Zaznacz stronę

Aksjologia regulacji sektora energetycznego (część II)

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego opublikował drugą część artykułu dr. Michała Będkowskiego-Kozioła „Aksjologia regulacji sektora energetycznego – część II”.

http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p1229952910

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości (cele) leżą u podstaw ingerencyjnej działalności organów administracji gospodarczej właściwych w sprawach regulacji sektora energetycznego. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że pozwala wyznaczać przesłanki ingerencji administracji gospodarczej, rozumiane jako zasadniczy cel i warunek ingerencji w sferę praw i wolności uczestników rynku. Analiza podstaw aksjologicznych regulacji sektora energetycznego pozwala na stwierdzenie celowego powiązania konkurencji z realizacją celów publicznych, takich jak ochrona środowiska czy bezpieczeństwo energetyczne. Dla realizacji tych celów państwo posługuje się podmiotami prywatnymi, przy czym realizują one te zadania we własnym interesie gospodarczym, a państwo jednocześnie reguluje ich zachowania rynkowe w interesie publicznym. Na gruncie prawa energetycznego, podobnie jak i na gruncie regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania pozostałych sektorów infrastrukturalnych, dochodzi do swoistej „społecznej funkcjonalizacji” konkurencji. Prawo energetyczne wpisuje się tym samym ściśle w kontekst zasady społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z którą prymat gospodarki rynkowej (rynku) uzasadniony jest o tyle, o ile mechanizm konkurencji służy interesowi publicznemu.

W niniejszej części zostaną omówione takie cele (wartości) leżące u podstaw regulacji sektora energetycznego, jak bezpieczeństwo energetyczne i konkurencja, a także poddane analizie wzajemne relacje celów (wartości) wskazanych w art. 1 ust. 2 u.p.e.