Zaznacz stronę
2021 01 27 A.P.J. Rzeczpospolita

Czy gmina musi wykazywać działania rady rodziców w skonsolidowanych deklaracjach VAT?

Nasza ekspertka, Aleksandra Pizon-Jaworska, komentuje w Rzeczpospolitej wyrok dotyczący rozliczeń podatkowych gminy. Aleksandra odnosi się do sytuacji, w której gmina za pośrednictwem szkoły publicznej i działającej w niej rady rodziców wykonuje czynności polegające na organizowaniu i finansowaniu z dobrowolnych składek, m.in. wycieczek, wyjść do teatru lub kina itp.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (DKIS) gmina, jako scentralizowany podatnik VAT, powinna w swoich skonsolidowanych deklaracjach VAT wykazywać czynności wykonywane przez rady rodziców, działające przy jej jednostkach oświatowych. Takie stanowisko zaprezentował DKIS w wydanych dotąd interpretacjach indywidualnych: z 6 czerwca 2017 r. (0113-KDIPT1-2.4012.50.2017.2.IR) oraz z 21 marca 2018 r. (0115-KDIT1-1.4012.63.2018.AJ).
W ocenie DKIS zakres pojęcia podatnika VAT jest na tyle szeroki, że obejmuje również gminy w związku z czynnościami dokonywanymi przez rady rodziców, zaś czynności te należy uznać za działalność gospodarczą niezależnie od tego, jaki jest ich cel i rezultat.
W/w interpretacje zostały zaskarżone do WSA, które w wydanych orzeczeniach (wyrok WSA z Lublinie z 27 września 2017 r., I SA/Lu 689/17, wyrok WSA z Szczecinie z 20 czerwca 2018 r., I SA/SZ 380/18) przyznały rację gminom.
Sądy powołały się na definicje podatnika i działalności gospodarczej wskazując, że podatnikiem VAT jest podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, tj. zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Rady rodziców są powoływane, by wspierać jednostki oświatowe, ich celem nie jest działalność ukierunkowana na jakikolwiek zysk. Nie można więc wnioskować, że prowadzą one działalność gospodarczą, a w konsekwencji gminy nie są obowiązane wykazywać czynności rad rodziców w swoich deklaracjach VAT.
Wyrok NSA wpisuje się w korzystną dla gmin linię orzeczniczą. NSA wskazał, że rada rodziców dysponuje środkami pochodzącymi ze składek rodziców uczniów szkoły, nie sposób więc dopatrzeć się tu odpłatności usług lub dostaw świadczonych przez gminę za pośrednictwem rady rodziców, gmina nie działa jako podatnik VAT.
Orzeczenie NSA jest w pełni zasadne i pozwala gminom uniknąć problemów praktycznych związanych z obowiązkiem ewidencjonowania czynności dokonywanych przez rady rodziców, które są niezależne w swoich działaniach i zwykle dysponują odrębnymi od szkół rachunkami bankowymi.
Należy mieć nadzieję, że w związku z rozstrzygnięciem sprawy przez NSA zmieni się również stanowisko DKIS.

 

Pełny artykuł jest dostępny na stronach Rzeczpospolitej (dla zarejestrowanych prenumeratorów)

https://www.rp.pl/VAT/301269988-VAT-w-gminie-rozrywka-czy-upominki-dla-dzieci-bez-podatku—wyrok-NSA.html?cid


Zapraszamy do kontaktu: