Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Stan na dzień 23.03.2020 r. (projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Projekt”)

 

Trwają konsultacje projektów nowych regulacji wprowadzających elementy tarczy antykryzysowej.

 

W jakich sytuacjach możliwe jest dofinansowanie?

Zgodnie z Projektem przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinasowanie finansowane ma pochodzić ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przestój ekonomiczny to okres, w którym pracownicy pozostają co prawda w gotowości do pracy, ale jej nie wykonują, z przyczyn, które ich nie dotyczą (gdy wykonywanie pracy jest niemożliwe np. z powodu przymusowego ograniczenia działalności centrów handlowych).

Obniżony wymiar czasu pracy oznacza, że pracodawca obniża wymiar czasu pracy pracownika w stosunku do wymiaru wynikającego z umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Przestój ekonomiczny – zasady  dofinansowania

Projektowane przepisy zakładają, że w okresie przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem pracodawca może wypłacać pracownikom wynagrodzenie obniżone (nie więcej niż o 50%), przy czym wynagrodzenie to nie może wynieść mniej niż wynagrodzenie minimalne (aktualnie 2.600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku, dofinansowanie z FGŚP dla pracodawcy do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom może wynieść do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykładowo: pracownik zarabia 6.000 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaci wynagrodzenie obniżone o 50%, czyli 3.000 zł, przy czym ze środków FGŚP otrzyma dofinansowanie w kwocie do 1.300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Projekt zakłada, że pracodawca, który odnotuje spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będzie uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie wypłacane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z FGŚP może wynieść do połowy wynagrodzenia pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

Spadek obrotów gospodarczych jako warunek dofinansowania

Uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy i wystąpienia z tego tytułu o dofinansowanie ma dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy w następstwie epidemii COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1.nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 dowolnie  wybranych kolejnych miesięcy kalendarzowych (przy czym za miesiąc można przyjąć także 30 kolejnych dni kalendarzowych) przypadających na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów
z analogicznego okresu w roku poprzednim;

2.nie mniejszy niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (przy czym za miesiąc można przyjąć także 30 kolejnych dni kalendarzowych) przypadającego na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego okresu w roku poprzednim.

Z projektowanych przepisów nie wynika, aby warunek spadku obrotów był warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z tytułu przestoju ekonomicznego, jednak taką intencję można wyczytać z treści uzasadnienia do Projektu.

 

W jaki sposób wprowadzić nowe warunki pracy?

Konieczne będzie zawarcie ze związkami zawodowymi porozumienia w zakresie warunków i trybu pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub okresu obniżonego wymiaru czasu pracy lub ustalenie tych zasad w układzie zbiorowym pracy. Jeśli związków nie ma, odpowiednie porozumienie ma być zawierane z przedstawicielami pracowników. Chodzi w szczególności o ustalenie, które grupy pracowników zostaną objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz oszacowanie okresu obowiązywania tych ograniczeń.

Projekt przewiduje, że porozumienie powinno zostać zawarte w ciągu dwóch dni od poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Jeśli do porozumienia nie dojdzie w tym okresie, pracodawca ustali warunki samodzielnie. Nie będzie konieczności zawierania wypowiedzeń zmieniających z poszczególnymi pracownikami.

 

Wypłata dofinansowania  – dodatkowe warunki

  • Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy (do końca III kwartału 2019r.) oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości – mają być co do zasady warunkiem skorzystania z dofinansowania.
  • Dofinansowanie wynagrodzenia zarówno dla pracownika etatowego, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.
  • Możliwość dofinansowania przez okres maksymalnie do 3 miesięcy.
  • Wypłata świadczeń na podstawie umowy podpisanej z marszałkiem województwa.
  • Wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców mają być rozpatrywane zgodnie z ich wpływem, do wyczerpania środków.
  • Poza dofinansowaniem do wynagrodzeń przedsiębiorcy otrzymają również środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od otrzymanego dofinansowania.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl


Pozostałe wpisy: