  • termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora lub wspomagającego danych dotyczących korzystającego – do 30 kwietnia 2021 r. (Ustawa przedłużała termin do 31 sierpnia 2020 r.);
  • termin na określenie zakresu danych podlegających przekazaniu – do 30 kwietnia 2021 r. (Ustawa przedłużała termin do 30 września 2020 r.).
 • Ponadto Rozporządzenie MDR:
  • przedłuża do 30 kwietnia 2021 r. termin, w którym korzystający powinien przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o schemacie podatkowym (MDR-3). Dotyczy to tych przypadków, w których w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową;
  • przedłuża do 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania informacji o schematach standaryzowanych, składanych na formularzu MDR-4. Dotyczy to przypadków, w których w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. promotor lub wspomagający udostępnił korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny.
 • Rozporządzenia MDR przewiduje również przedłużenie do 31 lipca 2020 r. niektórych terminów związanych z przekazywaniem i wymianą informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA).

 

Projekt rozporządzenia VAT **
 • Uchylenie Rozdziału 2 i 3, a także załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług („Rozporządzenie”);
 • Projekt rozporządzenia VAT ma na celu dostosowanie przepisów Rozporządzenia do nowej matrycy stawek VAT nowelizacją z 9 sierpnia 2019 r. („Ustawa zmieniająca”);
 • Ustawa zmieniająca reguluje krajowy system stawek obniżonych w sposób kompleksowy, dlatego konieczna stała się nowelizacja Rozporządzenia i uchylenie dublujących się przepisów dotyczących opodatkowania stawkami preferencyjnymi VAT;
 • Obecnie kwestie towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8% są już uregulowane w ustawie o VAT oraz w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (zmiany wprowadzone zostały Ustawą zmieniającą);
 • W Rozporządzeniu pozostaną jednak przepisy dotyczące stosowania stawki VAT w wysokości 0%, które są stosowane od 1 lipca 2020 r. Przepisy te dotyczą m.in. stosowania stawki 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jak również przepisy dotyczące czasowo wprowadzonej stawki 0% dla określonych dostaw towarów w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.
** Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

 

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl