Zaznacz stronę

Przestój ekonomiczny lub obniżony czas pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy

Zespół prawników Kochański & Partners z sukcesem złożył już w imieniu swoich Klientów pierwsze wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia programu i jego korzyści dla Przedsiębiorców.

Warunki uzyskania dofinansowania

Dofinansowanie otrzymywane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Konieczną przesłanką uzyskania dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych Przedsiębiorcy w wysokości:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (gdzie za miesiąc przyjmuje się także trzydzieści kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych); ALBO
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (gdzie za miesiąc przyjmuje się także trzydzieści kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych);

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń:

  • osób pozostających z pracodawcą w stosunku pracy;
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  • osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia;
  • osób zatrudnionych w oparciu o inną umowę o świadczenie usług.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, które jest wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli obecnie blisko 15,6 tys. zł.

Jakie są możliwości dofinansowania?

Możliwe do zastosowania są dwa rozwiązania ze strony pracodawcy:

Przykładowa symulacja

Pracodawca zredukował czas pracy pracownika o 20% i o tyle samo zmniejszył jego wynagrodzenie.

Zamiast 5000 zł pracownik zarabia w takim wypadku 4000 zł. Łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika (ze składkami na ubezpieczenie społeczne) wynosił dla firmy przed skróceniem czasu pracy 6000 zł, a po zmianie nieco ponad 4800 zł. Do obniżonego wynagrodzenia pracodawca może dostać dofinansowanie w wysokości 2000 zł oraz składki na ubezpieczenie, które powinien zapłacić (ok. 400 zł). Oznacza to, że łącznie za takiego pracownika otrzyma on ok. 2400 zł, a sam zapłaci także ok. 2400 zł (łączny koszt to wspomniane 4800 zł).
Taka sytuacja powoduje, że łączny koszt zatrudnienia pracownika w takim wypadku maleje dla firmy o ok. 60 proc. – z kwoty 6000 zł miesięcznie do 2400 zł.

wypadku pracodawcy, który zatrudnia 50 pracowników wynagrodzeniu 5000 zł netto miesięcznie, całkowite dopłaty za okres trzech miesięcy mogą wynieść nawet ok. 360 000 złotych.

W razie dalszych pytań Zespół Kochański & Partners pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E:  a.gwiazda@kochanski.pl

Bartosz Kosek
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego
T: +48 881 048 481
E:  b.kosek@kochanski.pl