Zaznacz stronę

Wzrost cen paliw ciekłych

14 października 2020 | Aktualności, Wiedza

Wzrost cen paliw ciekłych, czyli o nowych obowiązkach zakresie efektywności energetycznej.

Trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonującym w Polsce systemie „białych certyfikatów”, czyli świadectw efektywności energetycznej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający, aby umożliwić m.in. Polsce wypełnienie wyznaczonego dyrektywą 2018/2002/UE celu oszczędności energii, dlatego pojawiła się konieczność objęcia nim większej liczby podmiotów. Nowelizacja poszerza zatem katalog podmiotów objętych systemem białych certyfikatów o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą zakresie dystrybucji  i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Co w praktyce oznacza nowelizacja dla przedsiębiorstw paliwowych?

Podmioty objęte systemem „białych certyfikatów” muszą osiągnąć cel oszczędności energii finalnej, który rocznie wynosi 1,5 % energii sprzedanej odbiorcy końcowemu. Miarą stosowaną w celu określenia wielkości tego obowiązku jest „tona oleju ekwiwalentnego” (TOE). Jeden TOE stanowi równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg.

W praktyce przedsiębiorcy mogą wypełnić ten obowiązek poprzez:
  1. realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, które pozwalają na oszczędność energii finalnej w odpowiedniej wysokości; te przedsięwzięcia to np. modernizacja budynków, urządzeń, infrastruktury itp.
    lub
  2. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej,
    lub
  3. uiszczenie opłaty zastępczej.

Ten ostatni sposób będzie wchodził w grę jedynie w ściśle określonych przypadkach. Będzie on możliwy, jeżeli w danym roku przedsiębiorca nie nabył białych certyfikatów z uwagi na fakt, że ich cena była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej lub z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcom paliwowym za niewykonanie obowiązków?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązków związanych z systemem świadectw pochodzenia, może zostać ukarany przez Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki karą pieniężną. Jej wysokość może wynieść nawet 10% przychodu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku podatkowego.

Jakie będą skutki nowych regulacji?

Wdrożenie nowelizacji spowoduje wzrost kosztów, jakie będą musiały ponosić podmioty działające w branży paliwowej, w związku z realizacją dodatkowych obowiązków. Dodatkowo omawiane zmiany legislacyjne mogą spowodować wzrost popytu na „białe certyfikaty”, a tym samym ich wzrost ich ceny.

W praktyce zwiększenie kosztów działalności przedsiębiorców paliwowych spowoduje również wzrost cen paliw, co dotknie odbiorców usług podmiotów obowiązanych, w tym także konsumentów. Ocena skutków regulacji  zawiera przewidywany wpływ nowych przepisów na ceny nośników energii. Zmiany opisujemy poniżej:

Rodzaj nośnika Cena 2018 Cena 2021 bez nowelizacji Cena 2021 po nowelizacji Zmiana ceny po nowelizacji
PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE %
Gaz 1152,83 1167,76 1173,66 5,90 0,51%
Paliwa ciekłe 5577,21 5577,21 5591,45 14,24 0,26%
Benzyny silnikowe 6674,87 6674,87 6689,11 14,24 0,21%
Oleje napędowe 5827.91 5827,91 5842,15 14,24 0,24%
LPG 4061,18 4061,18 4075,42 14,24 0,35%
Lekki olej opałowy 3656,99 3656,99 3671,24 14,24 0,39%
Ciężki olej opałowy 760,37 760,37 774,62 14,24 1,87%
Nafta 1817,60 1817,60 1831,85 14,24 0,78%


Jak możemy Państwu pomóc?

Nowelizacja wciąż jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego, w związku z czym treść jej postanowień może jeszcze ulec zmianie. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się  dystrybucją  i sprzedażą paliw ciekłych powinny stale monitorować wprowadzane zmiany, aby nie pominąć nowych obowiązków, a tym samym nie narazić się na ryzyko nałożenia sankcji. Firmy już teraz powinny ustalić swoją strategię co do wywiązania się z nowych obowiązków. Pozwoli im to zachować zgodność swojej działalności z przepisami, a jednocześnie zminimalizować koszty z tym związane.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw paliwowych.

Zapraszamy do kontaktu

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E: m.kazanowska@kochanski.pl

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.