Zaznacz stronę

Krok 6 – Pozostałe elementy (dla części podatników)

6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

Niektóre podmioty, ze względu na wielkość osiąganych przychodów, oprócz TPR i dokumentacji lokalnej obejmującej analizy porównawcze i opisy zgodności, są zobowiązane do opracowania dokumentacji grupowej (tzw. Master File), informacji o grupie podmiotów (raportu CbC-R) oraz powiadomienia CbC-P. Wprawdzie termin na realizację tych obowiązków jest dłuższy, jednak warto dokonać pełnego raportowania w zakresie cen transferowych tak szybko, jak to tylko możliwe.

 

Master File

Zgodnie z polskim ustawodawstwem, obowiązek dołączenia Master File do lokalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa wyłącznie na podmiotach objętych konsolidacją, należących do największych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

Termin na opracowanie Master File również został wydłużony. Zgodnie z nowymi przepisami, Master File składają Państwo w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął (wydłużony) termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. W praktyce, jeśli Państwa rok obrotowy jest taki sam, jak kalendarzowy, termin ten kończy się 31 marca 2022 r. [1]

Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona zarówno przez polskiego podatnika, jak i inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Najczęściej jednak Master File sporządza podmiot dominujący w grupie.

W przypadku, gdy to Państwo będą odpowiedzialni za przygotowanie Master File, rekomendujemy aby mimo stosunkowo długiego terminu na realizację tego obowiązku, już wcześniej zwrócić się do podmiotu dominującego i/lub pozostałych podmiotów z grupy z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji grupowej, zgodnej z polskimi przepisami. W praktyce, pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji od podmiotów z grupy, może być procesem bardzo czasochłonnym a niejednokrotnie i problematycznym.

W sytuacji, gdy Master File przygotuje inny podmiot z grupy, a Państwo jedynie otrzymają od niego gotową dokumentację grupową, i tak będą Państwo zobowiązani zweryfikować czy otrzymany Master File spełnia wszystkie wymogi ustanowione w krajowych regulacjach. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy nie zwalnia bowiem z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z polskim ustawodawstwem.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • opracujemy listę wymaganych informacji oraz gotowy do wypełnienia formularz z pytaniami do podmiotów z grupy, ułatwiające pozyskanie kompletu informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji grupowej zgodnej z polskim przepisami;
  • opracujemy dla Państwa dokumentację grupową, zawierającą wszystkie obowiązkowe elementy wymagane przez przepisy krajowe.

 

Cbc-R

Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportu CbC-R w zasadzie spoczywa wyłącznie na jednostkach dominujących z siedzibą w Polsce, posiadających jednostki zależne lub zagraniczny zakład poza granicami Polski i wchodzących w skład dużych międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły w roku obrotowym 3,25 mld PLN  lub 750 mln EUR. CbC-R składają Państwo w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W tym przypadku, na ten moment, termin ten nie został wydłużony.

 

CbC-P

Do złożenia powiadomienia CbC-P zobowiązane są wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły w roku obrotowym 3,25 mld PLN  lub 750 mln EUR. Podatnik przekazuje formularz CbC-P, w którym wskazuje czy będzie on jednocześnie jednostką przekazującą CbC-R. Termin na złożenie powiadomienia CbC-P upływa w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W tym przypadku, na ten moment, termin ten nie został wydłużony.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia Klientów:

  • opracujemy listę wymaganych informacji oraz gotowy do wypełnienia formularz z pytaniami do podmiotów z grupy, ułatwiające pozyskanie kompletu informacji niezbędnych do wypełnienia formularzy CbC-R oraz CbC-P;
  • przygotujemy dla Państwa projekt formularzy CbC-R oraz CbC-P.

 

Gratulacje! Zrealizowali Państwo wszystkie 6 kroków do TP bez (czynnego) żalu

 


[1] Zmiana wprowadzona przez art. 77 pkt 62 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zmiana została wprowadzona do art. 31z ust. 3 w zw. z art. 31z ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Usługi powiązane: