Zaznacz stronę
Wytwarzanie Energii Na Potrzeby Własne

Wytwarzanie energii na potrzeby własne

Bezpieczeństwo dostaw energii i tańszy prąd, czyli kilka słów o samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstwie nieenergetycznym.

Określenie „generacja rozproszona” robi coraz większą karierę w sektorze energetycznym. Chodzi o wytwarzanie energii przez mniejsze jednostki wytwórcze w celu zaspokojenia lokalnego zapotrzebowania. Obszar ten staje się istotnym elementem systemu elektroenergetycznego również w Polsce. Generacja rozproszona ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostaw energii na obszarach mniej zurbanizowanych. Okazuje się jednak, że możliwość samodzielnego wytwarzania energii, zwłaszcza na potrzeby własne, może mieć również istotne znaczenie dla różnego rodzaju przedsiębiorstw nieenergetycznych (np. produkcyjnych, usługowych). Jakie zalety ma wykorzystanie własnych źródeł energii przez przedsiębiorców? Jakie podstawowe kroki należy podjąć, by móc korzystać z tego rodzaju rozwiązań?

Dlaczego warto zainwestować we własne źródło energii?

Budowa jednostki wytwórczej w przedsiębiorstwie może przynosić wymierne korzyści, do których należą m.in.:

  • Redukcja kosztów zakupu energii

Ciągły wzrost cen energii znacznie zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co szczególnie odczuwają przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu energetycznym.

Wysokość cen energii w dużym stopniu zależy od cen uprawnień do emisji CO2, które w ostatnim czasie stale rosną. Dodatkowo w klasycznym modelu zakupu energii z zewnątrz do ceny energii dochodzą istotne koszty związane z jej dostarczeniem siecią dystrybucyjną (opłata dystrybucyjna). Ponadto ostatnie zmiany legislacyjne nakładają na odbiorców kolejne koszty, np. tzw. opłatę mocową, która zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy1 będzie doliczana do każdego rachunku za energię już od 1 stycznia 2021 r. Przyjmuje się, że średnia wysokość opłaty mocowej może wynieść 45 zł/MWh. Prawdopodobnie będzie ona wyższa w zależności od liczby godzin szczytowego zapotrzebowania na moc i w przypadku przedsiębiorców może się wahać od 90 zł do nawet 1000 zł w godzinach szczytowych. Oznacza to, że inwestycja we własne źródło energii może przyczynić się do znacznego zredukowania tych kosztów.

  • Bezpieczeństwo ciągłość dostaw energii

W pewnych rejonach Polski sieć energetyczna jest wciąż słabo rozbudowana lub mocno wyeksploatowana. Utrudnia to dostawy wystarczającej ilości energii, zwłaszcza gdy przedsiębiorca planuje rozbudowę zakładu lub zwiększenie produkcji. Ponadto w Polsce nadal istnieje ryzyko wstrzymania lub ograniczenia dostaw energii (tzw. blackout), zwłaszcza latem. Należy wspomnieć o problemach z dostawami energii, które pojawiły się w sierpniu 2015 r. Wprowadzono wówczas dwudziesty stopień zasilania, czyli czasowe ograniczenia poboru mocy dla odbiorców powyżej 300 kW. W praktyce przedsiębiorcy w trybie pilnym musieli ograniczyć lub wstrzymać pracę zakładów, narażając się tym samym na utratę zysku i ryzyko zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umów. Część z nich na skutek nagłego wstrzymania produkcji poniosła dodatkowo szkodę w postaci utraty lub uszkodzenia surowców lub produktów finalnych. Zdarzały się również przypadki uszkodzenia maszyn.

*Zmiana art. 99 ustawy o rynku mocy została dokonana ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1565).

Z kolei niedostosowanie się (lub opóźnione dostosowanie się) do ograniczeń co do zasady skutkowało nałożeniem na przedsiębiorcę przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej kary finansowej. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 15% przychodu (nie dochodu) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym inwestycja we własne źródło energii może znacznie ograniczyć w/w ryzyka.

  • Nowe trendy redukcja śladu węglowego

Powszechnie wiadomo, że proekologiczne podejście przedsiębiorców pozytywnie wpływa na wizerunek firmy zarówno w oczach klientów, jak i kontrahentów. Obniżenie emisyjności związanej z procesem produkcyjnym (np. poprzez produkcję energii na własne potrzeby w przyzakładowych źródłach OZE) przyczynia się do redukcji śladu węglowego wytwarzanych produktów. Dzięki temu ich konkurencyjność na rynku może wzrosnąć. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, jak ważne w obecnych czasach jest budowania wizerunku firmy zgodnego z proekologicznymi trendami i oczekiwaniami coraz bardziej – „eko-świadomych” konsumentów i kontrahentów.

  • Dodatkowy zysk z tytułu redukcji zapotrzebowania (DSR)

Przedsiębiorcy, którzy inwestują we własne źródła energii spełniające określone wymagania, mogą również osiągać dodatkowy zysk przez świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania (DSR). Polega ona na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru za wynagrodzeniem, na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. System ten ma na celu zachowanie stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym w przypadkach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Na rynku dostępne są różne rodzaje jednostek wytwórczych przeznaczonych do produkcji energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Dzięki temu możliwy jest indywidualny dobór konkretnych rozwiązań technologicznych do potrzeb i cech danego przedsiębiorstwa, jak również występujących w obszarze inwestycji warunków (np. atmosferycznych). Często spotykanym rozwiązaniem są jednostki wytwórcze wykorzystujące gaz ziemny, a także różnego rodzaju źródła energii odnawialnej, oparte na np.: energii słonecznej, wiatrowej lub biomasie. Istotną kwestią jest również wybór odpowiedniego modelu realizacji inwestycji. Przedsiębiorca jako właściciel może finansować budowę jednostki wytwórczej środkami własnymi (ew. środkami z kredytu). Alternatywnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji przy wykorzystaniu modelu leasingu / dzierżawy / najmu instalacji. Dodatkowo coraz popularniejsze stają się tzw. corporate power purchase agreement (CPPA), w których odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii bezpośrednio z jej wytwórcą.

Aby uruchomić własne źródło wytwórcze, konieczne jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, którego niezbędnym elementem jest uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz zawarcie stosownych umów. Zakres potrzebnych decyzji może różnić się w zależności od rodzaju jednostki wytwórczej, jej mocy, a także miejsca jej usytuowania.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z budową jednostek wytwórczych. Doradzamy przedsiębiorcom na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym w kwestii uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Zapraszamy Państwa do kontaktu w razie wszelkich pytań związanych z inwestowaniem we własne źródła energii.

Zapraszamy do kontaktu

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E: m.kazanowska@kochanski.pl