Zaznacz stronę

LIST OTWARTY DO RZĄDZĄCYCH W SPRAWIE ODBUDOWY I UTRZYMANIA POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZEDSTAWICIELI BRANŻY KOLEJOWEJ

Warszawa, dnia 10 lipca 2015 roku

Szanowna Pani Premier,
Ewa Kopacz
Przewodnicząca Rady Ministrów,

Panie i Panowie Ministrowie,

Apelujemy o pilne rozpoczęcie przez stronę rządową oraz przedsiębiorstwa odpowiedzialne za odbudowę, utrzymanie i zarządzanie polską infrastrukturą kolejową, w szczególności przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dialogu z nami. Chcemy wspólnie rozwiązać problemy, które dotyczą nas wszystkich, a w pierwszej kolejności, pasażerów i przewoźników kolejowych pasażerskich i towarowych. Mnożenie się procedur i konfliktów, prowadzących do blokowania zaplanowanych inwestycji, uniemożliwia skuteczną realizację projektów, których celem jest odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej w Polsce przy istotnej pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej.
Poszkodowanymi obecnego stanu zarządzania polską infrastrukturą kolejową i dużego ryzyka paraliżu prowadzonych projektów jej odbudowy, modernizacji i utrzymania są pasażerowie i klienci kolejowych przewoźników towarowych, a także przedsiębiorcy świadczący szeroko rozumiane usługi na rzecz kolei.
Naszym wspólnym interesem powinno być, w pierwszej kolejności, zagwarantowanie systematycznego i skutecznego rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej, której odbudowa i głęboka modernizacja, jest fundamentem rozwoju polskiej gospodarki – nowoczesnej i konkurencyjnej ? w Unii Europejskiej, będącej jednym z gwarantów jej trwałego wzrostu.
Bez szczerego i otwartego dialogu nie można rzetelnie przygotować, a następnie sprawnie i odpowiedzialnie realizować zamówień publicznych w obszarze infrastruktury kolejowej.
Dialog branży kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z udziałem strony rządowej powinien mieć na celu:
– zapewnienie skutecznego i pełnego wykorzystania środków unijnych z perspektywy budżetowej 2014-2020;
– przyspieszenie procesów inwestycyjnych, dzięki czemu skróceniu ulegną czasy przejazdów pociągów oraz ewentualnych opóźnień spowodowanych pracami nad odbudową polskiej infrastruktury kolejowej;
– realizowanie inwestycji nastawionych na odbiorcę, czyli przewoźników pasażerskich i towarowych, polegających na budowie i modernizacji terminali towarowych, kolejowych centrów logistycznych, dworców, parkingów i elementów infrastruktury służącej zwiększeniu efektywności ekonomicznej transportu kolejowego i wygodzie pasażerów;
– wypracowanie modelu kooperacji między zamawiającym a wykonawcami robót budowlanych, usługodawcami, producentami oraz dostawcami materiałów i systemów automatyki kolejowej, przy udziale prawników i ekonomistów, gwarantującego uczciwą i bezpieczną współpracę stron;
– doprowadzenie do stosowania przez zamawiającego polubownych metod rozwiązywania sporów, zamiast długotrwałych i niepotrzebnych procesów sądowych;
– pilne rozpoczęcie prac nad zbudowaniem skutecznego systemu finansowania, utrzymania i zarządzania polską infrastrukturą kolejową, której szacunkowa wartość odtworzeniowa jest nie mniejsza niż 120 miliardów EURO, a roczne nakłady tylko na jej techniczne odtwarzanie, gwarantujące jedynie zatrzymanie jej degradacji, powinny być nie mniejsze niż 3 miliardy EURO pokrywane z funduszy krajowych (ujęte w budżecie państwa).
Biorąc pod uwagę ramy czasowe nowej perspektywy środków unijnych 2014?2020, apelujemy
do przedstawicieli Rządu oraz podmiotów odpowiedzialnych za polską infrastrukturę kolejową, jakimi są w szczególności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o podjęcie dialogu z przedsiębiorcami branży kolejowej w celu usprawnienia prowadzenia procesów inwestycyjnych – w możliwie jak najszybszym terminie.
Nasz apel i sformułowane w nim słuszne żądania są w pełni zgodne z projektem z dnia 15 czerwca 2015 r. zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r.
Sygnatariuszami niniejszego listu są przedstawiciele ponad 100 firm, reprezentowanych przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego, które uczestniczą w realizacji ponad 50% inwestycji kolejowych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odpowiedzialnej za stan polskiej infrastruktury kolejowej.

Działając dla dobra publicznego,

Marita Szustak – Wiceprezes Zarządu IGTL, Przewodnicząca Sekcji Budownictwa Kolejowego
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Prezes Zarządu Zarzecki Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.
Piotr Kochański – Partner Zarządzający Kochański i Partnerzy Sp. j.

Skan listu otwartego z podpisami