Zaznacz stronę

Podróże pracowników a COVID-19

W ostatnich dniach wielu pracodawców podjęło działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w zakładzie pracy. W tym celu pracodawcy m.in. pozyskują informacje o wyjazdach pracowników za granicę, odwołują służbowe wyjazdy zagraniczne, wprowadzają rekomendacje dotyczące ograniczenia podróży prywatnych.

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do nieodbywania wyjazdów prywatnych do regionów zagrożonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19?

Nie. Pracodawca nie ma uprawnienia do ustalania zasad spędzania przez pracownika urlopu, także w odniesieniu do miejsca, w którym pracownik ma zamiar wypoczywać. Rekomendacje wydawane w tym zakresie przez pracodawcę nie są co prawda dla pracownika wiążące, ale musi się on jednak liczyć się z tym, że po zakończeniu podróży jego powrót do pracy w niektórych sytuacjach będzie musiał zostać poprzedzony przeprowadzeniem odpowiednich badań w celu sprawdzenia stanu zdrowia i zdolności do wykonywania pracy.

Czy pracodawca może odwołać z urlopu pracownika, o którym wie, że wybiera się w region zagrożony zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19?

Nie, jeśli ten fakt miałby być wyłączną przyczyną odwołania pracownika z urlopu. Pracodawca może odwołać takiego pracownika z urlopu wyłącznie wtedy, gdy spełniona jest przesłanka z art. 167 § 1 kodeksu pracy, a zatem gdy obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, o którym wie, że powrócił z regionu zagrożonego zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19?

Tak. W obecnej sytuacji, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę decyzje podejmowane przez polskie władze w odniesieniu do zamykania placówek oświatowych i kulturalnych, jak również wobec zwiększania się liczby zachorowań w Polsce, uważamy, że pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, o którym wie, że powrócił z regionu zagrożonego zwiększonym ryzykiem zachorowania na koronawirusa, niezależnie od tego, czy pracownik ten wykazuje objawy choroby czy też nie.

Czy pracodawca może wysłać na badania lekarskie pracownika, który powrócił z regionu zagrożonego zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19?

Tak, jeśli pracownik wykazuje objawy chorobowe. Przepisy prawa pracy przewidują jedynie badania wstępne, okresowe i profilaktyczne. Co do zasady, pracodawca nie może wykorzystywać ww. badań do oceny stanu zdrowia pracownika, o którym wie, że wykazuje objawy choroby. Zgodnie jednak z art. 229 § 4 kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Sąd Najwyższy prezentuje pogląd, że takie orzeczenie zachowuje aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika (wyrok z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02). W naszej opinii, za takie zdarzenie może być uznana epidemia koronawirusa w regionie, w którym pracownik przebywał na urlopie, jeśli jednocześnie wykazuje on objawy chorobowe.

Czy pracownik, który powrócił z regionu zagrożonego zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 może odmówić poddania się badaniom lekarskim, na które wyśle go pracodawca?

Jeśli pracownik odmówi poddania się takim badaniom, pracodawca nie może dopuścić go do pracy. W takim przypadku, jeśli przyczyną odmowy poddania się badaniom są wyłącznie okoliczności leżące po stronie pracownika, za czas niewykonywania pracy pracownikowi nie należy się wynagrodzenie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Gwiazda
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy
T: +48 660 765 903
E: a.gwiazda@kochanski.pl