Zaznacz stronę
Kochański & Partners może poszczycić się członkostwem w następujących stowarzyszeniach:
The International Trademark Association (INTA) jest światowym stowarzyszeniem zrzeszającym właścicieli znaków towarowych i specjalistów w dziedzinie ochrony znaków towarowych i powiązanej własności intelektualnej w celu ochrony konsumentów oraz promowania sprawiedliwego i skutecznego handlu. Członkowie INTA to ponad 7000 organizacji z 190 krajów. Wkład członków INTA to łącznie 12 kwintylionów dolarów amerykańskich / 8.8 kwintylionów euro / 73 kwintyliony jenów do światowego PKB rocznie.
Od założenia w 1970 Pharmaceutical Trade Marks Group stanowi sukces: w ciągu ponad czterech dziesięcioleci rodzinna grupa profesjonalistów wyspecjalizowanych w zakresie znaków towarowych, z wysoką reprezentacją branży farmaceutycznej, ciągle ewoluowała. PTMG dziś jest aktywną organizacją zrzeszającą grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. znaków towarowych z wielką pasją, jak również doświadczeniem w dziedzinie farmacji.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Na na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki – telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu.
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Land Transport Chamber of Commerce) jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. Izba skupia kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową. Celem Izby jest przede wszystkim ochrona interesów firm oraz występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami i opiniami w zakresie regulacji dotyczących szeroko rozumianego transportu kolejowego.
BPCC jest wiodącą Izbą Handlową w Polsce, dostarczającą informacji handlowych i biznesowych, wspierającą inwestycje naszych członków i klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupy Robocze BPCC pomagają tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskiego sektora publicznego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych.Certyfikat CCIFP

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

Utworzona w Warszawie w 2008 roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) jest niezależną organizacją o charakterze non-profit, której celem jest rozwój stosunków gospodarczych i handlowych miedzy przedsiębiorstwami w Polsce, Portugalii i krajach portugalskojęzycznych. Nasza Izba skupia około 200 podmiotów i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków.

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, stworzona w roku 2000, z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską. Chronimy i reprezentujemy interesy naszych Członków, pomagamy w lepszym wykorzystaniu potencjału ich Przedsiębiorstw. Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców. Służymy informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo – techniczno – przemysłowej. Propagujemy światowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i techniczne.

Polsko – Włoska Izba Gospodarcza, rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. Ważnym elementem działalności Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej są spotkania biznesowe i kojarzenie partnerów biznesowych, organizowanie seminariów i konferencji gospodarczych w Polsce i we Włoszech oraz wizyt gospodarczych z udziałem władz regionów i województw. Izba specjalizuje się również w doradztwie dla firm obydwu stron oraz  konsultacjach biznesowych.

Związek Pracodawców Shokokai głównie składa się z japońskich firm działających w Polsce. Działamy jako społeczność korporacji i organizacji związanych z Japonią.

Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest organizacją pracodawców skupiającą kancelarie prawne działające na polskim rynku usług prawniczych. Podstawowym celem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów kancelarii prawnych, zarówno wobec organów państwowych jak i samorządów zawodowych. Chcemy kształtować dobre praktyki związane z zatrudnieniem w branży prawniczej oraz podejmować działania na rzecz rozwoju tego rynku.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ma ambicje stania się forum opiniotwórczym i źródłem informacji zwrotnej dla organów administracji i sądownictwa stosujących prawo konkurencji. Jednocześnie realizując nasz zasadniczy cel krzewienia wiedzy o prawie konkurencji i rozwijania rodzimej doktryny tego prawa, pośrednio wspieramy te organy w ich działalności.
PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.