Zaznacz stronę

Milena Kazanowska – Kędzierska

Radca prawny, Starszy Prawnik

Milena Kazanowska – Kędzierska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Milena specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego, paliw ciekłych i stałych oraz odnawialnych źródeł energii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień regulacyjnych oraz obsługi projektów inwestycyjnych.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Kochański & Partners zdobywała doświadczenie w wiodących międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych, a także jako in house lawyer w dziale prawnym przedsiębiorstwa zajmującego się importem surowców energetycznych.

Milena Kazanowska – Kędzierska ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest stypendystką V edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w energetyce na kierunku Akademia Energetyki w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie,

Edukacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2013). Szkoła Główna Handlowa, Akademia Energetyki (studia podyplomowe 2017). Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo ochrony środowiska (studia podyplomowe 2018). Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej (studia doktoranckie – w toku).

  Rynek paliw ciekłych i gazu
 • Międzynarodowy koncern paliwowy - doradztwo prawne związane z realizacją nowych obowiązków wynikających z tzw. pakietu paliwowego, spoczywających na podmiotach dokonujących przywozu lub obrotu paliwami ciekłymi w Polsce.
 • Podmioty dokonujące przywozu paliw ciekłych - doradztwo na rzecz podmiotów przywożących paliwa ciekłe do Polski dotyczące realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapasach m.in. obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz uiszczania opłaty zapasowej. Reprezentacja ww. podmiotów przed Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych.
 • Zagraniczni oraz polscy dostawcy kart paliwowych - uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi dla wiodących, zagranicznych oraz polskich dostawców kart paliwowych.
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwo oil&gas - przygotowanie i wdrożenie procedur mających na celu zapewnienie zgodność działania koncernu z ustawą SENT. Reprezentacja koncernu przed organami KAS podczas kontroli SENT, oraz w sprawach związanych z zarządzaniem konwojów przewozów paliw ciekłych.
 • Przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem - kompleksowe doradztwo prawne dla spółki wchodzącej na rynek gazowy, w tym uzyskanie koncesji na obrót gazem oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności w tym zakresie.
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem z zagranicą - doradztwo prawne związane z realizacją nowych obowiązków wynikających z ustawy o zapasach m.in. obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.
 • Rynek energii elektrycznej
 • Polskie przedsiębiorstwa energetyczne - doradztwo dla spółek wchodzących na rynek energii elektrycznej w Polsce. Uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną, koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, decyzji o wyznaczeniu przedsiębiorstwa na operatora systemu dystrybucyjnego, a także innych decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności w tym zakresie.
 • Polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa - reprezentacja klientów w postępowaniach o nałożenie kary pieniężnej m.in. w sprawach dotyczących wprowadzenia obowiązku ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 • Przedsiębiorstwa energetyczne – doradztwo prawne dotyczące mechanizmów wsparcia dla inwestycji w OZE, CHP oraz przedsięwzięcia proefektywnościowe.
 • Jedna z największych grup energetycznych w kraju – przygotowanie raportu z analizy zewnętrznego otoczenia prawnego grupy kapitałowej z pespektywy prowadzonej przez nią działalności w obszarze hurtowego handlu energią elektryczną z uwzględnieniem regulacji unijnych, w tym m.in. Rozporządzenia 1227/2011 – REMIT.
 • Rynek OZE
 • Deweloperzy farm wiatrowych - doradztwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych m.in. dotyczących decyzji środowiskowych.
 • Inwestorzy farm wiatrowych - Due Diligence farmy wiatrowej.
 • Wytwórca energii z OZE - reprezentowanie klienta z sektora OZE w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie o nałożenie kary pieniężnej.