Zaznacz stronę

Nie ma jasnych reguł, nie będzie podatku

W ustawie o CIT nie znajdziemy przepisów, które wprost określałyby, jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych powstają po stronie spółki kapitałowej w rezultacie połączenia ze spółką osobową (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej), polegającego na przeniesieniu całego majątku spółki osobowej (przejmowanej) na spółkę kapitałową (przejmującą) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki osobowej.

Taka sytuacja była przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi co do właściwej kwalifikacji prawnej połączenia dla celów podatkowych. Należy mieć na względzie, że zaskarżona interpretacja została wydana w 2016 r. Wówczas organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że przeniesienie do spółki kapitałowej składników majątkowych, które dotychczas były własnością spółki osobowej, stanowi faktyczne przysporzenie majątkowe, które spełnia warunki uznania go za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Z kolei sądy administracyjne od początku wskazywały na neutralność podatkową takiego połączenia. Korzystna dla podatników linia orzecznicza, zapoczątkowana wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2016 r. (II FSK 1732/14), została następnie podtrzymana w kolejnych wyrokach.

Zgodnie z nią przejęcie majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w wyniku połączenia będzie odpowiadało sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za wydane udziały. Przejęty w ten sposób majątek należy uznać za przychód otrzymany na powiększenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, względnie za wartość przekazaną na kapitał zapasowy (w przypadku przekazania części majątku na kapitał zapasowy), których ustawa o CIT nie zalicza do przychodów podatkowych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ma obecnie niewielkie znaczenie dla praktyki. Po pierwsze dlatego, że stanowi on potwierdzenie utrwalonego dotychczas w orzecznictwie stanowiska. Po drugie ze względu na zauważalną zmianę podejścia organów podatkowych, uwzględniającą jednolite stanowisko sądów.

W interpretacjach indywidualnych wydanych na początku bieżącego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzał neutralność podatkową połączenia polegającego na przejęciu spółki osobowej przez kapitałową. Należy jedynie mieć nadzieję, że to korzystne dla podatników podejście nie ulegnie zmianie w przyszłości.

KOMENTARZ EKSPERTA Mirosław Malczeski, Radca Prawny, Senior Associate w Kochański & Partners dla Dziennika Rzeczpospolita 26.08.2020

Cały artykuł dostępny tutaj.