Zaznacz stronę

Prawo Europejskie i Europejskie Regulacje Gospodarcze

Prawo europejskie reguluje obecnie prawie każdy aspekt biznesu / sektor gospodarki. Zrozumienie i właściwe poruszanie się w zakresie tych regulacji stanowi klucz do sukcesu.

Biznes potrzebuje szybkich odpowiedzi, jasnej ścieżki i przewodnika, jak nasz Zespół, który zapewni zgodność podejmowanych przez Klientów działań z europejskimi regulacjami, ale pokaże również jak te regulacje wykorzystać tworząc możliwości rozwoju biznesu i podniesienia jego konkurencyjności na rynku lub jak dochodzić swoich praw w oparciu o regulacje europejskie.

Nasz Zespół ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw wymagających kompleksowej i praktycznej znajomości procedur przed unijnymi oraz krajowymi organami regulacyjnymi, jak również Trybunałem Sprawiedliwości, czy Sądem Unii Europejskiej. Doświadczenie to, uzyskane między innymi w efekcie pracy w instytucjach europejskich, jest pomocne dla polskich przedsiębiorców w ich kontaktach z organami Unii Europejskiej oraz umożliwia nam zapewnienie profesjonalnej reprezentacji Klientów przed tymi organami.

Praktyka obejmuje m.in.:

 • Doradztwo prawne w zakresie stosowania prawa europejskiego, w tym jego interpretacji i implementacji oraz monitorowanie prac legislacyjnych;
 • Usługi w zakresie reprezentacji, zarządzania kontaktami i prowadzenia spraw przed krajowymi oraz unijnymi organami regulacyjnymi na każdym ich etapie oraz postępowań przed sądami i organami unijnymi, w tym Komisja Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
 • Doradztwo w kwestiach regulacyjnych i innowacyjnych przedsięwzięciach, w tym dotyczące tworzenia strategii biznesowej w świetle wymogów regulacyjnych i notyfikacyjnych;
 • Doradztwo prawne w zakresie projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE, projektów M&A, w kwestiach pomocy publicznej.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

 • Wsparcie przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności regulowanej przez przepisy prawa UE;
 • Prowadzenie sporów przed sądami europejskimi;
  • Reprezentowanie klientów we wszystkich instytucjach unijnych w sprawach dotyczących regulacji UE, w tym w szczególności dotyczących:
  • Dyskryminacji przedsiębiorców  na rynku unijnym;
  • Uzyskania pomocy publicznej bądź kwestionowania nielegalnej pomocy udzielonej konkurencji;
  • Ograniczania możliwości świadczenia usług na rynku unijnym.
 • Doradztwo prawne z zakresu europejskiego prawa rynków regulowanych (w szczególności energetyka, ropa i gaz, telekomunikacja, kolej);
 • Doradztwo i reprezentowanie klientów przed organami krajowymi i europejskimi w związku z dochodzeniem praw opartych na prawie UE.
Doświadczenie

Wiodący podmiot działający na rynku gazu w Polsce

Wsparcie postępowań przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie dotyczącej regulacji mającej kluczowy wpływ na kształt rynku.

Wsparcie klientów w procesach związanych z notyfikacją pomocy publicznej

Uzyskanie szeregu pozytywnych decyzji notyfikacyjnych na łączną kwotę kilkuset milionów Euro.

Sektor transportowy

Kompleksowe wsparcie związane z planami rozwoju polskiej spółki w zakresie europejskich regulacji sektorowych oraz polityki konkurencji.

Nasi liderzy

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 734 189 743
w.wrochna@kochanski.pl

Dr Marek Jeżewski

Dr Marek Jeżewski

Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 795 548 314
m.jezewski@kochanski.pl

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 883 323 477
m.bedkowski-koziol@kochanski.pl

Aktualności

9 paź 2020

Trybunał arbitrażowy: Działania Słowacji wobec Muszynianki „rażące i celowe”

2020 10 09_Myszynianka_Arbitraż
W dniu 7 października 2020 r., trybunał arbitrażowy orzekający na podstawie regulaminu UNCITRAL wydał wyrok w sprawie naszego klienta – „Muszynianka” sp. z o.o. przeciwko Republice Słowackiej. Trybunał orzekł, że Słowacja naruszyła przepisy prawa międzynarodowego na szkodę polskiej firmy. Spór dotyczył naruszenia polsko-słowackiej umowy o popieraniu i ochronie inwestycji („BIT”). Sprawa miała na wielu płaszczyznach charakter precedensowy, np. w odniesieniu do zarzutu o wygaśnięciu umów BIT między państwami […]
1 wrz 2020

#RatujBiznes – Wojciech Wrochna z Kochański & Partners wspiera przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa

Wojciech Wrochna, LL.M, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny włączył się w akcję  #RatujBiznes prowadzoną przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To inicjatywa informacyjno-organizacyjna mająca na celu pomoc mikro, małym i średnim podmiotom dotkniętym skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. W ramach akcji Wojciech Wrochna udzielał przedsiębiorcom nieodpłatnych porad prawnych dotyczących możliwości otrzymania wsparcia, dostępnych ulg i zwolnień z należności publicznoprawnych.  

W czym możemy Ci pomóc?