Zaznacz stronę

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach w sprawie zamówienia publicznego – najnowsze rekomendacje Prokuratorii Generalnej

24 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią SARS-CoV-2, braki kadrowe, postępująca inflacja, wzrost cen paliw, presja płacowa ze strony pracowników, wojna w Ukrainie – to tylko niektóre z trudności, z jakimi muszą mierzyć się wykonawcy zamówień publicznych. Wszystkie mają znaczący wpływ na rentowność zawartych już kontraktów.

Waloryzacja wynagrodzenia a prawo zamówień publicznych

Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła wymóg, zgodnie z którym umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi powinna zawierać postanowienia pozwalające na waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego, w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z jego realizacją.

W wielu przypadkach regulacje ustawowe okazały się niewystarczające. Nie obejmowały bowiem  umów na dostawy oraz umów o okresie realizacji krótszym niż 12 miesięcy. Ponadto, w wielu kontraktach publicznych sposób, w jaki ukształtowana została klauzula waloryzacyjna efektywnie uniemożliwiał wykonawcom ubieganie się o podwyższenie wynagrodzenia. Klauzule były na przykład obwarowane warunkami, które nie mogły zostać spełnione.

Powyższy problem dostrzegł Urząd Zamówień Publicznych, który w marcu br. opublikował opinię na temat dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ocenie Urzędu konflikt zbrojny w Ukrainie może być podstawą do zmiany umowy i podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy – i to nawet wówczas, gdy zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną w umowie w sprawie zamówienia publicznego, ale klauzula ta okazała się niewystarczająca.

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach w sprawie zamówienia publicznego – stanowisko Prokuratorii Generalnej

2 sierpnia 2022 r. swoją opinię na ten temat opublikowała Prokuratoria Generalna. Jej stanowisko jest zbliżone do poglądów zaprezentowanych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Jak dostrzegła w swojej opinii Prokuratoria, waloryzacja jest rozumiana „jako urealnienie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na tego rodzaju wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy, który skutkuje powstaniem znacznej nierównowagi ekonomicznej stron umowy – stanowi instrument, dzięki któremu następuje usunięcie skutków tego zdarzenia. Wobec ryzyka występowania zjawisk trudnych lub nawet niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a mających przemożny wpływ na procesy gospodarcze (np. konflikt zbrojny, pandemia), stosowanie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia jest w wielu przypadkach uzasadnione, a wręcz konieczne”.

Prokuratoria Generalna jest zdania, że waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacji, w której:

  • nastąpił wzrost cen, spowodowany okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz
  • wzrost wartości wynagrodzenia wykonawcy wywołany zmianą cen nie przekracza 50 proc. wartości pierwotnej umowy.

Co więcej, Prokuratoria Generalna nie tylko stwierdziła, że podwyższenie wynagrodzenia jest dopuszczalne, gdy zamawiający przewidział w umowie klauzulę waloryzacyjną, ale okazała się ona niewystarczająca, lecz także uznała, że zmiany umowy mogą polegać na wprowadzeniu do kontraktu klauzuli waloryzacyjnej (jeżeli wcześniej w ogóle jej nie było) lub na podwyższeniu przyjętego limitu waloryzacji.

Odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy – ważne stanowisko Prokuratorii Generalnej

Na szczególną uwagę zasługuje fragment opinii Prokuratorii, w którym autorzy stwierdzają, że działaniem niegospodarnym (ze strony zamawiającego) byłaby odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy mimo spełnienia przesłanek dopuszczalności zmiany umowy, zwłaszcza, gdy wykonawca może choćby potencjalnie, skutecznie żądać podwyższenia wynagrodzenia na podstawie klauzul rebus sic stantibus (czyli tzw. klauzul waloryzacyjnych zawartych w Kodeksie cywilnym).

Opisane powyżej opinie – zarówno Urzędu Zamówień Publicznych, jak i Prokuratorii Generalnej –należy niewątpliwie uznać za wychodzące naprzeciw oczekiwaniom wykonawców zamówień publicznych i zmierzające do przywrócenia równowagi ekonomicznej pomiędzy stronami umowy.

Jak możemy pomóc przy waloryzacji kontraktów?

  • Analizujemy treść umowy w sprawie zamówienia publicznego pod kątem podstaw prawnych umożliwiających waloryzację wynagrodzenia;
  • Przygotowujemy wnioski o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego;
  • Bierzemy udział w negocjacjach z zamawiającym;
  • Analizujemy możliwość wystąpienia do sądu powszechnego z powództwem o zapłatę wynagrodzenia z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków oraz reprezentujemy klientów przed sądem.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

Od początku września obowiązują  przepisy znacznie zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. 1 września br., po krótkim, czternastodniowym vacatio legis weszła w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. poz. 1726).

Charakter czasowy sankcji utraty prawa głosu

Sankcją za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, związanych ze zmianą stanu posiadania ogólnej liczby głosów w spółce przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym stanowi art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jest sankcja utraty prawa głosu – uregulowana w art. 89 ust. 1 pkt 1 („sankcja”).

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl