Zaznacz stronę

Lipiec miesiącem zmian w prawie podatkowym

Lipiec obfituje w zmiany legislacyjne w zakresie podatków. 1 lipca 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy zarówno te, których wejście zaplanowane było na tę datę, jak i te, których obowiązywanie odroczono z powodu pandemii koronawirusa (nowa matryca stawek VAT i WIS).
Nowa matryca stawek VAT
 • 1 lipca 2020 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została zastąpiona:
  • Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług;
 • Pierwotnie zmiany miały wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r., jednak z uwagi na pandemię COVID-19 termin odroczono do 1 lipca 2020 r.;
 • Nowa matryca stawek VAT pozwoliła przede wszystkim zlikwidować niekonsekwencje w dotychczasowym stosowaniu stawek, gdzie podobne towary (towary takiej samej kategorii) były czasem opodatkowane według różnych stawek;
 • W efekcie, obniżeniu uległy stawki VAT na niektóre towary, w tym m. in. na:
  • owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy – pistacjowe, migdały, kokosowe (z 8% na 5%);
  • pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami (obecnie obowiązuje stawka 5% dla wszystkich rodzajów pieczywa i ciastek; wcześniej pieczywo i produkty ciastkarskie objęte były trzema stawkami 5%, 8% i 23% w zależności od daty przydatności do spożycia);
  • zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (z 8% na 5%);
  • produkty dla niemowląt i dzieci (z 8% na 5%);
  • musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone, np. pieprz, tymianek (z 23% na 8%);
  • artykuły higieniczne, np. podpaski, tampony higieniczne, pieluchy (z 8% na 5%).
 • Jednocześnie, na niektóre inne towary stawki VAT podwyższono, w tym m.in. na:
  • niektóre przyprawy nieprzetworzone, np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma (z 5% na 8%);
  • napoje z owoców i warzyw inne niż soki i nektary z owoców i napoje warzywne zawierające co najmniej 50% wsadu warzywnego w składzie surowcowym (z 5% na 23%);
  • homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne, m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki (z 5% na 23%);
  • lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych (z 8% na 23%).
Wiążące informacje stawkowe (WIS)

WIS są decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez Dyrektora KIS, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług;

 • Podatnicy mogli występować o WIS już od 1 listopada 2019 r., jednak dopiero z dniem 1 lipca 2020 r. uzyskane WIS stały się wiążące;
 • Każda WIS zawiera: opis, klasyfikację oraz właściwą stawkę VAT towaru albo usługi będących jej przedmiotem;
 • Co ważne, WIS chroni nie tylko podatników, którzy wystąpili o jej wydanie, ale wszystkich podatników, którzy się na nią powołają a przedmiotem dokonywanych przez nich transakcji są towary/usługi będące przedmiotem WIS;
 • MF udostępniło na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę WIS dostępną pod adresem: https://www.kis.gov.pl/ informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.

 

Indywidualne mikrorachunki podatkowe
 • Od 1 lipca podatnicy obowiązani są wpłacać za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku już nie tylko PIT, CIT i VAT, ale w zasadzie większość podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych. Zmiana dotyczy jednak tylko takich należności, których wpłaty w świetle obowiązujących przepisów są realizowane na rachunek urzędu skarbowego (a zatem nie dotyczy np. podatku od nieruchomości czy też opłat lokalnych);
 • Warto wskazać, że w szerszej perspektywie czasowej zakłada się, że także inne podatki będą wpłacane na mikrorachunek podatkowy, m.in. podatek akcyzowy oraz podatek od kopalin;
 • Z uwagi na fakt, że rozbudowa katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym uzależniona jest od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych, MF określi w drodze rozporządzenia rodzaj podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, które będą mogły być opłacane za pomocą mikrorachunku podatkowego (na dzień wydania newslettera rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane).

 

Biała lista podatników VAT
 • Termin na zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR) został wydłużony z 3 do 7 dni. Jednocześnie zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego składa się zawiadomienie: z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność. Dotychczas złożenie ZAW-NR było jedynym sposobem na uniknięcie sankcji przewidzianych za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy;
 • Począwszy od 1 lipca 2020 r., sankcje za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatników nie obowiązują także w przypadku dokonania płatności na nieujęte na białej liście rachunki (bez konieczności składania zawiadomienia ZAW-NR):
  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub SKOK wierzytelności pieniężnych;
  • wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności faktoringowej;
  • na rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK,
 • jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest jednym
  z wyżej wskazanych rodzajów rachunków;
 • Sankcje przewidziane za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatników nie obowiązują również wtedy, gdy:
  • płatność zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności;
  • zapłata należności wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

 

VAT od towarów importowanych
 • Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą rozliczać podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, a nie jak dotychczas w obligatoryjnym terminie 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej;
 • Do 30 czerwca 2020 r. uproszczona forma rozliczania VAT w imporcie dostępna była wyłącznie dla podmiotów spełniających warunki procedury uproszczonej i dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Obecnie, z preferencyjnego rozliczenia mogą korzystać dodatkowo podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego;
 • Rozliczenie podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie możliwe zarówno w przypadku importu objętego uproszczeniami celnymi, jak i importu objętego zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach;
 • Utrzymano dotychczasowe obowiązki przedstawiania zaświadczeń/oświadczeń o braku zaległości oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 

Umowa o współdziałanie
 • Od 1 lipca 2020 r., Szef KAS może zawierać z podatnikami, których przychód w poprzednim roku przekroczył 50 mln EUR, tzw. „umowy o współdziałanie”. Umowy o współdziałanie mają na celu zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego w warunkach wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem;
 • Umowy o współdziałanie mogą być zawierane wyłącznie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej;
 • W ramach zawartych umów, KAS gwarantuje podatnikom transparentność w zakresie:
  • informowania o okolicznościach, z jakimi związane są pytania kierowane do podatników;
  • wdrażania czynności nadzorczych wobec podatników;
 • Zawarcie umowy o współdziałanie wiąże się również z szeregiem dodatkowych obowiązków dla podatnika, w szczególności:
  • zobowiązaniem się do dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  • posiadaniem uzgodnionych z organem podatkowym skutecznych i adekwatnych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego; oraz
  • promesą zgłaszania Szefowi KAS, bez wcześniejszego wezwania, wszelkich istotnych zagadnień podatkowych, które, obiektywnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym;
 • Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o współdziałanie.

 

Ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku przez organy rentowe
 • 1 lipca 2020 r. modyfikacji uległy przepisy ustawy o PIT w zakresie rocznych obliczeń podatku przez organy rentowe;
 • Na mocy nowych przepisów wniosek złożony przez podatnika o niepomniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, obowiązuje płatnika do chwili odwołania wniosku przez podatnika, a organy rentowe zostały zwolnione z obowiązku sporządzania PIT-40A dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

 

Zmiany w KKS
 • W związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT w zakresie magazynów typu call off stock, do ustawy KKS wprowadzono przepisy penalizujące zaniechanie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu takiego magazynu, złożenie go po terminie, lub podanie danych niezgodnych z prawdą;
 • Zaniechanie tych obowiązków podlegać będzie karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe. Takiej samej karze podlegać będzie niezawiadomienie o zmianach danych zawartych
  w zawiadomieniu albo złożenie go po terminie lub podanie w nim danych niezgodnych z prawdą.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Agata Dziwisz
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl