Zaznacz stronę

Przedsiębiorco, pamiętaj o zbliżającym się terminie na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

10 maja 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

W ubiegłych latach (2021 i 2022), w związku z pandemią COVID-19, terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej były wydłużane na mocy rozporządzeń Ministra Finansów. I tak przykładowo, termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego ulegał przedłużeniu o 3 miesiące i upływał 30 września danego roku kalendarzowego.

2023 – czy przedłużono termin składania sprawozdań finansowych

W tym roku, ze względu na coraz mniejszy wpływ pandemii, podobne rozwiązanie nie zostało wdrożone. Zastosowanie będą zatem miały terminy obowiązujące przed wybuchem pandemii COVID-19, tj.:

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem repozytorium dokumentów finansowych dostępnego online

Należy pamiętać, że powyższe terminy mają zastosowanie w sytuacji, gdy rok obrotowy danego podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023

W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, różne organy będą umocowane do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Posługując się przykładem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed upływem wyznaczonego terminu konieczne będzie podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Zatwierdzenie sprawozdania jest istotne, bo niedopełnienie formalności w tym zakresie uniemożliwi podział zysku osiągniętego w danym roku obrotowym.

Sankcje za niewypełnienie obowiązków sprawozdawczych

Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, ustawodawca przewidział szereg sankcji związanych z niewypełnieniem w terminie obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej. Są to, m.in.:

  • Możliwość wszczęcia z urzędu przez sąd rejestrowy tzw. postępowania przymuszającego, w toku którego osoby odpowiedzialne za złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego zostają wezwane do złożenia zaległych dokumentów finansowych pod rygorem nałożenia kary grzywny (która może być ponawiana, w sytuacji gdy dokumenty pomimo wezwania w dalszym ciągu nie zostaną złożone).
  • Nałożenie kary grzywny lub ograniczenia wolności przewidzianych w ustawie o rachunkowości w związku z niezłożeniem sprawozdania finansowego.

Właściciele spółek kapitałowych powinni też pamiętać, że w przypadku niezłożenia sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe, mimo wezwania sądu rejestrowego, sąd z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie rozwiązania spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli macie pytania lub chcecie uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania lub złożenia dokumentów związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, zapraszamy do kontaktu.

Adam Czarnota

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl