Zaznacz stronę

Wzrost cen paliw ciekłych

14 października 2020 | Aktualności, Wiedza

Wzrost cen paliw ciekłych, czyli o nowych obowiązkach zakresie efektywności energetycznej.

Trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonującym w Polsce systemie „białych certyfikatów”, czyli świadectw efektywności energetycznej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający, aby umożliwić m.in. Polsce wypełnienie wyznaczonego dyrektywą 2018/2002/UE celu oszczędności energii, dlatego pojawiła się konieczność objęcia nim większej liczby podmiotów. Nowelizacja poszerza zatem katalog podmiotów objętych systemem białych certyfikatów o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą zakresie dystrybucji  i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Co w praktyce oznacza nowelizacja dla przedsiębiorstw paliwowych?

Podmioty objęte systemem „białych certyfikatów” muszą osiągnąć cel oszczędności energii finalnej, który rocznie wynosi 1,5 % energii sprzedanej odbiorcy końcowemu. Miarą stosowaną w celu określenia wielkości tego obowiązku jest „tona oleju ekwiwalentnego” (TOE). Jeden TOE stanowi równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg.

W praktyce przedsiębiorcy mogą wypełnić ten obowiązek poprzez:
  1. realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, które pozwalają na oszczędność energii finalnej w odpowiedniej wysokości; te przedsięwzięcia to np. modernizacja budynków, urządzeń, infrastruktury itp.
    lub
  2. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej,
    lub
  3. uiszczenie opłaty zastępczej.

Ten ostatni sposób będzie wchodził w grę jedynie w ściśle określonych przypadkach. Będzie on możliwy, jeżeli w danym roku przedsiębiorca nie nabył białych certyfikatów z uwagi na fakt, że ich cena była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej lub z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcom paliwowym za niewykonanie obowiązków?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązków związanych z systemem świadectw pochodzenia, może zostać ukarany przez Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki karą pieniężną. Jej wysokość może wynieść nawet 10% przychodu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku podatkowego.

Jakie będą skutki nowych regulacji?

Wdrożenie nowelizacji spowoduje wzrost kosztów, jakie będą musiały ponosić podmioty działające w branży paliwowej, w związku z realizacją dodatkowych obowiązków. Dodatkowo omawiane zmiany legislacyjne mogą spowodować wzrost popytu na „białe certyfikaty”, a tym samym ich wzrost ich ceny.

W praktyce zwiększenie kosztów działalności przedsiębiorców paliwowych spowoduje również wzrost cen paliw, co dotknie odbiorców usług podmiotów obowiązanych, w tym także konsumentów. Ocena skutków regulacji  zawiera przewidywany wpływ nowych przepisów na ceny nośników energii. Zmiany opisujemy poniżej:

Rodzaj nośnika Cena 2018 Cena 2021 bez nowelizacji Cena 2021 po nowelizacji Zmiana ceny po nowelizacji
PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE PLN/TOE %
Gaz 1152,83 1167,76 1173,66 5,90 0,51%
Paliwa ciekłe 5577,21 5577,21 5591,45 14,24 0,26%
Benzyny silnikowe 6674,87 6674,87 6689,11 14,24 0,21%
Oleje napędowe 5827.91 5827,91 5842,15 14,24 0,24%
LPG 4061,18 4061,18 4075,42 14,24 0,35%
Lekki olej opałowy 3656,99 3656,99 3671,24 14,24 0,39%
Ciężki olej opałowy 760,37 760,37 774,62 14,24 1,87%
Nafta 1817,60 1817,60 1831,85 14,24 0,78%


Jak możemy Państwu pomóc?

Nowelizacja wciąż jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego, w związku z czym treść jej postanowień może jeszcze ulec zmianie. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się  dystrybucją  i sprzedażą paliw ciekłych powinny stale monitorować wprowadzane zmiany, aby nie pominąć nowych obowiązków, a tym samym nie narazić się na ryzyko nałożenia sankcji. Firmy już teraz powinny ustalić swoją strategię co do wywiązania się z nowych obowiązków. Pozwoli im to zachować zgodność swojej działalności z przepisami, a jednocześnie zminimalizować koszty z tym związane.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw paliwowych.

Zapraszamy do kontaktu

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E: m.kazanowska@kochanski.pl

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.