Zaznacz stronę

Wakacje od ZUSu

26 czerwca 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

Przedstawiciele biznesu mają jednak sporo pytań, dlatego odpowiadamy na te, które pojawiają się najczęściej.

Jaka jest najważniejsza zmiana została wprowadzona ustawą?

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ich własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wybrany przez siebie miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym (tzw. „wakacji składkowych”).

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych?

Ze zwolnienia z opłacania składek będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, w ustawie zostały przewidziane pewne dodatkowe ograniczenia, związane z wielkością firmy i skalą jej działań.

Z nowych rozwiązań będą więc mogli skorzystać tylko ci, którzy łącznie spełnili poniższe warunki:

  • Warunek dotyczący wielkości zatrudnienia

W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o skorzystanie z wakacji składkowych zgłoszonych do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub zdrowotnego było przez nich nie więcej niż dziesięć osób (łącznie z tym przedsiębiorcą)

  • Warunek dotyczący wysokości przychodu

W ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z tych ostatnich dwóch osiągnęli z niej roczny przychód, który nie przekroczył równowartości 2 milionów euro (przy czym jego wielkość nie podlega miarkowaniu ze względu na liczbę dni, w których pozarolnicza działalność gospodarcza była faktycznie prowadzona)

  • Warunek braku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy

Jako ubezpieczeni w poprzednim roku kalendarzowym oraz w okresie od początku roku, w którym składano wniosek do dnia jego złożenia nie wykonywali pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego, w roku, kiedy rozpoczęli działalność gospodarczą lub w poprzednim, wykonywali te same czynności, wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, ale w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy

  • Warunek dotyczący podlegania ubezpieczeniom

W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczeni podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

O co musi zadbać przedsiębiorca, jeśli chce skorzystać z wakacji składkowych?

Warunkiem skorzystania z wakacji składkowych będzie złożenie wniosku do ZUS. Przedsiębiorca będzie musiał to zrobić w miesiącu poprzedzającym ten, który miałby być objęty zwolnieniem.

Zgodnie z ustawą wniosek będzie składany wyłącznie drogą elektroniczną, a jego uwzględnienie nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana za pośrednictwem systemu ZUSu.

Skorzystanie z wakacji składkowych nie będzie wymagało od przedsiębiorcy formalnego zawieszenia działalności gospodarczej.

Co więcej, w trakcie korzystania z wakacji składkowych pozostanie on nadal uczestnikiem systemu ubezpieczeń społecznych (w przeciwieństwie np. do osób korzystających z tzw. ulgi na start).

Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście potencjalnych konsekwencji wynikających z, nawet czasowego, braku uczestnictwa w systemie. W przypadku wakacji składkowych nie ma np. ryzyka „wypadnięcia” z ubezpieczenia chorobowego.

Jak należy ocenić zmiany?

W naszej ocenie ustawa to krok w dobrą stronę.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy bowiem, że w ciągu dekady wzrost wysokości składek, jakie przedsiębiorcy odprowadzają na ubezpieczenia społeczne wyniósł blisko 109 proc. i był wyższy niż poziom inflacji. A to negatywnie oddziaływało na tę grupę uczestników obrotu gospodarczego.

Zaproponowane rozwiązanie stanowi próbę wsparcia przedsiębiorców, która, z uwagi na skalę obciążeń dla budżetu państwa, nie stanowi jednocześnie zagrożenia dla stabilności polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Kiedy wejdą w życie zmiany?

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od momentu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Urszula Wójcik

Najnowsza Wiedza

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl