Zaznacz stronę

Ulgi podatkowe na inwestycje

Ulga na pierwszą publiczną ofertę (IPO)

Dla kogo?

Dla spółek akcyjnych, które:

 • Mają polską rezydencję podatkową
 • Nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przed wprowadzeniem jej akcji do obrotu giełdowego

Co można zyskać?

 Od podstawy opodatkowania można odliczyć:

 • 150 proc. wartości wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę
 • 50 proc. wartości wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe zakupione w związku z emisją (nie więcej jednak niż 50 000 zł bez VAT)

Oznacza to, że każdy wydatek poniesiony na wejście na giełdę oraz wydatki na zakup wskazanych rodzajów usług, będą obniżać osiągnięty przychód odpowiednio o 150 proc. i 50 proc.  ich wartości.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej z polską rezydencją podatkową, jeszcze nienotowanej na GPW i dokonującej upublicznienia
 • Ponosić wydatki bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej lub nabycie usług związanych z emisją akcji

Ulga na ekspansję

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców ponoszących wydatki na cele marketingowe oraz promocję produktów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ulga ma umożliwić ekspansję poprzez promocję na targach, eventach branżowych, konferencjach itd.

Co można zyskać?

Odliczenie 200 proc. wartości wydatków związanych ze zwiększeniem przychodów
ze sprzedaży produktów.

Produktem może być przedmiot już produkowany, jak również produkty jeszcze nieoferowane przez podatnika lub nieoferowane w danym kraju.

* Odliczenie w ciągu roku podatkowego może wynieść maksymalnie milion zł, co w CIT przekłada się na opodatkowanie mniejsze o 190 tys. zł!

Jakie koszty można odliczyć?

Koszty związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów, tj.:

 • Udziału w targach (np. organizacja, zakwaterowanie)
 • Działań promocyjnych
 • Dostosowania opakowań do wymagań kontrahenta
 • Przygotowania dokumentacji do sprzedaży produktów (np. certyfikacja towarów, rejestracja znaków towarowych)
 • Dokumentacji przetargowej

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić przedsiębiorstwo i realizować inwestycje, których celem jest zwiększenie przychodów z działalności
 • W ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym poniesiono koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:
 • Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów lub
 • Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Dla kogo?

Przede wszystkim dla firm z sektora przemysłowego oraz świadczących wyspecjalizowane usługi z wyjątkiem branż produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz. Dla przedsiębiorstw działających na obszarze całego kraju, niezależnie od skali działalności.

Wsparcie obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub zwolnienie z podatku dochodowego PIT w kontekście realizacji nowych inwestycji.

Ulgą objęte są inwestycje takie jak:

 • Założenie nowego zakładu
 • Zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego obiektu
 • Dywersyfikacja produkcji
 • Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego

Co można zyskać?

Zwolnienie z podatku dochodowego do 70 proc. wartości realizowanej inwestycji.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Uzyskać tzw. decyzję o wsparciu, która wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy i może obowiązywać przez 10, 12 lub 15 lat
 • Spełnić kryteria ilościowe oraz jakościowe tj.:
  • Kryteria ilościowe obejmujące minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, zależne od lokalizacji, rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa
  • Kryteria jakościowe obejmujące ocenę inwestycji pod kątem jej wpływu na rozwój gospodarczy oraz społeczny

Ulga z tytułu konsolidacji

Dla kogo?

Przedsiębiorców nabywających udziały w spółce kapitałowej, która spełnia określone kryteria dotyczące lokalizacji, rodzaju działalności i związku z podatnikiem.

Co można zyskać?

Ulga pozwala obniżyć podstawy opodatkowania o wydatki kwalifikowane, związane z nabyciem udziałów. Maksymalna kwota odliczenia w danym roku podatkowym wynosi 250.000 zł

Odliczenie jest możliwe tylko w roku podatkowym, w którym podatnik nabywa udziały
i dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych w tym czasie.

Jakie koszty można odliczyć?

Wydatki kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

 • Usługi prawne związane z nabyciem udziałów lub akcji
 • Podatki naliczane bezpośrednio od transakcji
 • Opłaty notarialne, sądowe i skarbowe

Jakie warunki należy spełnić?

 • Spółka, której udziały są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub
  w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Działalność spółki musi być tożsama z działalnością podatnika lub być działalnością wspierającą, z wyłączeniem działalności finansowej
 • Spółka musi prowadzić główną działalność co najmniej przez 24 miesiące przed nabyciem udziałów
 • W ciągu 24 miesięcy przed nabyciem udziałów spółka i podatnik nie mogą być podmiotami powiązanymi
 • W jednej transakcji przedsiębiorca musi nabyć akcje stanowiące co najmniej 51 proc. praw głosu w spółce

Ulga na działalność społeczną (CSR)

Dla kogo?

Przedsiębiorców, którzy decydują się wspomagać finansowo sport, kulturę, edukację wyższą oraz naukę.

Co można zyskać?

Można odliczyć od przychodu dodatkowe 150 proc. wartości wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Oznacza to, że każdy wydatek poniesiony na te cele, będzie obniżał osiągnięty przychód o 150 proc. jego wartości.

* Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jakie koszty można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki na:

 • Zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na potrzeby szkolenia sportowego, finansowanie stypendiów sportowych
 • Imprezy sportowe niebędące imprezami masowymi
 • Instytucje kultury wpisane do rejestru instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez akademie sztuk pięknych
  i publiczne szkoły artystyczne
 • Stypendia studenckie za wyniki w nauce lub sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem pracownika na studiach, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzenia studentów w czasie praktyk zawodowych

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić przedsiębiorstwo ponoszące wydatki na wsparcie tzw. działalności społecznej, tj. sportowej, kulturalnej, szkolnictwa wyższego i nauki

Zapraszamy do kontaktu: