Zaznacz stronę

Koronawirus a sektor Nieruchomości Retail

Pojawianie się w Polsce coraz większej ilości stwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 zmusiło rząd do podjęcia działań dążących do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W tym celu Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego, które weszło w życie w dniu 14 marca 2020 roku. Rozporządzenie objęło swoim zakresem również segment rynku nieruchomości retail, ograniczając czasowo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych, co uderza istotnie w najemców i wynajmujących powierzchnię komercyjną.

W związku z zaistniałą, niecodzienną sytuacją pojawiają się liczne pytania dotyczące sytuacji prawnej, zarówno ze strony najemców, którzy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia swojej działalności, jak i wynajmujących, dla których  wprowadzone ograniczenia mogą przełożyć się w szczególności na potencjalne problemy ze ściąganiem wierzytelności lub konflikty z najemcami.

Najważniejsze dla obu stron jest rozstrzygnięcie, czy za okres przestoju w prowadzeniu działalności przez najemcę będzie on zobowiązany będzie płacić opłaty wynikające z umowy najmu w pełnej wysokości.

W celu ustalenia powyższego kluczowe będzie udzielenie odpowiedzi przede wszystkim na poniższe pytania:

 1. Czy epidemia może być rozumiana jako siła wyższa pozwalająca na skuteczne uchylenie się od wszystkich płatności pod umową najmu?
 2. Czy brak możliwości korzystania z lokalu stanowi wadę prawną lokalu skutkującą niemożliwością prowadzenia w nim umówionej działalności?
 3. Czy umowa najmu przewiduje postanowienia, które pozwalają najemcy na roszczenie o obniżenie wysokości czynszu czy najemca będzie mógł dochodzić swoich praw jedynie na drodze sądowej?
 4. Jakiego typu roszczenie przysługuje najemcy? Czy najemca może powołać się na niezawinioną niemożliwość świadczenia lub następczą niemożliwość świadczenia?
 5. Czy czasowy zakaz prowadzenia działalności handlowej może być rozumiany jako nadzwyczajna zmiany stosunków (klauzula rebus sic stantibus), na podstawie której strony będą mogły żądać sądowej zmiany łączącego ich stosunku prawnego?
 6. Jaki wpływ mogą mieć przestoje w płatnościach czynszu na finansowanie zewnętrzne właściciela centrum handlowego (w tym głównie kredyty bankowe)?

W ramach wsparcia podmiotów działających na rynku nieruchomości kancelaria odpowie na powyższe oraz inne pytania natury praktycznej, które będą zmuszeni zadać zarówno najemcy jak i wynajmujący, dążący do jak najlepszego zabezpieczania swoich interesów w trym trudnym okresie nie tylko dla służby zdrowia ale i całej gospodarki.

W świetle powyższego, kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w szczególności w zakresie:

 1. Analizy postanowień umowy najmu pod kątem postanowień dotyczących siły wyższej, możliwości żądania obniżenia czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat określonych w umowie, w tym odpowiedzialności wynajmującego za wady prawne lokalu;
 2. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę, postępowania sądowego – przygotowaniu odpowiedniej strategii procesowej jak najlepiej zabezpieczającej interesy Klienta;
 3. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę, postępowania sądowego – przygotowaniu odpowiedniej strategii procesowej jak najlepiej zabezpieczającej interesy Klienta;
 4. Analizy umów kredytowych pod kątem ewentualnego ryzyka w przypadku przestoju w płatności czynszu przez najemców;
 5. Jakichkolwiek innych czynności niezbędnych do zabezpieczenia Państwa interesów.

Co więcej, z uwagi na kwestie ochrony osobistego majątku członków zarządu spółek spodziewamy się dużej ilości postępowań restrukturyzacyjnych, układowych i upadłościowych. Wspólnie z Państwem jesteśmy gotowi do analizy scenariuszy wypływu opisanych postępowań na Państwa Biznes.

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają pozostałe działy kancelarii, które  świadczą pomoc prawną we wszystkich dziedzinach na które wpływ ma stan zagrożenia epidemicznego, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego,  zagadnieniach z zakresu prawa handlu i dystrybucji.