Zaznacz stronę

Kochański Rapala i Partnerzy wygrywają w drugiej instancji kolejną sprawę w obronie dziennikarzy

4 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa skazujący Redaktora Grzegorza Jankowskiego za odmowę publikacji sprostowania informacji zawartych w artykule o Andrzeju Grabowskim w Fakcie i uniewinnił oskarżonego od stawianych mu zarzutów.

Sprawa dotyczyła odmowy publikacji sprostowania Andrzeja Grabowskiego do artykułów opublikowanych w 2008 r. w gazecie codziennej Fakt: ”Randka na odludziu. Kogo uwodzi Kiepski?”, „Andrzej Grabowski. Kogo podrywa Kiepski „Co jada Kiepski?” Bohaterem artykułów był znany i ceniony polski aktor Andrzej Grabowski, zdaniem którego informacje zawarte w artykule nie były prawdziwe i wprowadzały opinię publiczną w błąd. Sąd pierwszej instancji ustalił, iż Redaktor Grzegorz Jankowski poprzez zaniechanie publikacji sprostowania Andrzeja Grabowskiego naruszył art. 46 Prawa prasowego. 

Adwokaci Rafał Zięba oraz Tobiasz Szychowski z firmy prawniczej Kochański Rapala i Partnerzy, którzy byli obrońcami Redaktora Grzegorza Jankowskiego w tej sprawie złożyli apelacje od orzeczenia Sądu Rejonowego. W dniu 14 czerwca 2012 r. na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 41/07) art. 46 Prawa prasowego utracił moc obowiązywania i został wyeliminowany z porządku prawnego. W dniu 15 czerwca 2012 r. obrońcy Grzegorza Jankowskiego w konsekwencji wyroku Trybunału złożyli wnioski o uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji w całości i umorzenie postępowania, ewentualnie o wydanie wyroku uniewinniającego oskarżonego Grzegorza Jankowskiego od stawianych mu zarzutów.

Sąd Okręgowy podzielił argumentację obrońców i po przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej uchylił zaskarżony wyrok w całości i uniewinnił oskarżonego Grzegorza Jankowskiego od stawianych mu zarzutów. Wyrok jest prawomocny.