Zaznacz stronę

Restrukturyzacja pozasądowa

Holistyczne produkty restrukturyzacyjne

Zapewnienie rentowności biznesu i płynności finansowej w długofalowej perspektywie.

W dobie zwiększającej się presji konkurencyjnej na rynku, a także w czasach zawirowań wpływających zasadniczo na całą gospodarkę (jak pandemia COVID-19) zapewnienie rentowności biznesu w perspektywie długoterminowej oraz bieżącej płynności finansowej niejednokrotnie stają się kluczowymi wyzwaniami, przed jakimi stają przedsiębiorcy. Ponadto, sposób w jaki dany przedsiębiorca poradzi sobie z tym wyzwaniem może mieć bezpośrednie przełożenie na sytuację podmiotów finansujących.

Odpowiednio wczesne zdiagnozowanie sytuacji danego podmiotu, w tym potencjalnych zagrożeń oraz zapotrzebowania na środki finansowe, opracowanie planu restrukturyzacji/reorganizacji, zaaranżowanie rozmów z kluczowymi wierzycielami, w szczególności z wierzycielami finansowymi, może uchronić przed turbulencjami w przyszłości, a przede wszystkim przed niewypłacalnością.

Niewypłacalność wiąże się z zasadniczo długotrwałą restrukturyzacją sądową lub upadłością. Są to postępowania, w ramach których może nastąpić paraliż działalności operacyjnej oraz zbycie majątku przedsiębiorcy lub jego części poniżej wartości rynkowej.

W praktyce oznacza to sytuację lose-lose. Wierzyciele odzyskują jedynie pewien procent swoich wierzytelności, zaś właściciele danego podmiotu tracą zainwestowany w niego kapitał. Nawet dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo prowadzenie postępowania będzie znaczną niedogodnością.

 

Restrukturyzacja pozasądowa (miękka)

Restrukturyzacja pozasądowa (w tym szczególnie restrukturyzacja finansowa), zainicjowana i przeprowadzona odpowiednio wcześnie, może zapewnić najbardziej wymierny efekt zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego wierzycieli.

Do powyższego dochodzą mniej namacalne korzyści, jak uniknięcie czarnego PR, stygmatyzacji wyższej kadry zarządzającej, czy utraty wypracowanego know-how.

Restrukturyzacja miękka akcentuje dialog z wierzycielami wraz z bieżącym ich informowaniem, co przekłada się na zaufanie i znacznie wyższe szanse powodzenia restrukturyzacji. Kluczowymi etapami są wstępne moratorium, porozumienie standstill i umowa restrukturyzacyjna.

Nasi prawnicy posiadają wszechstronne doświadczenie i wiedzę na temat możliwych scenariuszy restrukturyzacyjnych, nabyte w toku wielu spraw prowadzonych zarówno po stronie podmiotów finansujących, jak również spółek znajdujących się trudnej sytuacji biznesowej.

 

Od czego należy zacząć?

 • analiza stanu przedsiębiorcy, w tym rentowności, potencjalnych zagrożeń oraz zapotrzebowania na środki finansowe (m.in. projekcje finansowo-komercyjne);
 • analiza prawna umów finansowania, umów z kontrahentami lub klientami oraz innych istotnych stosunków zobowiązaniowych wiążących przedsiębiorcę;
 • opracowanie wstępnego planu naprawczego;
 • kontakt z finansującymi i innymi kluczowymi wierzycielami (bieżące raportowanie);
 • negocjowanie porozumień typu standstill, a później umowy restrukturyzacyjnej, z kluczowymi wierzycielami;
 • poszukiwanie dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność.

Jak możemy pomóc?

 • wsparcie w analizie stanu przedsiębiorcy, w tym due diligence prawno-podatkowe danego podmiotu bądź wybranych obszarów, w szczególności kluczowych umów;
 • analiza ustanowionych zabezpieczeń oraz ocena ryzyka realizacji zabezpieczeń, a także egzekucji sądowej w stosunku do innych niezabezpieczonych wierzytelności;
 • wsparcie w kontaktach z podmiotami finansującymi oraz innymi kluczowymi wierzycielami, w tym negocjacje w sprawie zmiany struktury lub refinansowania zadłużenia;
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy (re)finansowania oraz pomoc w poszukiwaniu inwestorów;
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu naprawczego uzgodnionego z wierzycielami.

Jaką formę finansowania zewnętrznego/wewnętrznego wybrać?

Proponujemy rozwiązania dobrane do indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, zatem będzie to zawsze zależało od konkretnego przypadku. Może to być między innymi:

  • nowa transza finansowania kapitałowego;
  • finansowanie dłużne bankowe (w tym nowa transza kredytowa, re-finansowanie czy konsolidacja zadłużenia);
  • emisja obligacji;
  • private debt (w tym finansowanie mezzanine);
  • sale and lease back;
  • pozyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy na restrukturyzację w ramach polityki drugiej szansy).

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl