Zaznacz stronę

Polski Ład 3.0 uchwalony przez Sejm | Tax Focus

28 września 2022 | Aktualności, Wiedza

15 września 2022 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład 3.0[1]
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze rozwiązania podatkowe przewidziane w projekcie.

CIT i PIT

Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

 • Zawieszono stosowanie przepisów o minimalnym podatku dochodowym do 31 grudnia 2023 r.[2];
 • Podwyższono wskaźnik rentowności z 1 proc. do 2 proc. oraz zmodyfikowano metodologię jego wyliczania poprzez wyłączenie:
  • z kosztów uzyskania przychodów – opłat z tytułu umów leasingu, 20 proc. wartości kosztów zatrudnienia[3] oraz wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego w stosunku do poprzedniego roku podatkowego;
  • z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów – wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
  • zapłaconych kwot: podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej[4].
 • Zmieniono dotychczasowy wskaźnik przychodów na potrzeby ustalania podstawy oraz wprowadzono jednocześnie alternatywną podstawę opodatkowania – wg wyboru podatnika, tj.:
  • podstawa opodatkowania to 1,5 proc.[5] przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne przy stawce podatku 10 proc. albo
  • podstawa opodatkowania to 3 proc. [6] przychodów przy stawce podatku 10 proc.
 • Dodatkowo wyłączono z podatku minimalnego:
  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników);
  • spółki komunalne;
  • podatników, jeżeli większość przychodów została osiągnięta w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
  • podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2 proc.;
  • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi uchylono przepisy o „ukrytej dywidendzie” mające na celu przeciwdziałanie transferom zysków przedsiębiorstw.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

 • Doprecyzowano, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączona będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z kwot – 3.000.000 zł albo 30 proc. uzyskanego przez podatnika EBITDA.
 • Dodatkowo z zakresu przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego wyłączono finansowanie udzielone:
  • przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

Wprowadzono szereg zmian dotyczących kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów, w tym w szczególności:

 • objęto tym podatkiem jedynie koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;
 • uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego, tj. wskazano że opodatkowanie według efektywnej stawki podatku niższej niż 14,25 proc. należy odnieść wprost do przychodów podmiotu powiązanego z jednego z poszczególnych tytułów wymienionych w art. 24aa ust. 3 pkt 1-5 ustawy o CIT, np. przychodów z odsetek, przychodów z usług doradczych lub przychodów z należności licencyjnych[7] (a nie do całego dochodu podmiotu powiązanego);
 • doprecyzowano szereg warunków dotyczących podmiotów powiązanych:
  • podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • doprecyzowano warunek 50 proc. przychodów z tytułu należności pasywnych;
  • doprecyzowano, że podmiot powiązany przekazuje na rzecz innego podmiotu przychody uzyskane od polskiej spółki w wysokości co najmniej 10 proc.

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

 • Doprecyzowano sposób ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a ust. 6c ustawy CIT) w zakresie uwzględniania przychodów i kosztów spółek niebędących osobami prawnymi oraz braku stosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, tj. dodano przepis który potwierdza, iż dla celów ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej:
  • uwzględnia się również przychody i koszty przypisane zgodnie z art. 5 ustawy CIT, tj.:
   • podatnikowi przypisuje się przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i odpowiadające im koszty w przypadku, gdy ta spółka niebędąca osobą prawną posiada odpowiednie udziały lub prawa głosu w zagranicznej jednostce kontrolowanej, lub sprawuje nad nią kontrolę faktyczną (w efekcie, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną, jeżeli kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem spółki niebędącej osobą prawną);
   • zagranicznej jednostce kontrolowanej przypisuje się przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i odpowiadające im koszty;
   • nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC, (w tym zakresie nie stosuje się zatem m.in. zwolnień z opodatkowania wynikających z art. 17 ustawy CIT;
 • Doprecyzowano przesłankę dotyczącą wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku poprzez doprecyzowanie sposobu liczenia wskaźnika rentowności w przypadku ewentualnego zbycia aktywów w trakcie roku;
 • Doprecyzowano definicję jednostki zależnej (zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym).

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

 • Z definicji spółki holdingowej wykreślono warunek niekorzystania z tzw. zwolnień partycypacyjnych, tj. ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • Z definicji spółki zależnej wykreślono warunek braku:
  • posiadania więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w innych spółkach;
  • posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
  • korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego 95 proc. dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową zastąpiono całkowitym zwolnieniem z CIT;

Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Doprecyzowano, że znowelizowane zasady rozliczania strat znajdą zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – tzw. podatku estońskiego

 • Doprecyzowano regulacje dotyczące sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz w przypadku wykorzystywania składników majątku również na inne cele, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Doprecyzowano przepisy w zakresie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), dając prawo do wyboru ryczałtu przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
 • Dookreślono, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.
 • Doprecyzowano, że termin na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku upływa wraz z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
 • Przedłużono termin do zapłaty podatku do końca 3-go miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, wypłacono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy lub rozdysponowano dochodem z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.

Zmiana przepisów dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO)

Wyłączono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej, przez podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które opodatkowane są preferencyjną 5 proc. stawką.

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zlikwidowano obowiązek wydawania decyzji o zwrocie podatku w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

WHT

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 • Wydłużono terminy do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego i tzw. oświadczenia następczego oraz wydłużono ważność tego pierwszego oświadczenia do końca roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że płatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do złożenia tych oświadczeń i że złożenie oświadczenia pierwotnego pozwoli nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego;
 • Zastosowano wydłużone terminy do złożenia ww. oświadczeń względem należności wypłaconych w 2022 r.;
 • Złagodzono warunek niepobierania przez płatnika podatku u źródła w zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych obligacji.

VAT

Zmiana przepisów wynikająca z konieczności wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie

 • Wydłużono tarczę antyinflacyjną do końca 2022 r.:
  • utrzymano czasowe obniżenie stawek VAT w zakresie żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą;
  • utrzymano czasowe obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), energię elektryczną i lekki olej opałowy oraz czasowe wyłączenie z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw (benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych);
 • utrzymano w mocy zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
 • Utrzymano stawki VAT na dotychczasowym poziomie 23 proc. i 8 proc.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorkami

Agata Dziwisz-Moshe, Katarzyna Pustułka


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Slim VAT 3.0 | Tax Focus


[1] O pierwszej wersji projektu opublikowanej na stronie RCL  28 czerwca br. pisaliśmy w artykule: Polski Ład 3.0 | Tax Focus

[2] Pierwotnie projekt zakładał zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym do dnia 31 grudnia 2022 r.

[3] Zgodnie z pierwszą wersją projektu możliwe było wyłączenie jedynie kwoty wzrostu kosztów zatrudnienia w stosunku do poprzedniego roku podatkowego.

[4] Zgodnie z pierwszą wersją projektu możliwe było wyłączenie jedynie zapłaconej kwoty podatku akcyzowego (bez uwzględnienia obrotu wyrobami akcyzowymi).

[5] W pierwotnym projekcie 2 proc.

[6] W pierwotnym projekcie 4 proc.

[7]Zgodnie z pierwszą wersją projektu opodatkowanie według efektywnej stawki podatku niższej niż 14,25 proc. należało odnosić wyłącznie do przychodów z danej należności.

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl