Zaznacz stronę

Wzrost cen paliw ciekłych

14 października 2020 | Aktualności, Wiedza

Wzrost cen paliw ciekłych, czyli o nowych obowiązkach zakresie efektywności energetycznej.

Trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonującym w Polsce systemie „białych certyfikatów”, czyli świadectw efektywności energetycznej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający, aby umożliwić m.in. Polsce wypełnienie wyznaczonego dyrektywą 2018/2002/UE celu oszczędności energii, dlatego pojawiła się konieczność objęcia nim większej liczby podmiotów. Nowelizacja poszerza zatem katalog podmiotów objętych systemem białych certyfikatów o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą zakresie dystrybucji  i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Co w praktyce oznacza nowelizacja dla przedsiębiorstw paliwowych?

Podmioty objęte systemem „białych certyfikatów” muszą osiągnąć cel oszczędności energii finalnej, który rocznie wynosi 1,5 % energii sprzedanej odbiorcy końcowemu. Miarą stosowaną w celu określenia wielkości tego obowiązku jest „tona oleju ekwiwalentnego” (TOE). Jeden TOE stanowi równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg.

W praktyce przedsiębiorcy mogą wypełnić ten obowiązek poprzez:
  1. realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, które pozwalają na oszczędność energii finalnej w odpowiedniej wysokości; te przedsięwzięcia to np. modernizacja budynków, urządzeń, infrastruktury itp.
    lub
  2. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej,
    lub
  3. uiszczenie opłaty zastępczej.

Ten ostatni sposób będzie wchodził w grę jedynie w ściśle określonych przypadkach. Będzie on możliwy, jeżeli w danym roku przedsiębiorca nie nabył białych certyfikatów z uwagi na fakt, że ich cena była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej lub z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcom paliwowym za niewykonanie obowiązków?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązków związanych z systemem świadectw pochodzenia, może zostać ukarany przez Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki karą pieniężną. Jej wysokość może wynieść nawet 10% przychodu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku podatkowego.

Jakie będą skutki nowych regulacji?

Wdrożenie nowelizacji spowoduje wzrost kosztów, jakie będą musiały ponosić podmioty działające w branży paliwowej, w związku z realizacją dodatkowych obowiązków. Dodatkowo omawiane zmiany legislacyjne mogą spowodować wzrost popytu na „białe certyfikaty”, a tym samym ich wzrost ich ceny.

W praktyce zwiększenie kosztów działalności przedsiębiorców paliwowych spowoduje również wzrost cen paliw, co dotknie odbiorców usług podmiotów obowiązanych, w tym także konsumentów. Ocena skutków regulacji  zawiera przewidywany wpływ nowych przepisów na ceny nośników energii. Zmiany opisujemy poniżej:

Rodzaj nośnika Cena 2018 Cena 2021 bez nowelizacji Cena 2021 po nowelizacji Zmiana ceny po nowelizacji
PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE %
Gaz 1152,83 1167,76 1173,66 5,90 0,51%
Paliwa ciekłe 5577,21 5577,21 5591,45 14,24 0,26%
Benzyny silnikowe 6674,87 6674,87 6689,11 14,24 0,21%
Oleje napędowe 5827.91 5827,91 5842,15 14,24 0,24%
LPG 4061,18 4061,18 4075,42 14,24 0,35%
Lekki olej opałowy 3656,99 3656,99 3671,24 14,24 0,39%
Ciężki olej opałowy 760,37 760,37 774,62 14,24 1,87%
Nafta 1817,60 1817,60 1831,85 14,24 0,78%


Jak możemy Państwu pomóc?

Nowelizacja wciąż jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego, w związku z czym treść jej postanowień może jeszcze ulec zmianie. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się  dystrybucją  i sprzedażą paliw ciekłych powinny stale monitorować wprowadzane zmiany, aby nie pominąć nowych obowiązków, a tym samym nie narazić się na ryzyko nałożenia sankcji. Firmy już teraz powinny ustalić swoją strategię co do wywiązania się z nowych obowiązków. Pozwoli im to zachować zgodność swojej działalności z przepisami, a jednocześnie zminimalizować koszty z tym związane.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw paliwowych.

Zapraszamy do kontaktu

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E: m.kazanowska@kochanski.pl

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.