Zaznacz stronę

Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Agata Dziwisz komentuje wyrok NSA dotyczący kwalifikacji płatności związanych z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy najmu do kosztów uzyskania przychodu:

Organy podatkowe często prezentują stanowisko, że płatności związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu nie stanowią dla najemców kosztów uzyskania przychodu, szczególnie jeśli przyjmują formę odszkodowania lub kary umownej. Organy najczęściej kwalifikują takie wydatki jako niemające związku z uzyskaniem przychodów lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. W omawianym wyroku NSA przychylił się jednak do pozytywnej oceny skutków podatkowych rozwiązania umowy najmu powierzchni komercyjnej – akceptując zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych przez najemcę, pod warunkiem, że rozwiązanie umowy stanowiło gospodarczo racjonalną decyzję. Chodzi więc o sytuację, w której zakończenie stosunku umownego jest dla podatnika bardziej opłacalne niż realizacja umowy. Dla sądu znaczenie miał też fakt, że w ocenionej sprawie rozwiązanie umowy było powiązane z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wynajmującego pod rygorem wypłaty oznaczonych świadczeń na rzecz najemcy.

Podobne stanowisko NSA prezentował już wcześniej, np. w wyroku z 27 marca 2019 r. (II FSK 292/16) i w wyroku z 26 kwietnia 2019 r (akt II FSK 1248/17). Przywołana linia orzecznicza NSA jest nie tylko korzystna dla podatników, ale jest też wyjątkowo aktualna w dobie epidemii COVID-19 i wynikających stąd problemów najemców powierzchni komercyjnych. Za słuszną należy uznać konkluzję, że podatnik, który po przeanalizowaniu finansowego sensu umowy najmu podejmuje uzasadnioną decyzję o jej rozwiązaniu, powinien mieć prawo do rozliczenia poniesionego wydatku jako kosztu podatkowego. Przedsiębiorca jest przecież uprawniony do minimalizacji strat, a w pewnych sytuacjach przedterminowe rozwiązanie umowy może przynieść mu więcej korzyści niż kontynuowanie kontraktu bez uzasadnienia ekonomicznego.

Pełny tekst artykułu dostępny na stronach Rzeczpospolitej.