Zaznacz stronę

The Ideas Powered for Business SME FUND

10 marca 2021 | Aktualności, Wiedza

Unijny program dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców w celu maksymalizacji aktywów w zakresie własności intelektualnej.

Wraz z początkiem marca rozpoczęło bieg kolejne „okno czasowe” programu przyznawania dotacji wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO. Jego celem jest ułatwienie dostępu oraz ochrony praw własności intelektualnej.

Na czym polega program The Ideas Powered for Business SME FUND?

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo może otrzymać zwrot kosztów w kwocie do 1500 EUR poniesionych na:

  1. usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej IP Scan (zwrot do 75% kosztów);
  2. opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów (zwrot do 50% kosztów).

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu The Ideas Powered for Business SME FUND?

Dotacja przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z Zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE, wspomnianą definicję będą spełniały przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Co obejmuje zwrot kosztów za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów?

Zwrot kosztów dotyczy opłat za zgłoszenia dokonane w urzędach krajowych i EUIPO.

W jaki sposób będą przyznawane dotacje?

Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o jedną bądź obie usługi. Złożenie wniosku o jedną z usług nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o drugą z nich w kolejnym przedziale czasowym – z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie przekroczy łącznie kwoty 1500  EUR. Nie można wnioskować o dofinansowanie na usługi, na które uzyskano wcześniej wsparcie krajowe lub unijne.

W Polsce dostępne będą jedynie dotacje w zakresie zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, ponieważ Urząd Patentowy RP nie zadeklarował uczestnictwa w programie w zakresie usługi IP Scan.

Kiedy należy składać wnioski?

Obecnie pozostały cztery „okna czasowe” na złożenie wniosków:

  • od 1 do 31 marca 2021 r.
  • od 1 do 31 maja 2021 r.
  • od 1 do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 do 30 września 2021 r.

Program jest znakomitą okazją do zabezpieczenia praw własności intelektualnej każdego przedsiębiorstwa na poziomie krajowym lub unijnym.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań dotyczących procesu składanie wniosków, uregulowań, harmonogramu lub innych kwestii związanych z programem oraz ochroną praw własności intelektualnej Państwa przedsiębiorstwa.

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Marciniszyn

Karolina Marciniszyn

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

+48 883 323 468

k.marciniszyn@kochanski.pl