Zaznacz stronę

Praca zdalna i kontrola trzeźwości – jakie zmiany czekają w projekcie nowelizującym Kodeks Pracy

1 grudnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości stanowią główne założenia projektu nowelizującego Kodeks pracy i są aktualnie przedmiotem prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian kodyfikacyjnych po II czytaniu w Sejmie.

Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę

Projekt umożliwia pracodawcy kontrolę trzeźwości pracowników z  zastrzeżeniem, że jej celem jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia lub ochrona mienia. Pracodawca może wprowadzić także kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Takie kontrole muszą odbywać się z poszanowaniem godności pracownika i nie mogą naruszać innych dóbr osobistych pracownika.

Przepisy określające grupy pracowników podlegających kontroli, a także sposób kontroli, w tym , rodzaj urządzenia wykorzystywanego przez pracodawcę do kontroli, częstotliwość i czas kontroli powinny być wprowadzone do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy – obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy i podane do wiadomości pracowników nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kontroli.

Powyższe informacje powinny być przekazane, nowo zatrudnionemu pracownikowi (objętemu kontrolą trzeźwości) przez dopuszczeniem go do pracy, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Projekt określa także zasady przetwarzania danych osobowych i informacji pozyskanych w związku
z przeprowadzoną kontrolą trzeźwości pracownika. Między innymi dane takie należy przechowywać
w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania wyłącznie gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także ochrony mienia. W przypadku, zastosowania wobec pracownika kary porządkowej lub w przypadku,
w którym informacje te stanowią dowód w postępowaniu okres ten wydłuża się.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Projekt wprowadza definicję pracy zdalnej, określając ją jako „pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Uzgodnienia dotyczące pracy zdalnej mogą być dokonane przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia – z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika.

Projekt przewiduje także możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz 3 miesięcy po ich odwołaniu,
a także gdy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej.

Możliwe będzie także wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie – na wniosek pracownika przez maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca będzie wówczas zwolniony z niektórych obowiązków, a także z obowiązku pokrycia kosztów pracy zdalnej.

Projekt zakłada, iż Pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej w przypadku:

 • Pracownika – rodzica dziecka legitymującego się oświadczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Pracownicy w ciąży
 • Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • Pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W razie nieuwzględnienia wniosku, pracodawca powinien poinformować pracownika
w postaci papierowej lub elektronicznej o przyczynach odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Zasady pracy zdalnej

Zasady dotyczące wykonywania pracy zdalnej pracodawca powinien określić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacjach z przedstawicielami pracowników wyłonionymi według trybu przyjętego u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe.

Wprowadzając pracę zdalną, pracodawca powinien określić w szczególności:

 • Grupę pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną
 • Zasady pokrywania kosztów
 • Zasady przeprowadzania kontroli
 • Sposób komunikacji z pracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności w pracy
 • Zasady ochrony danych osobowych i przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Projekt zakłada, iż pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia stosownego sprzętu i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym instalację, serwis i konserwację urządzeń,  a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych
z wykonywaniem pracy zdalnej.

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej wymaga odebrania od niego oświadczenia
w postaci papierowej lub elektronicznej, potwierdzającego, że w miejscu pracy zdalnej uzgodnionym
z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Projekt wprowadza katalog prac, które nie będą mogły być realizowane w formie zdalnej, są to m.in.:

 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Prace w wyniku, których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych
 • Prace związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych, bądź powodujących intensywne brudzenie.

Kontrola pracy zdalnej

Pracodawca, w porozumieniu z pracownikiem, będzie mógł przeprowadzać kontrole miejsca wykonywania pracy zdalnej. Kontroli podlegać może: bezpieczeństwo i higiena pracy lub przestrzeganie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych. Kontrola powinna odbywać się w godzinach pracy pracownika.

Kiedy wchodzi w życie Nowelizacja Kodeksu Pracy

Projekt zakłada, że Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorkami

Monika Politowska-Bar

Aleksandra Orlik

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: