Zaznacz stronę

Ulga badawczo rozwojowa - B&R

Dla kogo?

Ulga B+R dla przedsiębiorców, którzy w ramach działalności badawczo-rozwojowej rozszerzają swoją ofertę o nowe produkty/rozwiązania lub wprowadzają modyfikacje/ulepszenia do już istniejących wersji.

Co można zyskać?

Dzięki uldze przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania 200 proc. wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe. Oznacza to, że każdy taki wydatek, jako koszt podatkowy, podlega dwukrotnemu odliczeniu, przy czym jego wielkość może być różna, w zależności od wielkości firmy i rodzaju kosztu.

Jakie koszty można odliczyć?

M.in.

 • Wynagrodzenia pracowników
 • Składki społeczne
 • Zakup towarów i surowców
 • Ekspertyzy, badania i opinie zakupione od jednostek naukowych
 • Opłaty za korzystanie z aparatury badawczej
 • Koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić tzw. prace badawczo-rozwojowe, czyli prace twórcze obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
 • Prowadzić ewidencję kosztów ponoszonych w związku z tymi pracami w danym roku podatkowym
 • Uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

IP BOX

Dla kogo?

Głownie dla firm informatycznych, software house’ów oraz laboratoriów, które m.in. tworzą kody, opracowują formuły nowych leków i ulepszają technologie.

Co można zyskać?

Ulga pozwala opodatkować dochody z wybranych rodzajów praw własności intelektualnej obniżoną 5 proc. stawką podatku.

Można ją zastosować wyłącznie do przychodów osiągniętych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli:

 • Autorskiego prawa do programu komputerowego (!)
 • Patentów
 • Praw rejestracji wzorów przemysłowych
 • Praw ochronnych na wzór użytkowy
 • Praw rejestracji topografii układu scalonego
 • Dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • Wyłącznego prawa o ochronie prawnej odmian roślin
 • Praw z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

(!) Od 2022 roku ulgi B+R i IP Box mogą być stosowane jednocześnie.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić działalność badawczo-rozwojową lub nabywać wyniki prac badawczo-rozwojowych
 • Osiągać dochody z tzw. kwalifikowanej własności intelektualnej (IP) np. sprzedaży oprogramowania komputerowego lub odpłatnego udzielenia licencji dotyczących kwalifikowanego IP

 

Ulga na robotyzację

Dla kogo?

Dla branży przemysłowej i produkcyjnej. Może z niej skorzystać przedsiębiorca inwestujący w robotyzację, niezależnie od wielkości i formy prowadzonej działalności.

Co można zyskać?

Ulga pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50 proc. wartości wydatków poniesionych na robotyzację. Oznacza to, że każdy tego rodzaju wydatek, który, jako koszt podatkowy, kwalifikuje się do ulgi będzie obniżał przychód o 150 proc. jego wartości (a nie jak dotychczas o 100 proc.).

Wartość odliczonych kosztów podatkowych nie może przekroczyć kwoty dochodu w danym roku podatkowym. Tym samym ulga nie będzie mieć zastosowania dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę.

Jakie koszty można odliczyć?

Odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na robotyzację, czyli koszty zakupu nowych:

 • Robotów przemysłowych
 • Maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych
 • Maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy
 • Maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer
 • Urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną

a także:

 • Koszty zakupu WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych (wymienionych w pkt 1-5)
 • Koszty zakupu usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych
 • Koszty leasingu

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą w branży przemysłowej/produkcyjnej i inwestować w robotyzację przedsiębiorstwa
 • Prowadzić odrębną ewidencję kosztów ponoszonych na robotyzację

Ulga na prototyp

Dla kogo?

Przedsiębiorców ponoszących wydatki na próbną produkcję nowego produktu wytworzonego
w ramach prac badawczo-rozwojowych lub wprowadzających go po raz pierwszy na rynek.

Co można zyskać?

Można odliczyć od przychodu dodatkowo 30 proc. wszystkich kosztów próbnej produkcji nowego towaru i wprowadzenia go na rynek. Oznacza to, że każdy taki wydatek będzie obniżał osiągnięty przychód o 130 proc. jego wartości (a nie jak dotychczas o 100 proc.).

* W roku podatkowym kwota odliczenia nie może przekroczyć 10 proc. dochodu osiągniętego
z pozarolniczej działalności gospodarczej.

(!) Istnieje możliwość łącznego skorzystania z ulgi B&R oraz ulgi na prototyp. W takim przypadku pierwsza z nich będzie dawała dodatkowe odliczenie od przychodu już na etapie poprzedzającym produkcję próbną.

Jakie koszty można odliczyć?

W zakresie produkcji próbnej:

 • Cenę zakupu lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych
  do uruchomienia próbnej produkcji
 • Wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia próbnej produkcji
 • Koszty zakupu materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu

W odniesieniu do wprowadzenia nowego produktu na rynek:

 • Badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania, a także koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia
 • Badań cyklu życia produktu
 • Systemu weryfikacji technologii środowiskowych

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą, w której zakresie wytwarzany lub wdrażany jest nowy produkt
 • Prowadzić ewidencję kosztów poniesionych na próbną produkcję nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek

 

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Dla kogo?

Przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zatrudniających
do jej wykonywania innowacyjnych pracowników, którzy z uwagi na poniesioną stratę lub niski dochód, nie wykorzystali w całości lub części ulgi B&R.

Co można zyskać?

Korzystne rozliczenie zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników (a także osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej), czyli takich, którzy
w danym miesiącu przeznaczyli co najmniej 50 proc. swojego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie warunki należy spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniani są tzw. pracownicy innowacyjni
 • Prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy poświęcanej przez pracowników na realizację działań badawczo-rozwojowych

 

Zapraszamy do kontaktu: