Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa – jaka pomoc dla przedsiębiorców?

Stan na dzień 19 marca 2020 godz. 15:00

Projekt regulacji mający wesprzeć polską gospodarkę
W środę, 18 marca 2020 roku, Rząd przyjął projekt regulacji mających wesprzeć polską gospodarkę w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. „Tarcza antykryzysowa” to pakiet osłonowy, który składać się ma z pięciu filarów:

  • Bezpieczeństwo Pracowników – wartość wsparcia 30 mld zł
  • Finansowanie Przedsiębiorstw – wartość wsparcia 74,2 mld zł
  • Ochrona Zdrowia – wartość wsparcia 7,5 mld zł
  • Wzmocnienie Systemu Finansowego – wartość wsparcia 70,3 mld zł
  • Program Inwestycji Publicznych – wartość wsparcia 30 mld zł

Przedsiębiorcy – na co mogą liczyć?

Wsparcie dla przedsiębiorców
Rząd planuje wdrożenie szeregu rozwiązań dla poprawy sytuacji przedsiębiorców. Wsparcie ma obejmować zarówno odroczenie terminów płatności danin publicznoprawnych, jak też pomoc finansową na wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników. Oto niektóre propozycje planowanego wsparcia.

Możliwość odroczenia płatności PIT, CIT, VAT oraz składek do ZUS
Odroczenie terminu płatności należności publicznoprawny ma się odbyć bez konieczności zapłaty opłaty prolongacyjnej. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do zapłaty odsetek za opóźnienie. Istotne będzie określenie przez nowe przepisy okresu, na jaki można odroczyć płatność należności publicznoprawnych oraz okresu, jakiego mają dotyczyć te należności.
ZUS już teraz umożliwia odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników
W przypadku wystąpienia w firmie spadku obrotów przez określony czas (nie są znane jeszcze dokładne kryteria), państwo ma dofinansować część wynagrodzenia pracowników za ten okres oraz pokryć składki do ZUS. Dofinansowanie ma wynieść 40% płacy pracownika do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce, pod warunkiem, że pracodawca zapłaci też 40% wynagrodzenia.

Rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym
Średnie i duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR Inwestycje). Pomoc ta ma polegać na możliwości uzyskania podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji.

Przewidziana jest także większa dostępność kredytów wraz z szybkim uruchomieniem tych środków. Zaplanowane zostało wdrożenie dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów w kwocie 500 mln. Możliwe ma być także uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

Branże szczególnie dotknięte kryzysem spowodowanym COVID-19 (np. transport, turystyka) będą mogły rozliczyć całą tegoroczną stratę w przyszłym roku. W sytuacji spadku przychodów przedsiębiorstwa o 50% w 2020 roku w stosunku do roku 2019 będą uprawnione do obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 roku poprzez korektę CIT za 2019 roku do limitu 5 mln.
Dla firm z branży transportowej przewidziana będzie możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z możliwością odroczenia terminu płatności części rat leasingowych.
Branża turystyczna także może liczyć na dodatkową pomoc. Wydłużony ma zostać termin, w którym przedsiębiorca turystyczny ma dokonać zwrotu za niezrealizowane przedsięwzięcie – wydłużenie terminu do 180 dni, obecnie jest to 14 dni.
Wsparcie mają otrzymać także mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Tacy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać
z pożyczek do 5.000 zł z możliwością ich ewentualnego umorzenia.
Nowe regulacje mają pomóc także firmom wykonującym zamówienia publiczne. Jeśli bowiem realizacja zamówienia publicznego opóźni się ze względu na epidemię COVID-19, przewidziana będzie możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienie.

Badania lekarskie
Zapowiedziane zostało, że nowe przepisy wydłużą ważność obowiązkowych badań lekarskich, którym poddawani są pracownicy.
Obecnie kroki w tej sprawie zostały już podjęte przez Państwową Inspekcję Pracy, która w swoich propozycjach wskazała, że wydłużona powinna zostać ważność okresowych badań lekarskich, pod warunkiem, że pracodawca wystawi skierowanie na takie badanie w terminie.

Wydłużenie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców
Ułatwienia mają dotyczyć także przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców. Rząd zapowiedział, że wydłużone zostaną dotychczasowe pozwolenia na pracę. Niestety nie ma jeszcze informacji, czy regulacja ta ma dotyczyć wszystkich dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców w Polsce, czy ograniczona będzie jedynie np. do zezwoleń na pracę.

Wsparcie dla pracowników, zleceniobiorców, osób na B2B

Poza pomocą dla przedsiębiorców rozwiązania tarczy antykryzysowej mają dotyczyć bezpośrednio także pracowników, osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (B2B). Osoby te będą mogły liczyć w szczególności na:

  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy: przewidziane zostało, że jeśli zostanie wydana decyzja o wydłużeniu okresu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, wydłużeniu ulegnie również okres, za jaki możliwe jest uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego; planowane jest wydłużenie tego okresu o kolejne dwa tygodnie;
  • świadczenie gwarantowane dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych: zatrudnieni w oparciu o takie umowy będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2.000 zł brutto;
  • świadczenie dla samozatrudnionych: nowe przepisy mają dawać możliwość uzyskania przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze dodatkowego świadczenia w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • ułatwienia dla pobytu i pracy cudzoziemców: wydłużeniu ma ulec okres dotychczasowych wiz pobytowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz pozwoleń na pracę; oznacza to, że nawet jeśli w okresie pandemii wygaśnie wiza lub zezwolenie, pobyt cudzoziemca w Polsce i jego praca mają pozostać legalne; regulacja ta podyktowana jest również ograniczeniem pracy urzędów wojewódzkich zajmujących się obsługą m.in. wniosków o zezwolenie na pobyt.