Oceń swoje
ryzyko biznesowe.

Czy tarcza zapewni ci wsparcie?

OFERTA
K&P

Covid-19 stanowi zarówno przeszkodę w zarobkowaniu, jak i szansę na odnalezienie nowych pól rozwoju. Kochański & Partners powołała specjalny zespół ekspertów, pracujący w trybie 24/7, który zapewnia niezbędne, kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe.

PROPOZYCJA USŁUG KANCELARII KOCHAŃSKI & PARTNERS

 • Regulacje Covid-19 – analiza i ocena ryzyk prawnych
 • Project Management
 • Polityka Nowej Szansy
 • Umowy (zobowiązania Klientów w kontekście zmian na rynku wynikających z COVID-19):
  • analiza treści umów (siła wyższa, nadzwyczajna zmiana stosunków, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań)
  • renegocjowanie zawartych umów

OBSZARY WSPARCIA

 1. Prawo pracy
  • doradztwo pracownicze – programy wsparcia i dopłaty, optymalizacja zatrudnienia
 2. Restrukturyzacja i upadłość
 3. Prawo podatkowe
  • efektywność podatkowa
 4. Prawo bankowe
 5. Nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG

1 PRAWO PRACY

WSPARCIE PRAWNE I BIZNESOWE

 • wdrożenie rozwiązań Tarczy antykryzysowej / Polityka Nowej Szansy
 • identyfikacja kluczowych obszarów zatrudnienia wymagających wsparcia i optymalizacji
 • optymalizacja struktury zatrudnienia – analiza umów: o pracę, cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich, polityka wynagrodzeń (w tym premie i benefity), uelastycznienie czasu pracy
 • negocjacje „porozumień kryzysowych” z przedstawicielami pracowników
 • pozyskiwanie dofinansowania ze środków publicznych (np. FGŚP, FP):
  • analiza dostępnych środków publicznych i europejskich
  • wybór optymalnego źródła dopłat pracowniczych (FGŚP lub FP)
  • weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania dofinansowania oraz weryfikacja kwot dofinansowania
  • przygotowanie projektów wniosków i opracowanie instrukcji dotyczącej ich składania

2 RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

WSPARCIE PRAWNE I BIZNESOWE

 • test wypłacalności (identyfikacja i eliminacja „toksycznych” umów)
 • analiza odpowiedzialności Zarządzających (z uwzględnieniem „wakacji upadłościowych”)
 • doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i jego finansowania (finansowanie korporacyjne, pomoc publiczna, pozyskanie inwestora)
 • przygotowanie wniosku o restrukturyzację lub o ogłoszenie upadłości
 • zabezpieczenie interesów Klienta w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (w tym ochrona przed wrogim przejęciem)

PRZEDSĄDOWA RESTRUKTURYZACJA/PLAN NAPRAWCZY

Audyt prawno-finansowy:

 • analiza modelu biznesowego, struktury i kultury organizacyjnej oraz systemu kontroli
 • identyfikacja i weryfikacja:
  • praw i obowiązków wynikających z zawartych umów (renegocjacje i zmiana postanowień)
  • zwolnień / ulg oferowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej / Polityki Nowej Szansy
  • kwestii spornych (postępowania sądowe i egzekucyjne)
  • zabezpieczeń ustanowionych w zawartych umowach
  • wartości aktywów (w tym ich oszacowanie)
  • planowanych przychodów
  • zobowiązań podatkowych
  • przepływów finansowych
  • kosztów stałych

Plan naprawczy:

 • przygotowanie planu naprawczego w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu
 • przedstawienie wyników audytu i rekomendacji planu naprawczego
 • ustalenie finalnej wersji planu naprawczego

3 PRAWO PODATKOWE

WSPARCIE PRAWNE I BIZNESOWE

 • rozwiązywanie problemów z płatnością należności podatkowych
 • wsparcie w przyspieszeniu zwrotu VAT (w tym zatrzymanego na rachunkach split payment)
 • pozyskanie pomocy publicznej z oszacowaniem jej wysokości (łączenie pomocy publicznej):
  • Tarcza Antykryzysowa / Polityka Nowej Szansy
  • Polska Strefa Ekonomiczna
 • wsparcie w rozliczeniu ulg podatkowych (nie stanowi to kompleksowego wdrożenia):
  • ulga IP Box
  • ulga B+R
 • przygotowanie wniosków, w zakresie należności podatkowych, o:
  • umorzenie
  • odroczenie
  • rozłożenie na raty
  • czasowe zawieszenie obowiązku pobierania zaliczek na podatek

4 PRAWO BANKOWE

WSPARCIE PRAWNE I BIZNESOWE

 • wsparcie Klienta na etapie ubiegania się o finasowanie:
  • udział w negocjacjach
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej
  • ustanawianie zabezpieczeń
 • wsparcie prawne Klienta w zakresie istniejących finansowań:
  • audyt finansowy – weryfikacja umów (umowy kredytu, pożyczki, leasingu, etc.) i sytuacji majątkowej Klienta
  • kontakt z instytucjami finansowymi / kontrahentami Klienta i renegocjacje umów
  • weryfikacja i wprowadzanie zmian w dokumentacji finansowej (umowy, aneksy)
  • ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń i/lub modyfikacja istniejących
 • wsparcie prawne w zakresie umów pożyczek, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim na podatek

5 NIERUCHOMOŚCI

UMOWY NAJMU POZA GALERIAMI HANDLOWYMI O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY < 2000 m2

 • analiza postanowień umów najmu i serwisowych pod kątem:
  • siły wyższej
  • możliwości żądania obniżenia czynszu / opłat
 • analiza umów kredytowych pod kątem ryzyka w przypadku przestoju w płatności czynszu
 • renegocjacja wzajemnych stosunków stron, w tym próba polubownego rozwiązania sprawy
 • przygotowanie strategii procesowej w przypadku powstania sporu

 

UMOWY NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY > 2000 m2

Analiza praw i obowiązków stron umowy:

 • czy umowa najmu w obiektach handlowych w okresie epidemii faktycznie wygasa
 • kto odpowiada za przedmioty pozostawione w przedmiocie najmu
 • co z obowiązkami wynajmującego wobec najemcy oraz podmiotów trzecich
 • czy wynajmujący może zażądać wydania lokalu
 • oferta przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach:
  • skutek braku złożenia oferty przez najemcę
  • skutek braku odpowiedzi lub odrzucenia oferty przez wynajmującego

 

TRANSAKCJE NIERUCHOMOŚCIOWE

 • wsparcie przy sprzedaży / akwizycji nieruchomości, w szczególności komercyjnych (w formie asset deal lub share deal), w tym wsparcie przy
  • strukturyzacji transakcji
  • procesie due diligence (tj. przy badaniu prawnym przedmiotu transakcji)
  • przygotowaniu wszelkiej dokumentacji prawnej/transakcyjnej
 • wsparcie przy organizacji i uzyskaniu leasingu zwrotnego nieruchomości (sale and lease back)
 • identyfikacja inwestora branżowego uczestniczącego w transakcji sale and lease back
 • analiza zawartych umów przedwstępnych w kontekście
  • odstąpienia od umowy
  • renegocjacji warunków umów, w tym korekty ceny

NASZ ZESPÓŁ

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Pomocy Publicznej
T: +48 734 189 743
E: w.wrochna@kochanski.pl

Rafał Rapala

Radca prawny, Starszy Partner,
Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego
T: +48 608 444 650
E: r.rapala@kochanski.pl

Dr Agnieszka Serzysko

Radca prawny, Partner,
Szef Sektora Usług Finansowych
T: +48 608 317 176
E: a.serzysko@kochanski.pl

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner,
Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl

Agata Dziwisz

Adwokat, Partner, Szef Praktyki
Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl

Paweł Cholewiński

Radca prawny, Partner,
Szef Praktyki Nieruchomości
T: +48 883 323 475
E: p.cholewinski@kochanski.pl

Bartosz Kosek

Adwokat, Partner,
Szef Praktyki Prawa Gospodarczego
T: +48 881 048 481
E: b.kosek@kochanski.pl

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner,
Szef Praktyki Postępowań Sądowych
T: +48 606 385 813
E: m.ostrowski@kochanski.pl

Karol Połosak

PAKIETY USŁUG – WARIANTY

WariantLiczba produktów do wyboruLiczba dni roboczych prawników do wykorzystania / mcCena za wybrany wariant [EUR netto/mc]
BasicPrawo Pracy (pozyskiwanie dofinansowania ze środków publicznych (np. FGŚP, FP)) + max 4 produkty
32 400,00
StandardPrawo Pracy (pozyskiwanie dofinansowania ze środków publicznych (np. FGŚP, FP)) + max 7 produktów
53 600,00
Standard PlusPrawo Pracy (pozyskiwanie dofinansowania ze środków publicznych (np. FGŚP, FP)) + max 11 produktów
74 760,00
PremiumBez ograniczeń106 400,00

Produkty do wyboru


Liczba wybranych produktów:

Wyślij informację o wybranym wariancie:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/

ZAŁOŻENIA DO OFERTY

Do wynagrodzenia Kochański & Partners zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wynagrodzenie płatne będzie z góry w terminie 7 dni od przyjęcia zlecenia na podstawie wystawionej faktury VAT.

Nasze wynagrodzenie zawiera ogólne koszty biurowe, nie zawiera natomiast kosztów związanych
z ewentualnymi tłumaczeniami, opłatami urzędowymi (opłaty sądowe, notarialne) i podróżami służbowymi poza Warszawę, które będą każdorazowo z Państwem uzgadnianie i księgowane jako koszty dodatkowe.

Kochański & Partners przedstawia niniejszą ofertę w oparciu o założenie, że K&P, ani żaden podmiot z nią związany, nie zostaną pozbawieni prawa do reprezentowania innych swoich klientów w ich sprawach, teraz i w przyszłości, chyba że taka reprezentacja powodowałaby bezpośredni prawny konflikt interesów.

Wszystkie rodzaje / typy dokumentów podlegają prawu polskiemu.

Nasze doradztwo dotyczyć będzie wyłącznie prawa polskiego.

W przypadku jeżeli jakiekolwiek zagadnienie związane z proponowanym sposobem rozliczenia wymagać będzie pogłębionej analizy lub dyskusji, jesteśmy gotowi na spotkania i rozmowy w tym zakresie.

METROPOLITAN
Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warsaw, Poland
EQUAL BUSINESS PARK
Wielicka 28B, C building
30-552 Cracow, Poland

T: +48 22 326 9600
F: +48 22 326 9601
E: biuro@kochanski.pl