Zaznacz stronę

 

Krajowe Rynki Kapitałowe

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

 • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
 • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
 • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
 • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji);
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania;
 • Doradztwo w zakresie dopuszczenia oraz wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot;
 • Doradztwo przy przeprowadzaniu transakcji nabycia lub zbycia znacznych pakietów akcji, w tym w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, sprzedaży akcji w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) oraz w ramach innych transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym;
 • Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (wynikających z Rozporządzenia MAR, krajowych rozporządzeń oraz regulaminów alternatywnych systemów obrotu), zarządzania informacjami poufnymi oraz tworzenia regulaminów obiegu informacji poufnych;
 • Doradztwo w zakresie zawierania umów przy transakcjach na rynkach kapitałowych (umowy plasowania, umowy gwarantowania emisji, umowy ograniczenia zbywalności akcji, umowy mandatowe);
 • Doradztwo dla członków Zarządów, Rad Nadzorczych i ich osób bliskich (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) w zakresie wykonywania obowiązków notyfikacyjnych związanych z zawieranymi transakcjami;
 • Doradztwo w zakresie zniesienia dematerializacji akcji oraz wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu;
 • Opracowywanie i implementowanie programów motywacyjnych dla zarządów spółek publicznych i kluczowej kadry menedżerskiej, opartych zarówno na warrantach subskrypcyjnych, jak i opcjach fantomowych;
 • Doradztwo w zakresie skupu akcji własnych przez spółki publiczne;
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz na prowadzenie działalności maklerskiej;
 • Doradztwo w zakresie zakładania funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych;
 • Doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń w związku z emisją dłużnych papierów wartościowych;
 • Reprezentacja emitentów i innych uczestników rynku kapitałowego przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • Bieżąca obsługa korporacyjna emitentów oraz podmiotów nadzorowanych.
 • Powiązane usługi

 • Potrzebujesz pomocy?

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych